​​1. Университетски ЕРАЗЪМ офис (УЕО)

  >>>     Сайт на програма Еразъм​ в Русенски Университет​

Мисия:
УЕО съсредоточава спектъра от дейности в направление ЕИМС, свързани с популяризирането, насърчаването и реализацията на студентската, докторантската и преподавателската мобилност в Русенския университет в рамките на програма Еразъм.
Ръководни принципи: УЕО осъществява своята дейност в съответствие с най-актуалните програмни документи на ЕС в сферата на образованието, науката и изследванията, както и на базата на Вътрешните правила за мобилност по секторна програма Еразъм (децентрализирани дейности) и Политиката на Русенския университет „Ангел Кънчев”по програма Еразъм за периода 2007 – 2013 година.
Цели:
 • Увеличаване на броя и институционалното разнообразие на билатералните споразумения по програма Еразъм в Русенски университет „Ангел Кънчев” и насърчаване действеността на съществуващите споразумения. 
 • Изпълнение на комплекс от мерки за увеличаване на относителния дял на двупосочната мобилност по програма Еразъм в Русенския университет. 
 • Непрекъснато популяризиране на възможностите и перспективите, осигурявани от програма Еразъм, за персоналното усъвършенстване и реализацията на студентите, докторантите и преподавателите в Русенския университет. 
 • Координиране на политиката по програма Еразъм на Русенския университет и поддържане на нейното съответствие с най-актуалните европейски директиви и адаптацията им на национално ниво.   


 

​​2. Други програми за мобилност

      ПРОГРАМА BG09 „ФОНД ЗА СТИПЕНДИИ НА ЕИП”

    ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДЕЙСТВИЯ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

        Срокове за кандидатстване на институцията: от 1.06.2016г. до 9.12.2016г.

        Период на изпълнение: от 30.06.2016 до 31.01.2017г.

        Кандидатства се пред програмния оператор-МОН при г-жа Мими Данева-

         тел: +359 2 424 11 07; email: m.daneva@mon.bg.

         Покана за кандидатстване: BG09_Pokana za dvustranno sytrudnichestvo_BG_1.06.2016.pdf

         Документи за кандидатстване: BG09_bilateral_application_form_and_documents_BG.rar

  

     ЧЕТВЪРТА ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

    I. МЯРКА "МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ" 

    СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:  

 • 18.05.2015 г.: подаване на кандидатурите до институционалните координатори в изпращащите институции;

       Институционален координатор за Русенски университет "Ангел Кънчев" е ст. експерт по Международно сътрудничество                                  Диана  Георгиева, e-mail: dgeorgieva@uni-ruse.bg; тел: 082/888 650, стая 1-313б

 • 29.05.2015 г. в 12.00 ч. българско време: подаване на кандидатурите в програмния оператор;

       BG- EEA Fund_CALL 4 MOBILITY IN HIGHER EDUCATION MEASURE march 2015_BG.docx

       application+form+BG09+Measure+2+students.doc

       application+form+BG09+Measure+2+students+en.doc

   II. МЯРКА "МОБИЛНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ И АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ"

    СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:  

 • 18.05.2015 г.: подаване на кандидатурите до институционалните координатори в изпращащите институции;

       Институционален координатор за Русенски университет "Ангел Кънчев" е ст. експерт по Международно сътрудничество                                  Диана  Георгиева, e-mail: dgeorgieva@uni-ruse.bg; тел: 082/888 650, стая 1-313б

 • 29.05.2015 г. в 12.00 ч. българско време: подаване на кандидатурите в програмния оператор;

       BG- EEA Fund_CALL 4 MOBILITY IN HIGHER EDUCATION MEASURE march 2015_BG.docx

       application+form+BG09+Measure+2+staff.doc

       application+form+BG09+Measure+2+staff+en.doc

   

 

  ВТОРА И ТРЕТА ПОКАНИ СА ЗАТВОРЕНИ

    ВТОРА ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:      

     I. МЯРКА „ПОДГОТВИТЕЛНИ ВИЗИТИ”

     СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 • 28.11.2014 г., 12 ч. българско време: подаване на документи в програмния оператор
 • 30.12.2014 г.:  Обявяване на одобрените кандидати на интернет-страницата на програмния оператор

       BG - Grant request Preparatory Visits.doc

    BG_call_prep_visits_09.2014. pdf.pdf

      II. МЯРКА „ПРОЕКТИ ЗА МОБИЛНОСТ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ”
     ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА 2014/2015 АКАДЕМИЧНАГОДИНА

     СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 • 01.12.2014 г.: подаване на кандидатурите до институционалните координатори в изпращащите институции;

       Институционален координатор за Русенски университет "Ангел Кънчев" е ст. експерт по Международно сътрудничество                                  Диана  Георгиева, e-mail: dgeorgieva@uni-ruse.bg; тел: 082/888 650, стая 1-313б

 • 10.12.2014 г. в 12.00 ч. българско време: подаване на кандидатурите в програмния оператор;
 • 10.01.2015 г.: обявяване на одобрените кандидати на интернет-страницата на програмния оператор

       BG_call_mobility_HE_09_2014.pdf

      application+form+BG09+Measure+2+staff.doc

         III. МЯРКА „ПРОЕКТИ ЗА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО”

      СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 • 30.11.2014 г., 12 ч. българско време: подаване на документи в програмния оператор
 • 15.01.2015 г.:  Обявяване на одобрените кандидати на интернет-страницата на програмния оператор

       BG_call_Measure4 (1).pdf

       Grant request Measure 4 BG.doc


     ТРЕТА ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

      МЯРКА „ПРОЕКТИ ЗА МОБИЛНОСТ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ”
      ПРОЛЕТЕН/ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА 2014/2015 АКАДЕМИЧНА ГОДИНА

      СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

       Институционален координатор за Русенски университет "Ангел Кънчев" е ст. експерт по Международно сътрудничество                                  Диана  Георгиева, e-mail: dgeorgieva@uni-ruse.bg; тел: 082/888 650, стая 1-313б

       BG_EEA_Fund_CALL3_MOBILITY.pdf

       application+form+BG09+Measure+2+staff-3 CALL.doc

       application+form+BG09+Measure+2+students.doc

Поради коледните празници документи по Трета покана ще се приемат от институционалния координатор до 23.12.2014г. включително, а за неуспелите да се вместят в този срок-и на 5.01.2015г. до 12:00ч.

На 12.11.2014г. се проведе информационен семинар по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Лектори бяха г-жа Мими Данева, Дирекция "Международно и европейско сътрудничество", МОН и г-н Георги Гетов-държавен експерт в дирекция "Финанси", МОН.

ppt BG09 programme.ppt                                Finansovi aspekti.ppt