ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ЦЕРЕМОНИАЛНО ЗНАМЕ

            По случай 75-годишния юбилей на Русенски университет „Ангел Кънчев" се обявява КОНКУРС ЗА ЦЕРЕМОНИАЛНО ЗНАМЕ на университета.

Конкурсът е насочен както към представители на академичната общност на Русенски университет, така и към други заинтересувани лица.

  1. Регламент за провеждане на конкурса

Знамето трябва да отговаря на следните изисквания:

- Да е с правоъгълна форма, в пропорция, характерна за този вид знамена.

- Да е с отличителни стил, символика, фигурални елементи, текст, цвят или хармонични цветови комбинации, подчертаващи значимост, доминиращ статус, атмосфера на тържественост и церемониална тежест.

Участниците в конкурса следва да депозират проектите си, като:

1.1 Представят набор от презентационни материали, формат А3, при отчитане на следното:

-  изобразителните техники – без ограничение;

-  техническото представяне на разработката - електронен, хартиен, друг вид носител или комбинирано представяне; 

1.2 Представят цветово решение според HEX, RGB или Pantone цветови модели;

1.3 Текстът (надписи, абревиатура) да е на кирилица, с шрифт, разрешен за ползване, или авторски такъв, специално разработен за случая;

1.4 Всеки участник следва да представи кратко описание на проекта си - цел, концепция, идея;

1.5 Проектите да имат подготвен и електронен вариант (CD) в растерен формат (jpg), без компресиране, с резолюция не по-малка от 1200рх x 720рх и векторен формат (cdr или ai);

1.6 С оглед гарантиране на анонимността и обективното журиране не се допуска никакво поставяне на знаци върху самите проекти, което може да доведе до разкриване самоличността на автора и отстраняване от конкурса;

1.7 Проектът трябва да е авторски и автентичен, за което участникът ще представи съответна декларация (свободен текст).

1.8 С участието си в конкурса всеки автор се съгласява, при определяне на неговия проект за печеливш:

● Да изготви финален вариант съгласно техническите изисквания, в който да бъдат отразени евентуални корекции според специфичните изисквания на Организатора;

● Да сключи с Организатора договор, съгласно който да прехвърли авторските права върху предложения проект срещу получаване на материална награда, определена за съответното място в крайното класиране;

● Организаторът да придобие неотменимо право да използва дизайна на церемониалното знаме, да го усъвършенства и да го променя за всякакви свои цели, без да са необходими допълнителни разрешения за това от автора или ангажирането му за това.

            2. Награди:

Първо място – смартфон /на стойност 500 лв./

Второ място – таблет /на стойност 350 лв.

Трето място – таблет /на стойност 250 лв./

 Проектите да се депозират или изпращат на адрес:

7004 Русе, ул.„Студентска" 8,

Русенски университет „Ангел Кънчев"

Ректорат, Общоуниверситетска канцелария

Необходимо е точно упоменаване на данните на участника: име, адрес, телефон за връзка, електронна поща – в запечатан плик, поставен в пакета с депозирания проект.

КРАЕН СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ - 31 МАЙ 2020 Г.,

За допълнителна информация /при необходимост/ - проф. Юлиана Попова, e-mail: jppopova@uni-ruse.bg , тел. 0887 899654.
ОБЯВА ЗА КОНКУРС „МОЯТ УНИВЕРСИТЕТ НА 75 ГОДИНИ"

            По случай 75-годишния юбилей на Русенски университет „Ангел Кънчев" се обявява конкурс за поезия (стихотворение, поема), проза (кратки белетристични форми като есе, разказ, спомен с обем до 1000 думи ) и рисунка (живопис или графика) на тема: „Моят университет на 75 години".

В конкурса могат да участват студенти, докторанти, випускници, преподаватели, служители от университета, както и други заинтересувани лица.

            Творбите трябва да бъдат авторски и да не са публикувани до момента.

            Във всяка от категориите ще бъдат раздадени награди, както следва:

За поезия:

Първо място – таблет

Второ място – външен харддиск

Трето място – безжични тонколонки

За проза и съответно за произведение на изобразителното изкуство

Първо място – смартфон

Второ място – таблет

Трето място – външен харддиск

            Наградите на отличените ще бъдат връчени от ректора на Русенския университет чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев по време на Иновативното Младежко Ескпо през м. ноември 2020 г.

            В зависимост от оценката на специално създадената комисия, както премираните творби, така и други качествени произведения, ще бъдат отпечатани в сборника „Моят Русенски университет на 75 години".

            СРОК НА КОНКУРСА: 31 МАЙ 2020 ГОДИНА.

            Работите да се изпращат на д-р Ренета Златева по електронна поща на адрес: rzlateva@uni-ruse.bg

            Необходимо е изпратените разработки да съдържат контактни данни на авторите: име, адрес, телефон, и-мейл.