12 ноември 1945 г.Наредба-закон и Указ № 8614 на регентите Венелин Ганев, Цвятко Бобошевски и Тодор Павлов за откриване на Държавно висше техническо училище в гр. Русе. За първи ректор е избран проф. Карл Славомиров.
25 септември 1954 г.С Указ № 270 на Президиума на Народното събрание на НР България Факултетът по механизация и електрификация на селското стопанство при Селскостопанската академия „Георги Димитров" се обособява в Институт по механизация и електрификация на селското стопанство в гр. Русе /ИМЕСС/. За ректор е избран доц. Кръстю Петров.
Октомври 1954 г.Полагат се основите на сегашния Аграрно-индустриален факултет.
Октомври 1954 г.Факултетен номер 1 е даден на студента Стойко Николов Стойков, който през 1958 г. постъпва като асистент в катедра „Ремонт на машинно-тракторния и автомобилен парк", от 1974 г. е доцент, а през 1976 г. е избран за заместник-ректор на ВИММЕСС.
1954 годинаРегистриран е първият редовен аспирант на ИМЕСС – Александра Нанева, която години по-късно приключва академичната си кариера като професор в Катедрата по икономика на университета.
1954 годинаЗапочва строителството на настоящата сграда на Ректората в Русе заедно с Дунав мост, ж.п. гарата, Дома на културата на транспортните работници и др. През 1958 г. сградата на висшето училище отваря врати.
31 август 1955 г. Избран е първият професор в ИМЕСС – проф. Марко Тодоров.
5 февруари 1958 г.Излиза първият брой на вестник „Студентска искра" с главен редактор доц. Иван Неделчев – днес заслужил професор на Русенския университет.
1958 годинаИзлиза първи том от Научни трудове на висшето училище.
1958 годинаРусенските студенти създават първата в страната студентска любителска радиостанция и есперантското дружество „Дунавски студент".
22 ноември 1960 г.Учредително събрание на Туристическо дружество „Академик". За председател е избран доц. Неделчо Дренчев.
31 декември 1963 г.Постановление № 133 от 31.12.1963 г. и заповед № 621 на Министерство на народната просвета относно преустрояване на Висшия институт по механизация и електрификация на селското стопанство в гр. Русе във Висш селскостопански институт.
10.08.1965 г.Разпореждане № 177 на Министерския съвет, относно отмяна на преобразуването във Висш селскостопански институт и  запазване съществуването на Висш институт по механизация и електрификация на селското стопанство
1965 годинаСключен е първият международен договор с Московския институт за инженери в селскостопанското производство /МИИСП/, последван от подписани двустранни договори с Техническия университет-Дрезден /1967/, Висшия селскостопански институт-Нитра /1970/ и много други. Днес международните договори на Русенския университет са повече от 50, а двустранните споразумения по програма „Еразъм" – над 200.
21 май 1966 г.С решение № 208 на Министерския съвет Висшият институт за механизация и електрификация на селското стопанство се преименува във Висш институт по машиностроене, механизация и електрификация на селското стопанство /ВИММЕСС/. За ректор е избран проф. Марко Тодоров.
25 май 1966 г.Полагат се основите на настоящия Машинно-технологичен факултет.
1968 годинаСъздава се паркът на кампуса на ВИММЕСС.
25 март 1970 г.Учреден е Студентският научно-технически клуб „Орбита"  с председател доц. Николай Косев. Клубът завоюва редица успехи в Техническото и научно творчество на младежта /ТНТМ/.
1970 годинаСъздаден е Студентският танцов състав на ВИММЕСС, който не след дълго е обявен за Представителен танцов състав на НР България.
30 октомври 1972 г.За пръв път Общото събрание на ВИММЕСС прави избор на Академичен съвет.
7 август 1974 г.Полагат се основите на настоящия Факултет по електротехника, електроника и автоматика.
1974 годинаСтудентите на ВИММЕСС отбелязват значими постижения в национален мащаб – първо място за организиране на бригадирското движение, първо място за студентско научно-техническо творчество и първо място за културно-масова самодейност.
1976 годинаИзбрано е академично ръководство, съставено изцяло от възпитаници на университета. Ректор – проф. Александър Сучков.
1976 годинаСъздаден е Факултетът за работа с прекъсналите студенти.
1976 годинаСъздаден е Факултетът за следдипломна квалификация.
1978 годинаСъс собствени средства е изграден Учебно-производственият завод, в който студентите провеждат своята практика.
1978 годинаЗащитен е първият голям докторат - доц. Димитър Янчев става доктор на икономическите науки.
1979 годинаСъздаден е Деканатът за чуждестранни студенти, по-късно преименуван във Факултет за чуждестранни студенти.
9 април 1981 г.С Указ № 584 на Държавния съвет на НР България ВИММЕСС се преименува на Висше техническо училище „Ангел Кънчев" по повод честването на 1300-годишнината от създаването на българската държава.
13 юли 1983 г.Първа копка на хижа „Ехо" в Стара планина, изградена по инициатива и с труда на студентите и преподавателите от Туристическо дружество „Академик".
Юли 1985 г.Участие на Студио „Пантомима" в културната делегация на НР България за XII Световен фестивал на младежта и студентите в Пхенян.
11 март 1987 г.Създава се Автотранспортният факултет с Разпореждане № 24 на Бюрото на Министерския съвет на НР България.
23 май 1989 г.Ректорът проф. Атанас Митков внася в Академичния съвет обосновка за създаване на Русенски университет с 4 факултета – Инженерно-строителен, Инженерно-икономически, Педагогически и Медицински.
4 февруари 1992 г.Академичният съвет обсъжда и приема учебния план на специалност Мениджмънт. Това е първият сигнал за промяна в профила на висшето училище в Русе.
22 септември 1992 г.Академичният съвет взема решение за разкриване на специалност Право. С това се полагат основите на Юридическия факултет.
22 декември 1992 г.Академичният съвет взема решение за обособяване на учебно звено по Кинезитерапия с ранг на факултет.
18 януари 1994 г.Академичният съвет взема решение за преобразуване на Висшата школа по бизнес и мениджмънт в учебно звено с ранг на факултет. Така се поставя началото на Факултет „Бизнес и мениджмънт".
Март 1994 г.Академичният съвет утвърждава Мисия на ВТУ „Ангел Кънчев" далеч преди Законът за висшето образование да постави такова изискване. Русенската Алма Матер е първото висше училище в страната, формулирало своя мисия.
20 септември 1994 г.Слага се началото на удостояване с почетното звание „Доктор хонорис кауза". Първите удостоени за своите изключителни заслуги към русенската Алма Матер са проф. Марко Тодоров и проф. Иван Георгиев. Първият чуждестранен почетен доктор е проф. Мирон Граматикополус от университета Янина в Гърция, удостоен с титлата през ноември 1994 г. Днес удостоените с титлата Доктор хонорис кауза на Русенския университет наброяват 42 изявени личности.
Октомври 1994 г.С решение на Министерския съвет на Р България Полувисшият педагогически институт в Русе се трансформира в Педагогически факултет на ВТУ „Ангел Кънчев". Към него се присъединяват Факултетът за чуждестранни студенти, Центърът по математика и звеното с ранг на факултет „Кинезитерапия". Така се полагат основите на настоящия Факултет по природни науки и образование.
21 юли 1995 г.С Решение на 37-ото Народно събрание на Р България ВТУ „Ангел Кънчев" се преобразува в Русенски университет „Ангел Кънчев". По това време ректор на висшето училище е проф. дтн Борис Томов.
1995 годинаРусенският университет става редовен член на Дунавската конференция на ректорите и към 2020 г. все още е единственият български университет в тази престижна международна организация.
Октомври 1996 г.С решение на Академичния съвет Факултетът за повишаване на квалификацията и Свободният факултет се обединяват във Факултет за повишаване на квалификацията и допълнително обучение.
27 януари 1997 г.С Постановление № 15 на Министерския съвет на Р България се открива филиал на Русенския университет в град Силистра.
13 май 1999 г.Националната агенция за оценяване и акредитация /НАОА/ дава първата институционална акредитация на Русенски университет „Ангел Кънчев".
Май 1999 г.Първо издание на Изложението на земеделска и автомобилна техника.
2000 годинаПърво издание на конференцията CompSysTech.
2001 година Създадена ЕВРОПЕЙСКА ТЕМАТИЧНА МРЕЖА "Computing  education and training" (59 университета от 27 страни) – получен плакет „ПАРТНЬОР НА ЕВРОПА" от Европейската комисия. Тя е последвана от още три тематични мрежи по компютинг, като последната от 2013 г. включва 67 университета от 35 европейски страни.
14 октомври 2002 г.

Тържествено откриване на Българо-румънския интеруниверситетски Европа център /БРИЕ/ с присъствието на координатора на Пакта за стабилност за Югоизточна Европа д-р Ерхард Бусек – доктор хонорис кауза на Русенския университет. След откриването на първата в България специалност Европеистика през 1993 г., в Русенския университет за първи път започва обучение в магистърски програми на английски език.

Издаден е указ № 409 от 19.12.2005 г. на Президента на РБългария за обнародване на закон за ратифициране на Спогодбата за сътрудничество и взаимно помощ при осъществяване на дейността на БРИЕ между правителствата на РБългария и Румъния. Спогодбата е подписана на 04.02.2006 г. в Русе.

2002 година Първи брой на списание "BALKAN AGRICULTURAL ENGINEERING REVIEW".
2003 годинаВъведена е Вътрешна система за управление на качеството на обучението и преподавателския състав на Русенския университет.
2004 годинаПърво издание на конференцията e-Learning.
Януари 2005 г.Русенският университет става член на Европейската университетска асоциация.
26.01.2006 г.НАОА дава втора институционална акредитация на Русенския университет с много добра оценка и валидност 6 години.
2006 годинаПърво издание на конференцията по качество на висшето образование съвместно с Министерството на образованието и науката на Р Българи, последвано от второ издание през 2009 г..
8 февруари 2008 г.С Постановление № 17 на Министерския съвет на Р България Технологичният колеж в Разград е преобразуван във филиал на Русенския университет.
9 юни 2009 г.С Постановление № 17 на Министерския съвет на Р България в Русенския университет се открива Факултет „Обществено здраве". С Решение на 41-то Народно събрание от 11.01.2012 г.Факултет „Обществено здраве се преобразува във Факултет „Обществено здраве и здравни грижи".
2009 годинаПърви брой на списание "ENTERPRENEURSHIP & INNOVATION".

10 май 2010 г.

 

Тържествено откриване на Втори корпус на Русенския университет с присъствието на тогавашния министър-председател г-н Бойко Борисов и еврокомисаря по регионална политика г-н Йоханес Хаан. Новият учебен комплекс е разположен на 13000 кв. м застроена площ.
11 октомври 2010 г.Канцлерът на Германия д-р Ангела Меркел е удостоена с титлата доктор хонорис кауза на Русенския университет на тържествена церемония в Археологическия музей – София.
27 ноември 2010 г.Ректорът на Русенския университет проф. дтн Христо Белоев поема президентството на Дунавската конференция на ректорите за 2011 година.
2011 годинаРусенският университет става съучредител и редовен член на Вишеградската университетска асоциация.
2011 годинаПърво издание на конференцията по електромобили.
2012 годинаРусенският университет става редовен член на Интеруниверситетски център – Дубровник.
2012 годинаРусенският университет получава своята трета институционална акредитация с оценка 9,28 по 10-степенна скала.
2012 година Първи брой на списание „INFORMATION, COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS AND TECHNOLOGIES".
2012 годинаПърви брой на списание „ПЕДАГОГИЧЕСКИ НОВОСТИ".
2013 годинаРусенският университет се включва в новата европейска рейтингова система U-Multirank с професионално направление Машинно инженерство и е едно от 4-те висши училища в България, участвали в първото издание на системата. През 2014, 2015 и 2016 г. университетът се включва в следващите издания на системата с професионалните направления Компютърни науки, Електроника, Педагогика, Администрация и управление и Икономика.
2013 годинаПрез месец май Русенският университет организира Първата международна академична седмица за своите Еразъм партньори. Събитието става ежегодно и броят на международните участници се увеличава с всяка изминала година.
13 март 2013 г.

Направена е първата копка на Канев център Русенски университет, построен с щедрото спомоществователство на канадския предприемач с български произход г-н Игнат Канев.

Привлеченото голямо дарение благодарение на ректора проф. дтн Христо Белоев се оценява като изключително значим акт в съвременната история на висшето образование в България.

10 октомври 2013 г.Тържествено откриване на Канев център с присъствието на фамилия Канев, президента на Р България Росен Плевнелиев, българския патриарх Неофит, президента Георги Първанов, културния аташе към канадското посолство в Букурещ и много други официални гости от страната и чужбина.
2014 годинаРусенският университет е едно от петте пилотни български висши училища, поканени да участват в изследването HEInnovate, проучващо профила на предприемчивите университети в Европа.
2014 годинаРекторът на Русенския университет бива избран за член-кореспондент на БАН в област „Технически науки".
2014 годинаРусенският университет става редовен член на Балканската университетска асоциация.
2014 година На 10 декември 2014 г. Канев Център на Русенския университет получава приз „Сграда на годината 2014".
2015 годинаРусенският университет получи Колективната награда „Русе" в област „Образование и наука". Отличието, в раздел „Образователни институции, за преподавателски или научен екип", е свързано със 70-ата годишнина на университета. Наградата „Русе" е мотивирана с утвърждаването на Русенския университет като ключов образователен научен център с нарастващо национално и международно значение, както и заради особения му принос за социалния и икономическия просперитет на община Русе и региона.
2015 годинаПрез м. юни 2015 г. Русенският университет е домакин на трансграничен граждански диалог „Да поговорим за Европа" с участието на първия заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс и президента Росен Плевнелиев.
2015 годинаНа 10 септември 2015 г. министър-председателят на Р България Бойко Борисов открива обновения Спортен комплекс на Русенския университет.
2015 годинаНа 12 ноември 2015 г. Русенският университет тържествено отбелязва своята 70-годишнина.
2015 годинаПрез м. декември 2015 г. Русенският университет получава Знак за качество от Националната Еразъм агенция /ЦРЧР/ за успешно изпълнение на проектите за мобилност по програма Еразъм.
2015 година

Центърът за продължаващо обучение (ЦПО) при Русенския университет получава Сертификат за качество от Бюро Веритас, България. Документът е издаден след основен одит на Системата за управление на качество в Центъра. Това е поредното постижение на университета в развитието на вътрешноуниверситетската система за качество на обучението

и преподавателския състав.

2016 годинаНа церемония в Гербовата зала на Президентството чл-кор. проф. дтн Христо Белоев, председател на Общото събрание на Русенския университет, ректор на университета в периода 2008–2015 г. и председател на Общинския съвет в Русе.е удостоен с Орден „Св. св. Кирил и Методий" I степен. Отличието му е връчено от Президента на Република България Росен Плевнелиев за големи заслуги в областта на образованието и науката.
2016 годинаИницииране и домакинство на първото по рода си в България Иновативно Младежко Експо. Събитието се превръща в ежегодно, като непрекъснато нараства броят на участващите ученически и студентски екипи за иновативни разработки. От 2018 г. Експото включва и международни отбори.
Октомври 2016 годинаАкадемичният съвет на Русенския университет дава съгласие за участие на университета в консорциум за изграждане на Център за върхови постижения по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж", компонент „Информатика и информационни и комуникационни  технологии".
Ноември 2016 годинаАкадемичният съвет на Русенския университет дава съгласие за участие на университета в консорциум с водещ партньор УНСС – София за изграждане на Център за компетентност по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж", компонент „Информатика и информационни и комуникационни  технологии".
2016 годинаПрез ноември 2016 г. в Русенския университет се открива Учебна зала „Конфуций" – една от 7-те класни стаи към Институт „Конфуций", София, призвани да популяризират китайския език и култура в България.

1-3 декември

2016 година

Домакинство на Петия форум на високо равнище на ASEM – международна организация, занимаваща се с широк кръг от въпроси относно басейните на реките Дунав и Меконг. Тема на семинара е „Water Nexus Agenda for the Third ASEM Decade".
2017 годинаПрез м. март 2017 г. Русенският университет става асоцииран член на Университетската агенция на франкофонията – световна организация на франкофонските университети, включваща повече от 900 висши училища.
2017 годинаНа 3 май 2017 г. с постановление на Министерския съвет е открит третият филиал на Русенския университет - в град Видин. Така университетът формира академичната Дунавска ос – Силистра – Русе – Видин с разклонение в Разград.
2017 годинаПрез м. септември 2017 г., на конференция в Нови Сад, Сърбия, Русенският университет се присъединява към инициативата 16+1 на страните от Централна и Източна Европа и Китай за диалог в сферата на висшето образование.
2017 годинаНа 9 октомври 2017 г. се подписва договор за Българо-молдовски университетски консорциум между Русенския университет, Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий" и Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак", Молдова.
2017 годинаПрез м. ноември 2017 г. Русенският университет е организатор и домакин на национален семинар на висшите училища в България на тема: „Модернизация на учебните програми и учебното съдържание и използване на HEInnovate инструмент за подкрепа на предприемачеството в българските висши училища".
2017 годинаНа 23 ноември 2017 г. за първи път Русенският университет е домакин и съорганизатор на регионална среща „Кариера в Румъния", на която румънски фирми анонсират свободни работни места за български граждани.
2017 годинаПрез м. декември 2017 г. Русенският университет е домакин на трансграничен граждански диалог с участието на евродепутати по случай 10 години от присъединяването на България и Румъния към ЕС.
2018 годинаНа 5 февруари 2018 г. тържествено е отбелязана 60-годишнината на вестника на Русенския университет „Студентска искра".
2018 годинаНа 4 май 2018 г. Русенския университет е организатор и домакин на конференцията „Устойчиво развитие на Дунавския регион" с участието на президентите на България, Австрия и Румъния. Конференцията е част от инициативите в рамките на Председателството на България на Европейския съвет.
2018 годинаНа 14-15 юни 2018 г. Русенският университет е съорганизатор и домакин на конференцията: „HEInnovate: Подкрепа на институционалната промяна във висшето образование", проведена в сътрудничество с МОН и Европейската комисия в рамките на председателството на България на Европейския съвет.
2018 годинаНа 9-10 юли 2018 година Русенският университет е организатор и домакин на Национален семинар на франкофонските университети в България на тема: „Интернационализация на образованието в системата на висшите училища в България".
2018 годинаНа 14 юни 2018 г. Русенският университет става учредител на HEInnovate Университетски консорциум.
2018 годинаРусенският университет получава своята четвърта институционална акредитация с оценка 9,44 от 10.
2018 годинаСептември 2018 г. – На конференция в Университет Саламанка, Испания Русенският университет подписва Магна Харта Университатум – документ, утвърждаващ академичните ценности и обединил повече от 800 институции за висше образование по света.
2018 годинаПрез м. декември 2018 г. Русенският университет за втори път е удостоен със Знак за качество от Националната Еразъм агенция за успешно изпълнение на проектите по програма Еразъм.
2019 годинаНа 22 февруари 2019 г. Русенският университет „Ангел Кънчев" е домакин на Граждански диалог с участието на еврокомисаря по цифрова икономика и общество Мария Габриел на тема „Цифровите технологии: възможности и предизвикателства".
2019 годинаПрез м. април 2019 г. Русенският университет участва в Петата годишна конференция на Балканската университетска асоциация в Солун, Гърция с доклад, посветен на регионалното влияние на университета. Ректорът проф. Белоев подписва Устава на БУА.
2019 годинаПрез м. април 2019 г. за първи път вестникът на Русенския университет „Студентска искра" излиза на английски език.
2019 годинаНа тържественото събрание по случай Празника на Русенския университет – 12 ноември – са отбелязани следните годишнини: 65 години Аграрно-индустриален факултет, 45 години Факултет Електротехника, електроника и автоматика, 25 години Факултет Бизнес и мениджмънт и Факултет Природни науки и образование, 10 години Факултет обществено здраве и здравни грижи, 65 години Дирекция Чуждестранни студенти.
2019 годинаРусенският университет отбелязва 20 години от началото на програма Еразъм в университета.
2019 годинаРусенският университет е включен като единствено висше училище от Източна Европа в Международен консорциум за насърчаване на предприемчивите университети –  Университетската мрежа BeyondScale.
Януари 2020 годинаРусенският университет е съорганизатор и домакин на трансграничен форум, посветен на бъдещата програма за наука и иновации „Хоризонт-Европа". Модератор на форума е заместник-министърът на образованието и науката на Р България Карина Ангелиева.
Февруари-март 2020Русенският университет представя своята Визия зз университета на бъдещето пред широк кръг заинтересувани лица и провежда дистанционни семинари по иновационни образователни технологии в полза на университети от 5 централноазиатски страни. Виртуалната библиотека по иновационни образователни технологии на Русенския университет става достъпна за всички национални и международни партньори на университета.
Март 2020Русенският университет се включва в националната кампания за овладяване на пандемията от COVID 19, като изработва и дарява близо 2000 предпазни шлема за медицински работници на първа линия.

 

 

Източници:

 1. Душков, Ж., З. Здравкова, Ст. Вичев. Русенски университет 60 години. Русе, 2005.
 2. Душков, Ж. Русенската Алма Матер. Русе, 2010.
 3. Душков, Ж. 2 + 2 За Русенския университет и неговия предходник. Русе, 2013.
 4. Донева, В., В. Антонова, М. Душкова, Ю. Попова, Р. Русев /съст./ Ректорите. Изд. Център на Русенски университет, 2015.
 5. Архив на Решенията на Академичния съвет на Русенския университет.
 6. Вестник „Студентска искра": брой 1, 1958 г. – брой 410, 2020 г.

   

  ОТ ВИСШЕ ТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ ДО РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"

   
Дата на основаване/преименуванеНаименование на висшето училище в гр. Русе

12.11.1945 г.

/основаване/

Висше техническо училище в Русе
25.09.1954 г.Институт по механизация и електрификация на селското стопанство
22.02.1964 г.Висш селскостопански институт
10.08.1965 г.Висш институт по механизация и електрификация на селското стопанство
21.05.1966 г.Висш институт по машиностроене, механизация и електрификация на селското стопанство
09.04.1981 г.Висше техническо училище „Ангел Кънчев"
01.08.1995  г.Русенски университет „Ангел Кънчев"

 

 

 

 

СПИСЪК НА РЕКТОРИТЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

 

РекторПериод
Проф. инж. Карл Славомиров25.02.1947 – 13.10.1947
Проф. Георги Ангелиев11. 1947 – началото на 1949
Доц. Кръстю Петров02.10.1954 – 30.06.1958
Доц. ктн Емил Данков01.07.1958 – 30.06.1960
Проф. дин Атанас Ганев01.07.1960 – 30.04.1964
Проф. двмн Никола Несторов02.05. 1964 – 07.09.1965
Проф. инж. Марко Тодоров08.09.1965 – 30.06.1976
Проф. инж. Александър Сучков01.07.1976 – 30.06.1983
Проф. ктн Митьо Кънев01.07.1983 – 21.04.1987
Проф. ктн Атанас Митков21.04.1987 – 26.04.1993
Доц. д-р Марко Тодоров26.04.1993 – 19.10.1993
Проф. дтн Борис Томов02.11.1993 – 18.11.2003
Доц. д-р Марко Тодоров18.11.2003 – 18.11.2007
Чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев27.11.2007 – 12.01.2016
Проф. д-р Велизара Пенчева12.01.2016 – 20.02.2018 г.
Чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев21.02.2018 г. – продължава