Събитие
12 ноември 1945 г.

Наредба-закон и Указ № 8614 на регентите Венелин Ганев, Цвятко Бобошевски и Тодор Павлов за откриване на Държавно висше техническо училище в гр. Русе. За първи ректор е избран проф. Карл Славомиров.

25 септември 1954 г.

С Указ № 270 на Президиума на Народното събрание на НР България Факултетът по механизация и електрификация на селското стопанство при Селскостопанската академия „Георги Димитров" се обособява в Институт по механизация и електрификация на селското стопанство в гр. Русе /ИМЕСС/. За ректор е избран доц. Кръстю Петров.

Октомври 1954 г.

Полагат се основите на сегашния Аграрно-индустриален факултет.

Октомври 1954 г.

Факултетен номер 1 е даден на студента Стойко Николов Стойков, който през 1958 г. постъпва като асистент в катедра „Ремонт на машинно-тракторния и автомобилен парк“, от 1974 г. е доцент, а през 1976 г. е избран за заместник-ректор на ВИММЕСС.

1954 година

Регистриран е първият редовен аспирант на ИМЕСС – Александра Нанева, която години по-късно приключва академичната си кариера като професор в Катедрата по икономика на университета.

1954 година

Започва строителството на настоящата сграда на Ректората в Русе заедно с Дунав мост, ж.п. гарата, Дома на културата на транспортните работници и др. През 1958 г. сградата на висшето училище отваря врати.

31 август 1955 г.

​Избран е първият професор в ИМЕСС – проф. Марко Тодоров.

5 февруари 1958 г.

Излиза първият брой на вестник „Студентска искра“ с главен редактор доц. Иван Неделчев – днес заслужил професор на Русенския университет.

1958 година

​Излиза първи том от Научни трудове на висшето училище.

1958 година

Русенските студенти създават първата в страната студентска любителска радиостанция и есперантското дружество „Дунавски студент“.

22 ноември 1960 г.

​Учредително събрание на Туристическо дружество „Академик". За председател е избран доц. Неделчо Дренчев.

31 декември 1963 г.

​Постановление № 133 от 31.12.1963 г. и заповед № 621 на Министерство на народната просвета относно преустрояване на Висшия институт по механизация и електрификация на селското стопанство в гр. Русе във Висш селскостопански институт.

10.08.1965 г.

​Разпореждане № 177 на Министерския съвет, относно отмяна на преобразуването във Висш селскостопански институт и  запазване съществуването на Висш институт по механизация и електрификация на селското стопанство

1965 година

​Сключен е първият международен договор с Московския институт за инженери в селскостопанското производство /МИИСП/, последван от подписани двустранни договори с Техническия университет-Дрезден /1967/, Висшия селскостопански институт-Нитра /1970/ и много други. Днес международните договори на Русенския университет са повече от 50, а двустранните споразумения по програма „Еразъм" – над 200.

21 май 1966г.

​С решение № 208 на Министерския съвет Висшият институт за механизация и електрификация на селското стопанство се преименува във Висш институт по машиностроене, механизация и електрификация на селското стопанство /ВИММЕСС/. За ректор е избран проф. Марко Тодоров.

25 май 1966г.

​Полагат се основите на настоящия Машинно-технологичен факултет.

1968 година

​Създава се паркът на кампуса на ВИММЕСС.

25 март 1970 г.

​Учреден е Студентският научно-технически клуб „Орбита"  с председател доц. Николай Косев. Клубът завоюва редица успехи в Техническото и научно творчество на младежта /ТНТМ/.

1970 година

​Създаден е Студентският танцов състав на ВИММЕСС, който не след дълго е обявен за Представителен танцов състав на НР България.

30 октомври 1972 г.

​За пръв път Общото събрание на ВИММЕСС прави избор на Академичен съвет.

7 август 1974 г.

​Полагат се основите на настоящия Факултет по електротехника, електроника и автоматика.

1974 година

​Студентите на ВИММЕСС отбелязват значими постижения в национален мащаб – първо място за организиране на бригадирското движение, първо място за студентско научно-техническо творчество и първо място за културно-масова самодейност.

1976 година

​Избрано е академично ръководство, съставено изцяло от възпитаници на университета. Ректор – проф. Александър Сучков.

1976 година

​Създаден е Факултетът за работа с прекъсналите студенти.

1976 година

​Създаден е Факултетът за следдипломна квалификация.

1978 година

​Със собствени средства е изграден Учебно-производственият завод, в който студентите провеждат своята практика.

1978 година

​Защитен е първият голям докторат - доц. Димитър Янчев става доктор на икономическите науки.

1979 година

​Създаден е Деканатът за чуждестранни студенти, по-късно преименуван във Факултет за чуждестранни студенти.

9 април 1981 г.

​С Указ № 584 на Държавния съвет на НР България ВИММЕСС се преименува на Висше техническо училище „Ангел Кънчев" по повод честването на 1300-годишнината от създаването на българската държава.

13 юли 1983г.

​Първа копка на хижа „Ехо" в Стара планина, изградена по инициатива и с труда на студентите и преподавателите от Туристическо дружество „Академик".

Юли 1985 г.

Участие на Студио „Пантомима" в културната делегация на НР България за XII Световен фестивал на младежта и студентите в Пхенян.

11 март 1987 г.

​Създава се Автотранспортният факултет с Разпореждане № 24 на Бюрото на Министерския съвет на НР България

23 май 1989г.

​Ректорът проф. Атанас Митков внася в Академичния съвет обосновка за създаване на Русенски университет с 4 факултета – Инженерно-строителен, Инженерно-икономически, Педагогически и Медицински.

4 февруари 1992 г.

​Академичният съвет обсъжда и приема учебния план на специалност Мениджмънт. Това е първият сигнал за промяна в профила на висшето училище в Русе.

22 септември 1992 г.

​Академичният съвет взема решение за разкриване на специалност Право. С това се полагат основите на Юридическия факултет.

22 декември 1992 г.

​Академичният съвет взема решение за обособяване на учебно звено по Кинезитерапия с ранг на факултет.

18 януари 1994 г.

​Академичният съвет взема решение за преобразуване на Висшата школа по бизнес и мениджмънт в учебно звено с ранг на факултет. Така се поставя началото на Факултет „Бизнес и мениджмънт".

Март 1994г.

​Академичният съвет утвърждава Мисия на ВТУ „Ангел Кънчев" далеч преди Законът за висшето образование да постави такова изискване. Русенската Алма Матер е първото висше училище в страната, формулирало своя мисия.

20 септември 1994 г.

​Слага се началото на удостояване с почетното звание „Доктор хонорис кауза". Първите удостоени за своите изключителни заслуги към русенската Алма Матер са проф. Марко Тодоров и проф. Иван Георгиев. Първият чуждестранен почетен доктор е проф. Мирон Граматикополус от университета Янина в Гърция, удостоен с титлата през ноември 1994 г. Днес удостоените с титлата Доктор хонорис кауза на Русенския университет наброяват 41 изявени личности.

Октомври 1994 г.

С решение на Министерския съвет на Р България Полувисшият педагогически институт в Русе се трансформира в Педагогически факултет на ВТУ „Ангел Кънчев". Към него се присъединяват Факултетът за чуждестранни студенти, Центърът по математика и звеното с ранг на факултет „Кинезитерапия". Така се полагат основите на настоящия Факултет по природни науки и образование.​

21 юли 1995г.

​С Решение на 37-ото Народно събрание на Р България ВТУ „Ангел Кънчев" се преобразува в Русенски университет „Ангел Кънчев". По това време ректор на висшето училище е проф. дтн Борис Томов.

1995 година

​Русенският университет става редовен член на Дунавската конференция на ректорите и към 2014 г. все още е единственият български университет в тази престижна международна организация.

Октомври 1996 г.

​С решение на Академичния съвет Факултетът за повишаване на квалификацията и Свободният факултет се обединяват във Факултет за повишаване на квалификацията и допълнително обучение.

27 януари 1997 г.

​С Постановление № 15 на Министерския съвет на Р България се открива филиал на Русенския университет в град Силистра.

13 май 1999г.

Националната агенция за оценяване и акредитация /НАОА/ дава първата институционална акредитация на Русенски университет „Ангел Кънчев".​

Май 1999 г.

​Първо издание на Изложението на земеделска и автомобилна техника.

2000 година

Първо издание на конференцията CompSysTech.​

2001 година

​Създадена ЕВРОПЕЙСКА ТЕМАТИЧНА МРЕЖА "Computing  education and training" (59 университета от 27 страни) – получен плакет „ПАРТНЬОР НА ЕВРОПА" от Европейската комисия. Тя е последвана от още три тематични мрежи по компютинг, като последната от 2013 г. включва 67 университета от 35 европейски страни.

14 октомври 2002 г.

Тържествено откриване на Българо-румънския интеруниверситетски Европа център /БРИЕ/ с присъствието на координатора на Пакта за стабилност за Югоизточна Европа д-р Ерхард Бусек – доктор хонорис кауза на Русенския университет. След откриването на първата в България специалност Европеистика през 1993 г., в Русенския университет за първи път започва обучение в магистърски програми на английски език.
Издаден е указ № 409 от 19.12.2005 г. на Президента на РБългария за обнародване на закон за ратифициране на Спогодбата за сътрудничество и взаимно помощ при осъществяване на дейността на БРИЕ между правителствата на РБългария и Румъния. Спогодбата е подписана на 04.02.2006 г. в Русе.

2002 година

​Първи брой на списание "BALKAN AGRICULTURAL ENGINEERING REVIEW".

2003 година

​Въведена е Вътрешна система за управление на качеството на обучението и преподавателския състав на Русенския университет.

2004 година

​Първо издание на конференцията e-Learning.

Януари 2005г.

​Русенският университет става член на Европейската университетска асоциация.

26.01.2006 г.

​НАОА дава втора институционална акредитация на Русенския университет с много добра оценка и валидност 6 години.

2006 година

​Първо издание на конференцията по качество на висшето образование съвместно с Министерството на образованието и науката на Р Българи, последвано от второ издание през 2009 г.

8 февруари 2008 г.

​С Постановление № 17 на Министерския съвет на Р България Технологичният колеж в Разград е преобразуван във филиал на Русенския университет.

9 юни 2009г.

​С Постановление № 17 на Министерския съвет на Р България в Русенския университет се открива Факултет „Обществено здраве". С Решение на 41-то Народно събрание от 11.01.2012 г.Факултет „Обществено здраве се преобразува във Факултет „Обществено здраве и здравни грижи".

2009 година

​Първи брой на списание "ENTERPRENEURSHIP & INNOVATION".

10 май 2010г.

​Тържествено откриване на Втори корпус на Русенския университет с присъствието на тогавашния министър-председател г-н Бойко Борисов и еврокомисаря по регионална политика г-н Йоханес Хаан. Новият учебен комплекс е разположен на 13000 кв. м застроена площ.

11 октомври 2010 г.

​Канцлерът на Германия д-р Ангела Меркел е удостоена с титлата доктор хонорис кауза на Русенския университет на тържествена церемония в Археологическия музей – София.

27 ноември 2010 г.

​Ректорът на Русенския университет проф. дтн Христо Белоев поема президентството на Дунавската конференция на ректорите за 2011 година.

2011 година

​Русенският университет става съучредител и редовен член на Вишеградската университетска асоциация.

2011 година

​Първо издание на конференцията по електромобили.

2012 година

​Русенският университет става редовен член на Интеруниверситетски център – Дубровник.

2012 година

​Русенският университет получава своята трета институционална акредитация с оценка 9,28 по 10-степенна скала.

2012 година

​Първи брой на списание „INFORMATION, COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS AND TECHNOLOGIES".

2012 година

​Първи брой на списание „ПЕДАГОГИЧЕСКИ НОВОСТИ".

2013 година

​Русенският университет се включва в новата европейска рейтингова система U-Multirank с професионално направление „Машинно инженерство" и е едно от 4-те висши училища в България, участвали в първото издание на системата. През 2014 г. университетът се включва и във второто издание на системата с професионално направление „Компютърни науки".

13 март 2013 г.

Направена е първата копка на Канев център Русенски университет, построен с щедрото спомоществователство на канадския предприемач с български произход г-н Игнат Канев.
Привлеченото голямо дарение благодарение на ректора проф. дтн Христо Белоев се оценява като изключително значим акт в съвременната история на висшето образование в България.

10 октомври 2013 г.

Тържествено откриване на Канев център с присъствието на фамилия Канев, президента на Р България Росен Плевнелиев, българския патриарх Неофит, президента Георги Първанов, културния аташе към канадското посолство в Букурещ и много други официални гости от страната и чужбина.​

2014 година

​Русенският университет е едно от петте български висши училища, поканени да участват в изследването HEInnovate, проучващо профила на предприемчивите университети в Европа.

2014 година

​Ректорът на Русенския университет бива избран за член-кореспондент на БАН в област „Технически науки".

2014 година

​Русенският университет става редовен член на Балканската университетска асоциация.

2017

​Русенският университет става редовен член на Франкофонската асоциация

2017

​Русенският университет открива филиал във Видин

Източници:

  1. Душков, Ж., З. Здравкова, Ст. Вичев. Русенски университет 60 години. Русе, 2005.
  2. Душков, Ж. Русенската Алма Матер. Русе, 2010.
  3. Душков, Ж. 2 + 2 За Русенския университет и неговия предходник. Русе, 2013.
  4. Архив на Решенията на Академичния съвет на Русенския университет.