Филиал – Силистра е плод на многогодишни културно-просветни традиции. Той е акредитирана образователна структура на Русенския университет "Ангел Кънчев", която има за свое призвание разпространяването на знания, извършването на фундаментални научни изследвания и внедряването на иновации в практиката, с което способства за изграждането на висококвалифицирани специалисти и за устойчивото развитие на региона и страната. Специалностите обхващат универсума на висшето образование, състоящ се от хуманитарни, природни и технически науки.

  • С писмо с изх. № 501/27.04.2021 НАОА даде програмна акредитация на професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... за придобиване на образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪР с оценка 9.28.
  • С писмо изх. № 1135 от 10 ноември 2015 г. НАОА даде програмна акредитация на професионално направление 5.2 Електротехника електроника и автоматика, в т.ч. на спец. Електроинженерство, редовна и задочна форма на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪР, с оценка 9.32 за период от шест години.
  • С писмо с изх. № 334/17.02.2020 г. НАОА даде програмна акредитация на професионално направление 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация, в т.ч. на спец. Автомобилно инженерство, редовна форма на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪР, с оценка 9.40 за период от шест години. 
Структурата на Филиала включва една катедраФилологически и природни науки, Научен център "Св. Дазий Доростолски", Студентска учебно-изследователска лаборатория „Културно-историческо наследство“ и Център за продължаващо обучение.

Катедрата по филологически и природни науки води обучение в редовна форма на студентите по следните специалности: Педагогика на обучението по български език и чужд език (английски или румънски), Педагогика на обучението по физика и информатика; Педагогика на обучението по математика и информатика; Автомобилно инженерство и Електроинженерство (редовна и задочна форма).

Във Филиала се провежда и обучение за придобиване на  ОНС “доктор“ в професионално направление 2.1. Филология, докторска програма Български език.
Филиалът участва в европейската образователна програма Еразъм+. Договорени са двустранни споразумения за обмен на студенти и преподаватели  с университети в Испания, Румъния, Мароко и Турция.

В навечерието на 24-ти май във Филиала се провеждат Майски празници, които включват: Научна сесия за студенти, докторанти и млади учени, Ден на специалността, Ден на отворените врати, изложби, конкурси, викторини и състезания за ученици и студенти. Ежегодно се връчват награди на студенти с най- високи постижения от периода на следването: 

  • Областният управител на област Силистра награждава студенти с най-висок успех; 
  • Кметът на община Силистра награждава студентка майка с най-висок успех;

През 2015 година от Общински съвет Силистра бе учредена Наградата „Студент на годината“, която се връчва на 14 септември - Денят на град Силистра на студент-отличник с изяви в научноизследователската дейност.

Филиалът има богата библиотека, в която на разположение на студентите са над 50 000 библиотечни единици учебна и специализирана техническа литература. В сградата на Филиала има свободен достъп до интернет.
Филиалът разполага с учебни зали с интерактивни дъски, компютърни зали, езикови лаборатории, спортна зала.