Филиал – Силистра е плод на многовековни културно-просветни традиции. Той е акредитирана образователна структура на Русенския университет "Ангел Кънчев", която има за свое призвание разпространяването на знания, извършването на фундаментални научни изследвания и внедряването на иновации в практиката, с което способства за изграждането на висококвалифицирани специалисти и за устойчивото развитие на региона и страната. Специалностите обхващат универсума на висшето образование, състоящ се от хуманитарни, природни и технически науки.
През 2008 г. Филиал – Силистра получи от Националната агенция по оценяване и акредитация много добра оценка на професионалното направление "Педагогика на обучението по…" за придобиване на образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪР.
Структурата на Филиала включва две катедри, Център за продължаващо обучение и Научен център "Св. Дазий Доростолски".
Филиалът има богата библиотека, в която на разположение на студентите са над 50 000 библиотечни единици учебна и специализирана техническа литература. В библиотеката има свободен достъп до Интернет.
Учебното заведение разполага с 4 учебни корпуса, 21 специализирани лаборатории, 4 компютърни зали и фитнес зала.