Филиал – Силистра е плод на многовековни културно-просветни традиции. Той е акредитирана образователна структура на Русенския университет "Ангел Кънчев", която има за свое призвание разпространяването на знания, извършването на фундаментални научни изследвания и внедряването на иновации в практиката, с което способства за изграждането на висококвалифицирани специалисти и за устойчивото развитие на региона и страната. Специалностите обхващат универсума на висшето образование, състоящ се от хуманитарни, природни и технически науки.

  • С писмо изх. № 959 от 25 юли 2014 г. НАОА даде програмна акредитация на професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... за придобиване на образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪР с оценка 9.30 за период от шест години;
  • С писмо изх. № 1135 от 10 ноември 2015 г. НАОА даде програмна акредитация на професионално направление 5.2 Електротехника електроника и автоматика, в т.ч. на спец. Електроинженерство, редовна и задочна форма на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪР, с оценка 9.32 за период от шест години
Структурата на Филиала включва една катедра – Катедра филологически и природни науки, Научен център "Св. Дазий Доростолски", Студентска учебно-изследователска лаборатория„Културно-историческо наследство“ и Център за продължаващо обучение

Катедрата по филологически и природни науки води обучение в редовна форма на студентите по следните специалности: Педагогика на обучението по български език и чужд език (английски, румънски), Педагогика на обучението по физика и информатика; Педагогика на обучението по математика и информатика; Автомобилно инженерство и Електроинженерство (редовна и задочна форма).

Във Филиала се провежда и обучение за придобиване на  образователна и научна степен ,,доктор“ по направлението Български език
Филиалът участва активно в европейската образователна програма Еразъм+ Договорени са двустранни споразумения за обмен на студенти и преподаватели  с университети в Испания, Мароко и Турция.

В навечерието на 24-ти май във Филиала се провеждат Майски празници, които включват: Студентска и докторантска научна сесия, Дни на специалността, Ден на отворените врати, изложби, разнообразни конкурси , викторини и състезания сред ученици и студенти.

През 2015 година от Общински съвет Силистра бе учредена Наградата „Студент на годината“, която се връчва на 14 септември-Деня на град Силистра на студент-отличник с изяви в научноизследователската дейност.

Филиалът има богата библиотека, в която на разположение на студентите са над
50 000 библиотечни единици учебна и специализирана техническа литература. В библиотеката има свободен достъп до Интернет.
Учебното заведение разполага с 4 учебни корпуса, 21 специализирани лаборатории, 4 компютърни зали и фитнес зала.