​​​Бакалаври

Педагогика на обучението по български език и чужд език (английски, френски и румънски език)
Професионална квалификация: учител
Образователно-квалификационна степен: бакалавър
Форма на обучение: редовна

Студентите от специалностите Български език и английски език и Български език и френски език придобиват учителска правоспособност (учители по български език, литература и чужд език) и получават солидна филологическа подготовка.
Завършилите могат да осъществяват учебна, научно-методическа и организационно-управленческа дейност в просветни структури, в центрове за работа с деца, езикови школи. Те могат да изпълняват и дейности в различни сфери на обществено-икономическия живот, за които се изисква добро владеене на чужд език или висше педагогическо образование.
Завършилите специалността могат да продължат обучението си в магистърска степен.​

 

Педагогика на обучението по физика и информатика
Професионална квалификация: учител
Образователно-квалификационна степен: бакалавър
Форма на обучение: редовна
Студентите от специалността Физика и информатика придобиват учителска правоспособност. В рамките на предвидената в учебните планове специална научна подготовка студентите усвояват съвременните достижения на компютърните и физичните науки. Включените в учебния процес избираеми дисциплини (издателски системи, офис системи, WEB дизайн и др.) разширяват и задълбочават знанията и уменията на студентите в областта на съвременните компютърни технологии и осигуряват допълнителни възможности за реализация.
Завършилите могат да заемат длъжности в организационно-управленски, методически и културно-просветни структури, както и в други сфери, изискващи компетентност в областта на компютърните технологии.
Завършилите специалността могат да продължат обучението си в магистърски курсИнформатика и компютърни технологии в обучението.

 

Автомобилно инженерство
Професионална квалификация: автомобилен инженер
Образователно-квалификационна степен: бакалавър
Форма на обучение: редовна
Специалността осигурява професионална подготовка за широк кръг дейности в областта на транспорта и транспортното машиностроене, включващи проектирането, производството, експлоатацията, диагностиката, изпитването, техническото обслужване и ремонта на двигатели с вътрешно горене, автомобили, трактори, кари и железопътна техника. Изучават се също основите на технологията и организацията на транспортните процеси и системи. В последните семестри обучението може да се задълбочи в някоя от следните области:
Двигатели с вътрешно горене
Транспортна техника
Професионалната подготовка позволява реализация в автомобилни заводи; транспортни фирми, занимаващи се с експолатация и ремонт на автомобили, трактори, кари и ЖП техника; сервизи за диагностика, обслужване и ремонт на автомобили; представителства на фирми за автомобили, авточасти и сервизна техника.
Завършилите специалността могат да продължат обучението си в магистърска степен.

 

Електроинженерство
Професионална квалификация: електроинженер
Образователно-квалификационна степен: бакалавър
Форма на обучение: редовна,задочна
Учебните планове и програми за специалността съответстват на съвременните изисквания и европейските стандарти. Акцентът на обучението се поставя върху обща широкопрофилна инженерна подготовка и основни знания за професионално направление Електротехника, електроника и автоматика. Профилиращата подготовка в областта на електроснабдяването, електрообзавеждането, информационните технологии, автоматизацията на процесите и електрониката се осъществява чрез свободен избор на група дисциплини, включени в последните два семестъра на учебния план.
Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационна степен "Бакалавър", с професионална квалификация "електроинженер". Тяхната широкопрофилна подготовка и специализирана квалификация позволява да се справят с експлоатационни проблеми както и в електрическите инсталации, така и в системите за автоматизация на производствените процеси и в електронната техника и да се реализират като специалисти или ръководители в предприятия от всички области на промишлеността, селското стопанство и в сферата на услугите.
Завършилите специалността могат да продължат обучението си в магистърска степен.

 

Магистри

Професионална квалификация: магистър-педагог-детски и начален учител
Образователно-квалификационна степен: магистър
Форма на обучение: редовна, задочна

Основна цел на обучението по специалността “Съвременни образователни технологии в детската градина и началното училище” е да осигури високо квалифицирани специалисти, които да умеят да организират и провеждат научно-изследователска и методическа дейност в областта на предучилищното възпитание и началното образование.
Фундаментална подготовка,включваща Философия на образованието, Методология на научно-педагогическото изследване, Математико-статистически методи, Мениджмънт в образованието, Педагогическа прогностика и др. Тя дава възможност на учителя да ръководи компетентно педагогическия процес в детската градина и началното училище на базата на задълбочени научно-изследователски познания за детето и ученика от психологически и социален аспект.
Специалната педагогическа подготовка на бъдещите детски и начални учители с образователна и квалификационна степен “магистър” се осъществява с цел изграждане на педагогически подход и възможност за организиране и провеждане на научно-изследователска и методична дейност в областта на предучилищното възпитание и началното образование. Тя обхваща дисциплини като: Педагогическа конфликтология, Извънкласна и извънучилищна възпитателна дейност, Художествено-естетически дейности в детската градина и началното училище и др.
Да организира и провежда учебна, възпитателна и научно-методическа дейност в предучилищните и началните училищни заведения;
Да провежда диагностично-прогностична дейност с деца от предучилищна и начална училищна възраст;
Да организира и извършва консултантска и културно-просветна дейност в обществени организации, работещи с деца от предучилищна и начална училищна възраст;
Да извършва организационно-управленческа дейност в детските градини, училищата и обслужващите звена от системата образованието;
Да взаимодейства и сътрудничи със семейството, обществени и държавни органи, неправителствени организации, медии и др;
Да овладее и прилага специални способи, похвати, форми и средства за ръководене на учебната, трудовата, битовата, класната и извънкласната дейност на учениците в началното училище;
Да съпреживява хуманните прояви на другите и да има способност за личностна хуманна изява в ежедневните отношения, устойчивост в хуманните проявления. Да формира и развива гражданско поведение на децата и учениците;
Да насърчава и поощрява децата със задръжки в развитието им или с тежко социално положение, което затруднява възможността им да учат, и да създава при необходимост допълнителни ресурси в тяхна помощ;
Да работи в интеркултурна среда и осъществява интеркултурен диалог.Педагогическа превенция на престъпността и пробационни практики
Професионална квалификация: социален педагог
Образователно-квалификационна степен: магистър
Форма на обучение: задочна
Основната цел на обучението по специалността “Педагогическа превенция на престъпността и пробационни практики” е да осигури задълбочена и актуална теоретическа и практическа подготовка в областта на управлението, контрола и методиката на социално-превантивните, корекционно-ресоциализиращите и пробационните дейности.
Професионалното предназначение на завършващия социален педагог е да овладее знания за организационните стратегии при осъществяване на превантивно-възпитателна дейност, при внедряване на социално-педагогически технологии в практиката на правоохранителните и ресоциализиращите институции.
Магистърът-педагог от специалността “Превенция на престъпността” получава професионална подготовка в областта на наказателното право, институционалните функции, възпитанието на деца и възрастни с девиантно поведение, превенция на социалните рискове и пробационните практики.
Обучението трябва да бъде изградено на:
• Фундаментална педагогическа и психологическа подготовка, включваща знания за възпитанието на подрастващите в условия на рисково общуване, за преодоляване на социални конфликти в групите, за внедряване на социално-педагогически технологии в правоохранителните и ресоциализиращите институции.
• Основни знания за наказателно-правната и превантивно-педагогическата политика на държавата, за противодействие на асоциалното поведение и престъпността, за развитие на институциите при упражняване на граждански контрол в съответствие с международните стандарти.
• Специализираща подготовка, отнасяща се до индивидуализиране на въздействието към подрастващите с девиантно поведение и към пранонарушителя; до промяна на стратегиите на работа на институциите за контрол и превенция на престъпността; до подпомагане социалната роля на правото и администрирането в правосъдието.
Завършилият магистърска степен студент трябва да притежава следните умения:
• да прилага творчески подход в противодействието на детското асоциално поведение и поведението на възрастните;
• да осъществява комплексна възпитателно-превантивна, корекционна и пробационна дейност чрез използването на методи за диагностика на поведенческите асоциални прояви в обществото и социалните групи;
• да използва публичната комуникация и публичните организации за превенция на социалните рискове при деца и възрастни;
• да проучва и анализира възможностите на специализираните институции по контрол и превенция на престъпността в съответствие с българското законодателство и международните правни норми.

 

Доктори

Съгласно решение на Постоянната комисия по хуманитарни науки и изкуства към НАОА (Протокол № 1 от 11.01.2012 г.) Катедрата по филологически науки към Филиал-Силистра получи за срок от пет години програмна акредитация на ОНС „доктор” по докторска програма Български език.
Обучението на докторанти по научната специалност Български език съответства на мисията и стратегическата цел на Русенския университет “Ангел Кънчев”: развитие и утвърждаване на Университета като значима регионална и национална образователна и научноизследователска институция и превръщането му в неразделна част на европейското образователно и научноизследователско пространство.
Подготовката на докторанти в унисон с изискванията на Болонския процес и цели да съдейства за:

  • Подготовка на висококвалифицирани научноизследователски кадри в областта на научната специалност Български език за развой на научната дейност по старобългарски език, история на българския език, съвременен български език, българска стилистика и текстолингвистика, диалектология, лингвокултурология и др.;
  • Създаване на научни и преподавателски кадри в областта на българската лингвистика, които да бъдат привлечени като преподаватели в специалностите и направленията, за което Университетът и Филиалът имат положителна акредитация;
  • Създаване и разпространяване на нови научни продукти и научно-приложни резултати в областта на българското езикознание и тяхното адаптиране към нуждите на родното образование;
  • Поддържане високо ниво на информираност в Катедрата по филологически науки за националните и световните достижения в областта на научната специалност Български език;
  • Проучване на добрите практики в европейското образователно пространство и внедряването им в съответствие със спецификата на българското образование и наука;
  • Разработване на национални и международни проекти с екипи за работа в образователни европейски мрежи и др.