​​​Бакалаври

Педагогика на обучението по български език и чужд език (английски или румънски език)
Професионална квалификация: учител
Образователно-квалификационна степен: бакалавър
Форма на обучение: редовна

Студентите от специалностите Педагогика на обучението по български език и чужд език (английски или румънски език) придобиват учителска правоспособност (учители по български език, литература и чужд език) и получават много добра филологическа подготовка.
Завършилите могат да осъществяват учебна, научно-методическа и организационно-управленческа дейност в просветни структури, в центрове за работа с деца, езикови школи. Те могат да изпълняват и дейности в различни сфери на обществено-икономическия живот, за които се изисква добро владеене на чужд език или висше педагогическо образование.
Завършилите специалността могат да продължат обучението си в магистърска степен.​

Педагогика на обучението по физика и информатика
Професионална квалификация: учител
Образователно-квалификационна степен: бакалавър
Форма на обучение: редовна
Студентите от специалността Педагогика на обучението по физика и информатика придобиват учителска правоспособност. В рамките на предвидената в учебните планове специална научна подготовка студентите усвояват съвременните достижения на компютърните и физичните науки. Включените в учебния процес избираеми дисциплини (издателски системи, офис системи, WEB дизайн и др.) разширяват и задълбочават знанията и уменията на студентите в областта на съвременните компютърни технологии и осигуряват допълнителни възможности за реализация.
Завършилите могат да заемат длъжности в организационно-управленски, методически и културно-просветни структури, както и в други сфери, изискващи компетентност в областта на компютърните технологии.
Завършилите специалността могат да продължат обучението си в магистърски курс Информатика и компютърни технологии в обучението.

Педагогика на обучението по математика и информатика
Професионална квалификация: учител
Образователно-квалификационна степен: бакалавър
Форма на обучение: редовна
Студентите от специалността Педагогика на обучението по математика и информатика придобиват учителска правоспособност. В рамките на предвидената в учебните планове специална научна подготовка студентите усвояват съвременните достижения на компютърните и математичните науки. Включените в учебния процес избираеми дисциплини (издателски системи, офис системи, WEB дизайн и др.) разширяват и задълбочават знанията и уменията на студентите в областта на съвременните компютърни технологии и осигуряват допълнителни възможности за реализация.
Завършилите могат да заемат длъжности в организационно-управленски, методически и културно-просветни структури, както и в други сфери, изискващи компетентност в областта на компютърните технологии.
Завършилите специалността могат да продължат обучението си в магистърски курс Информатика и компютърни технологии в обучението.

Автомобилно инженерство
Професионална квалификация: автомобилен инженер
Образователно-квалификационна степен: бакалавър
Форма на обучение: редовна
Специалността осигурява професионална подготовка за широк кръг дейности в областта на транспорта и транспортното машиностроене, включващи проектирането, производството, експлоатацията, диагностиката, изпитването, техническото обслужване и ремонта на двигатели с вътрешно горене, автомобили, трактори, кари и железопътна техника. Изучават се също основите на технологията и организацията на транспортните процеси и системи. В последните семестри обучението може да се задълбочи в някоя от следните области:

  • Двигатели с вътрешно горене;
  • Транспортна техника.
Професионалната подготовка позволява реализация в автомобилни заводи; транспортни фирми, занимаващи се с експолатация и ремонт на автомобили, трактори, кари и ЖП техника; сервизи за диагностика, обслужване и ремонт на автомобили; представителства на фирми за автомобили, авточасти и сервизна техника.
Завършилите специалността могат да продължат обучението си в магистърска степен.

Електроинженерство
Професионална квалификация: електроинженер
Образователно-квалификационна степен: бакалавър
Форма на обучение: редовна, задочна
Учебните планове и програми за специалността съответстват на съвременните изисквания и европейските стандарти. Акцентът на обучението се поставя върху обща широкопрофилна инженерна подготовка и основни знания за професионално направление Електротехника, електроника и автоматика. Профилиращата подготовка в областта на електроснабдяването, електрообзавеждането, информационните технологии, автоматизацията на процесите и електрониката се осъществява чрез свободен избор на група дисциплини, включени в последните два семестъра на учебния план.
Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационна степен "Бакалавър", с професионална квалификация "електроинженер". Тяхната широкопрофилна подготовка и специализирана квалификация позволява да се справят с експлоатационни проблеми както и в електрическите инсталации, така и в системите за автоматизация на производствените процеси и в електронната техника и да се реализират като специалисти или ръководители в предприятия от всички области на промишлеността, селското стопанство и в сферата на услугите.
Завършилите специалността могат да продължат обучението си в магистърска степен.