​​КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

за завършилите специалността 5.1.1. "ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" (ЗТТ)

с професионална квалификация "ИНЖЕНЕР по ЗТТ" за образователната квалификационна степен "БАКАЛАВЪР"

За постигане на високоефективно земеделско производство при различни форми на стопанисване на земята са необходими инженерни кадри за създаване, използване, поддържане и ремонт на земеделска техника и реализация на земеделската продукция.
По време на обучението си студентите получават фундаментална подготовка на базата на общообразователни и общотехнически дисциплини и специална инженерна подготовка в областта на земеделската техника и технологиите за производство на земеделска продукция.
През първите 4 семестъра от курса на обучение студентите изучават математика, физика, информатика, съпротивление на материалите, машинни елементи и други дисциплини, които осигуряват общотехническата им подготовка и фундамента за изучаване на специализиращите дисциплини.
В III и IV курс (5 до 7 семестър) студентите задълбочават подготовката си по земеделски машини, растениевъдство и животновъдство, механизираните технологии в земеделието, машини за животновъдство, основи на ремонта, надеждност и диагностика на земеделската техника, използване и ресурсно осигуряване на земеделската техника и др. Допълнителната подготовка включва знания по икономика, мениджмънт, маркетинг, чужди езици.
В осмия семестър студентите могат да задълбочат знанията като изберат дисциплини в едно от следните направления:
 • Проектиране и конструиране на земеделска техника;
 • Технологии в земеделието;
 • Технологии за ремонт на земеделска техника.
Обучението завършва в 8 семестър с разработване и защита на дипломен проект.
Завършилите О КС "Бакалавър" могат да работят като експерти и съветници, проектанти, консултанти и ръководители на фирми и агенции, работещи в областта на производството, използването и поддържането и ремонта на земеделската техника. Освен това могат да се занимават и с научноизследователска, развойна и дилърска дейност със земеделска техника.
Завършилите специалността "Земеделска техника и технологии" с квалификационна степен "БАКАЛАВЪР" могат да извършват следните дейности:
 • участие в създаването и производство на земеделска техника;
 • комплектуване и избор на земеделски агрегати по време и място;
 • оценка и избор на механизирани технологии в земеделието;
 • ресурсно осигуряване на земеделското производство;
 • обосноваване на техника и технологии за поддържане работоспособността на земеделската техника;
 • разработване на технологии за възстановяване на ресурса на износени детайли;
 • извършване на сервизно обслужване на земеделската техника.
Завършилите   квалификационна   степен   "БАКАЛАВЪР"   могат  да   работят,   като технолози и специалисти в частни и кооперативни ферми и сдружения, машиностроителни фирми за производство на земеделска техника, в общински и областни земеделски служби, в експертни комисии и др.
Инженерите по земеделска техника и технологии с така предложената квалификация ще отговарят напълно на потребностите у нас и на европейските изисквания за висококвалифицирани кадри в областта на земеделското производство.

КВАЛИФИКАЦИОННА  ХАРАКТЕРИСТИКА за завършилите специалността

5.1.1 "ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ"

от професионално направление 5.1. "Машинно инженерство" на областта 5."Технически науки" за образователно -квалификационната степен "МАГИСТЪР"

Съвременното земеделско производство непрекъснато ще отправя предизвикателства към системата за обучение на специалисти, които да са в състояние да използват научни подходи и да прилагат нови принципи за проектиране, създаване, използване, сервиз и управление на земеделската техника.
В процеса на обучение студентите ОКС "Магистър" от специалността "Земеделска техника и технологии" ще задълбочат своите специализирани знания, получени след завършване на ОКС "Бакалавър". Те ще изучават:
 • Теория на експеримента;
 • Технологично обслужване в земеделието;
 • Теория и поддържане на техниката;
 • Теория на земеделската техника;
 • Проектиране на механизирани технологии в земеделието;
 • Контрол и управление на работоспособността на земеделските агрегати;
 • Ресурсно възстановителни  технологии;
 • Теория на техниката в животновъдството.
Освен това студентите ще усъвършенстват своите знания по маркетинг, мениджмънт на качеството и надеждността на машините и ще се запознаят с някои нетрадиционни източници на енергия.
Завършвайки  образователно квалификационната степен "Магистър", те ще могат да изпълняват следните дейности:
 • оптимално проектиране, моделиране и изпитване на земеделска техника;
 • оптимизиране на производствени процеси и технологии в земеделието;
 • проектиране на методи и средства за ремонтно възстановителни технологии;
 • инженеринг в земеделието;
 • експертни оценки и контролни функции.
Завършилите специалността "Земеделска техника и технологии с ОКС "Магистър" могат да се реализират, като висококвалифицирани специалисти в земеделието, което за условията на нашите страни се характеризира с голямо разнообразие по форми и мащаби на производство. Те ще могат да работят като експерти и консултанти на по-високо равнище, като проектанти в машиностроителни фирми, а също така и на свободна практика.
Завършилите образователно квалификационната степен "Магистър" намират реализация и като преподаватели в средни, и висши училища, и като научни работници в институти, опитни станции и лаборатории. Те ще могат да продължат своето образование и в следващата образователно научна степен "Доктор".
Инженерите по земеделска техника и технологии с така предложената квалификация ще отговарят напълно на предизвикателствата на пазара и на европейските изисквания за висши кадри в областта на земеделското производство.

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

за завършилите в професионална област 5. "Технически науки", професионално направление 5.13. "Общо инженерство" специалност 5.13.5. "АГРАРНО ИНЖЕНЕРСТВО" с професионална квалификация "АГРАРЕН ИНЖЕНЕР" за образователната квалификационна степен "БАКАЛАВЪР"


В условията на пазарна икономика и различни форми на стопанисване на земята за развитие на растениевъдството са необходими ръководни и изпълнителски кадри, които да са в състояние успешно да прилагат научните принципи за проучване, проектиране, осигуряване и управление на икономически ефективни земеделски производствени единици. Специалността "Аграрно инженерство" осигурява подготовката на такива специалисти.

В процеса на обучение студентите изучават целенасочено: ботаника, зоология, земеделски експеримент, приложна механика, физиология и биохимия на растенията, почвознание и агрохимия, общо земеделие, растениевъдство, растителна защита, анатомия, физиология и биохимия на животните, микробиология, хранене на животните, животновъдство, енергетични машини, инженерна графика и машинни елементи, механизация на растениевъдството и животновъдството, използване и обслужване на земеделската техника, системи за земеделско производство, икономика на земеделието, агромаркетинг, агромениджмънт и други.
Получават специални знания по : полевъдство, животновъдство, лозарство, овощарство, фуражно производство, зеленчукопроизводство,производство на лозов и овощен посадъчен материал, породи животни, ветеринарна профилактика, приложение на статистическите методи в земеделието, екологични системи за земеделско производство, мениджмънт, методи и средства за управление и контрол на земеделското производство и качество на земеделската продукция и в сферата на услугите, стандартизация и сертификация, използване и обслужване на земеделската техника, социални и правни аспекти на земеползването и земеделското производство, механизация на земеделието, приложение на механизираните технологии.
Завършвайки ОКС "БАКАЛАВЪР" студентите ще се специализират в един от широкопрофилните подотрасли като растениевъдство, животновъдство и/или механизация на земеделието. Така подготвени те ще могат:
 •   да прилагат съвременни технологии за производство в областта на растениевъдството, както и за обработка и съхранение на земеделската продукция;
 • да управляват различни по мащаби и характер на производство единици;
 • да прилагат опита и постиженията на специалисти от области близки до земеделието;
 • да прилагат информационните технологии;
 • да извършват оценка и избор на земеделската техника и технологии при усъвършенстване на технологиите и методите за механизиране на работните процеси;
 • комплектоване и използване на земеделски машини и съоръжения;
 • комплектоване на агрегати, технологични линии и комплексни обекти;

Завършилите специалност "Аграрно инженерство" с ОКС"БАКАЛАВЪР" могат да работят в условията на земеделието, като ще са в състояние да извършват следните видове дейности:

 • създаване и развитие на различни по размер собствени земеделски стопанства;
 • ръководители и специалисти в частни и кооперативни фирми, ферми и сдружения в общински и областни земеделски служби, в експертни комисии и в различни земеделски предприятия и управленски органи.

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

за завършилите специалността 6.1.1. "Растениевъдство (Агрономство)" 

от професионално направление 6.1 "Растениевъдство" с професионална квалификация "АГРОНОМ" за образователната квалификационна степен "БАКАЛАВЪР"

В условията на пазарна икономика и различни форми на стопанисване на земята за развитие на растениевъдството са необходими ръководни и изпълнителски кадри, които да са в състояние успешно да прилагат научните принципи за проучване, анализ, осигуряване и управление на икономически ефективни земеделски производствени единици. Специалността "Растениевъдство" осигурява подготовката на такива специалисти.
В процеса на обучение студентите ОКС "Бакалавър" на специалността "Растениевъдство" изучават основополагащи дисциплини: биоматематика; физика на почвата; неорганична и аналитична химия; биология, ботаника; органична химия, почвознание, опитно дело, общо земеделие, чужд език, биохимия, микробиология. Специални познания се формират при изучаване на дисциплините агрохимия, общо земеделие, агрометеорология, енергетични средства в земеделието, генетика, физиология на растенията, ентомология, животновъдство І и ІІ част, механизация в растениевъдството І и ІІ част, информационни технологии в земеделието, растениевъдство І и ІІ част, селекция и семепроизводство, фитопатология, фуражно производство, икономика на земеделието, трайни насаждения - лозарство и овощарство, зеленчукопроизводство, използване на техниката в земеделието, технологии и системи за земеделско производство, земеустройство, мелиорации и напояване. Същите се допълват от производствени практики в които се затвърдяват знанията по систематика на растенията.
Иновационен момент в обучението е подготовката в широкопрофилно направление. Студентите изучават избрано по област на интереси направление, участват в лабораторни и практически изследвания, провеждани в експериментални бази и разработват индивидуален или групов курсов проект.
Така подготвени студентите ще могат:
 • да прилагат съвременни технологии за производство в областта на растениевъдството;
 • да управляват различни по мащаби и характер на производството единици;
 • да прилагат опита и постиженията на специалисти от области близки до земеделието;
 • да прилагат информационните технологии в земеделието;

Завършлите професионално направление "Растениевъдство" и специалност "Растениевъдство" с ОКС "Бакалавър" могат да работят в условията на земеделието, като ще са в състояние да извършват следните видове дейности:

 • Управление на различни по размер собствени, арендувани или комбинирани земеделски стопанства при производство на растениевъдна продукция;
 • Организатор (технолог) за производство на растениевъдна продукция в кооперации, сдружения и/или други форми на сдружаване имащи същия предмет на дейност;
 • Експерти в държавни и/или обществени институции, занимаващи се с проблемите на растениевъдството до нивото им на компетенции.


КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

за завършилите магистърска програма "Обработка и съхранение на растителна продукция"

с професионална квалификация "Магистър по обработка и съхранение на растителна продукция" за образователната квалификационна степен "МАГИСТЪР"

В процеса на обучение студентите получават специални и задълбочени знания по сертификация и стандартизация, анализ и окачествяване, сепариране, калибриране, транспортиране, сушене, съхранение на растителна продукция, както и по методология на научните изследвания, моделиране и анализ на процесите.

Приключвайки обучението по този магистърски курс студентите ще получат тясна специализация по проблемите на следприбиращата обработка на растителна продукция и ще могат да:

 • подлагат на критичен анализ и моделират процесите по обработка и съхранение;
 • изследват характеристиките на продукцията, машините и съоръженията;
 • оптимизират съществуващите и въвеждат иновативни технологии и системи за обработка и съхранение;
 • проектират бази за обработка и съхранение и упражняват контролни и ръководни функции;

Специалистите с придобита ОКС "МАГИСТЪР" по " Обработка и съхранение на растителна продукция" ще могат да се реализират в областта на земеделието, като ще са в състояние да извършват следните видове дейности:

 • проектиране, оборудване и експлоатиране на собствени бази за обработка и съхранение;
 • ръководство и одит на държавни, частни и кооперативни земеделски стопанства;
 • инспектиране и консултиране чрез областни и общински служби и управленски органи;
 • научна и развойна дейност;


КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

за завършилите магистърска програма "Биологично земеделие"

с професионална квалификация "Магистър агроном по биологично земеделие"

за образователната квалификационна степен "МАГИСТЪР"

В процеса на обучение студентите изучават основополагащи дисциплини: общо земеделие, агроекология, ботаника, почвознание, информационни технологии в земеделието, фуражно производство, агрометеорология, използване на техниката в земеделието, растениевъдство, трайни насаждения, мелиорации и напояване, животновъдство. Чрез формите за самостоятелна работа към тези дисциплини се залагат основите за повишени изисквания към самостоятелната работа и инициативността на студентите.

Специални задълбочени познания се формират при изучаване на дисциплините въведени в биологичното и биодинамичното земеделие, опазване и възстановяване на природните ресурси, екологичен мониторинг, растителна защита при биологично производство, ресурсно осигуряване при екологичното производство,природосъобразно животновъдство.

Завършвайки ОКС "МАГИСТЪР" студентите ще се специализират в технологиите при производство на сертифицирана био-продукция. Така подготвени те ще могат:

 • да прилагат съвременни технологии за производство на био-продукция в областта на растениевъдството и животновъдството;
 • да управляват различни по мащаби и характер на производство единици;
 • да прилагат опита и постиженията на специалисти от области близки до земеделието;
 • да прилагат иновационни технологии в земеделието;

Завършилите магистърската програма "Биологично земеделие" с ОКС "МАГИСТЪР" могат да работят в условията на земеделието, които се характеризират с разнообразие на форми и мащаби на производство, като ще са в състояние да извършат следните видове дейности:

 • Изпълнител при производство на сертифицирана био-продукция в собствено, арендувано или комбинирано стопанство;
 • Организатор (технолог) за производство на сертифицирана био-продукция в кооперации, сдружения, преработвателни предприятия и/или други форми на сдружаване имащи същия предмет на дейност;
 • Експерти в държавни и/или обществени институции, занимаващи се с проблемите на биологичното производство до нивото им на компетенции;
 • Изпълнители в сертификационни организации за биологично производство;
 • Консултанти и посредници при реализация на био-продукция;


​​