Катедра Земеделска техника разполага с материално техническа  база включваща комплекс лаборатории и учебни зали. Учебните зали в катедрата са съвременно оборудвани със необходимите дидактически материали, като някои от които разполагат със мултимедийни проектори, табла, образци и други. Лабораториите в катедрата са специализирани и отговарят на нуждите на учебния процес и на научно изследователската дейност в катедрата.

С наличната материална база, информационното осигуряване на учебните дисциплини и кадровия си потенциал, катедра ЗТ отговаря на съвременните изисквания и провежда учебен процес на високо ниво, в съответствие с европейските тенденции.

Тематично отделните лаборатории могат да бъдат разделени така:

 Лаборатория 8.101

В лабораторията се изучават машините за обработка на почвата, сеитба, садене и разсаждане, торене и химическа защита. Лабораторията е оборудвана с образци на машини, работни органи, стендове и опитни уредби за провеждане на учебните занятия.

В лабораторията има уникален почвен канал с подвижна енергетична количка, където могат да се имитират всички процеси свързани с обработката на почвата, сеитба, садене и др. Електрифицираната количка е оборудвана с автоматизирана система за отчитане и обработка на опитни данни.

В лабораторното хале са получени като дарения възли и работни органи от най-новите произвеждани машини АМАZONE.

В лабораторията се провеждат учебни занятия по дисциплините ЗМ –Іч. със студентите от ІІІ курс, спец. ЗТТ, Механизация на растениевъдството- Іч. със студентите от ІІ курс, специалностите  Аграрно инженерство и Растениевъдство, както и учебна практика по ЗТ със студентите от І курс, спец. ЗТТ. Обучават се и студенти от магистърските курсове и се провеждат лабораторни опити от докторанти в научното направление на лабораторията.

Лаборатория 8.101. 1

20220128_110924.jpgЛабораторията по "Мелиорации" се използва за обучение на студентите от специаностите "Земеделска техника и технологии" по дисциплината "Проектиране и специализирани технологии в земеделието" и от специалността "Растениевъдство" по дисциплините "Мелиорации и напояване" и "Противоерозионни технологии". Лабораторията е оборудвана с презентационна техника и богат набор от илюстрационни материали и схеми. Част от оборудването, като моторпомпенни агрегати, помпенни приставки, дъждувални инсталации, дъждувални машини, поливни тръби, спирателни кранове, изпускатели и др. е изнесено на опитното поле в село Тръстеник, област Русе, където студентите извършват част от практическите упражнения.Лаборатория 8.102

В лабораторията се изучават основите на електронните системи и информационните технологии в земеделието. Лабораторията е оборудвана с макети, образци на фабрични електронни системи, компютри с интернет достъп, видео и мултимедийно оборудване. В нея се провеждат занятия по следните дисциплини: Електронни системи, Електротехника и електроника в земеделието и Информационни технологии в земеделието. Лабораторията се използва и за демонстриране на учебни видеоматериали по няколко други дисциплини при обучение на студенти по АИ и ЗТТ.

В лабораторията се извършва  и експериментална работа от докторантите свързана с компютърнизирано измерване на параметри и обработка на експериментални данни.

 

Лаборатория 1.118

В лабораторията се провеждат занятия по техническо обслужване на машините, използване на земеделската техника и механизирани технологии в земеделието със специалностите ЗТТ и АИ. Лабораторията е окомплектована с табла, схеми, измервателна апаратура и реални работни машини и трактори.

 Лаборатория 8.120 

В нея се провеждат учебни занятия по дисциплините «Машини за животновъдствто», «Механизация в животновъдството», «Теория на техниката в животновъдството», «Машини за производство на земеделска продукция» и «Машини за преработка и съхранение на земеделска продукция» със студенти редовно обучение на ОКС «Бакалавър» и ОКС «Магистър». Лабораторията е окомплектована с табла, схеми, действащи макети и реални работни органи и машини за животновъдните ферми, като доилни инсталации за крави и овце, охладители, пастьоризатори и центрофуги, стрижбени агрегати, косачки, сеносъбирачки, силажокомбайни и фуражораздавачи, автоматични поилки, инсталации за птици и свине, фуражомелки,   сламораздробители и гранулатори. Има обособен кът за музейни експонати и отделен сектор за кръжочна, научноизследователска и експериментална дейност, за научноизследователска работа по разработване и изследване на нови работни органи и машини в областта на земеделието, а така също и за кръжочна работа и работа с докторанти и магистри по съответното направление.

Лаборатория 8.121

Специализирана учебна лаборатория по прибиращи машини. В лабораторията има табла, макети, стендове, аспирационна система, зърночистачна машина, семечистачна машина. В лабораторията се провеждат  учебни занятия и научни изследвания с магистри и докторанти.

Към лабораторията е изградена учебна зала, която е реновирана и обзаведена със спонсорство на фирма «CLAAS” и “РАПИД КБ” – ООД. Залата е оборудвана с мултимедийна система и табла. В така обновената зала освен занятия се провеждат семинари, срещи, дискусии и др. от учреждения и организации извън университета.

 

Лаборатория 8.305

Специализирана учебна лаборатория по Основи на животновъдството, Хранене на селскостопанските животни, Животновъдство – І и ІІ ч. и др. дисциплини от общото направление. Окомплектована е с елктронен микроскоп и уеб камера за мултимедино наблюдение.
Лаборатория 8.307

Специализирана лаборатория за студенти редовно и задочно обучение, изучаващи Основи на растениевъдството, Растениевъдство, Общо земеделие, Ботаника и др. дисциплини от общото направление.

 Лаборатория 8.103

20220128_110714.jpg

Лаборатория за интелигентни системи за анализ и управление на технологии в земеделието

Съвременното земеделието се характеризира с изключително нарастване сложността на земеделските системи и преход към устойчиво интелигентно земеделие (Smart  Agriculture), при което се интегрират в едно земеделски, информационни, компютърни и комуникационни технологии и нови подходи, методи за организация и управление на производството. Земеделската техника и технологии се интелектуализират, усвояват се нови категории знания и компетенции, насища се с интердисциплинарност, осъществява се трансфер на информация и знания, въвеждат се нови генерации материали, иновационни и мисловни техники, технологии, методи и средства. Устойчивото интелигентно земеделие използва географски информационни системи (GIS), глобални позиционни системи (GPS) и специализирани микропроцесорни системи за събиране, съхраняване, визуализиране и анализиране на обширно количество от данни, изграждане на големи бази-данни и експертни системи, чрез които се реализират нови мениджърски  подходи и стратегии за устойчиво развитие на съвременните ферми за производство на селскостопанска продукция в променящ се климат.

  • Усъвършенстване на съществуващите технологии, комплексни технологични линии (КТЛ) и технологични комплекси от машини (ТКМ) за отглеждане на рисковите култури с цел те да са ефективни, ресурсоспестяващи, икономически изгодни и щадящи околната среда.
  • Постепенно преминаване към напълно опазваща (консевационна) система за земеделско производство. 

Учебноизследователска  лаборатория по почвени анализи и ерозионни изследвания 8.318 

Специализирана учебноизследователска лаборатория създадена съвместно между Русенския университет „Ангел Кънчев” и Институт по почвознание „Н. Пушкаров“ – София. Лабораторията е оборудвана с нови съвременни уреди и апарати за химични анализи( пламъчен фотометър ВWB-1,спектрофотометър AURIUS, апарат Келдал, абсорбционен спектрофотометър, термостат за изгаряне, комбиниран уред ECOSCAN, аналитична везна, автоматичен дестилатор, лабораторен уред InoLabpH/Cond 720,лазерно устройство SCX и компютърна конфигурация ) .