​​Ръководител на катедра Земеделска техника: доц д-р инж. Атанас Атанасов,
тел.: (++359 82) 888 442;
е-mail: aatanasov@uni-ruse.bg

Зам. Ръководител по УР на катедра Земеделска техника: гл. ас. д-р инж. Евгени Енчев,
тел.: (++359 82) 888 325;
e-mail: eenchev@uni-ruse.bg