​​​​Катедра "Земеделска техника" (ЗТ) извършва дейности в следните направления:
 • Проектиране и конструиране на нови работни органи и машини за растениевъдство и животновъдство;
 • механизация на почвообработката и сеитбата;
 • механизация на прибирането, обработката и съхраняването на зърното и фуражите;
 • механизация на процесите в животновъдството;
 • автоматизация на земеделската техника;
 • използване и ресурсно осигуряване на ЗТ;
 • техническо обслужване на ЗТ;
 • използване на почвени и водни ресурси;
 • екологични аспекти на земеделското производство;
 • анализ на системите за земеделско производство;
 • симулационно моделиране на процесите в земеделието;
 • селекция и репродукция на животните;
 • здравеопазване при животните, пчелите и птиците.​​

Международна дейност и работа по международни програми и проекти

Сътрудничеството основно е осъществявано по линията на международни проекти. През 2014 година по инициатива на членове от катедрата по програма ERASMUS + са сключени договори за мобилност за периода 2014- 2021 г със следните Университети:

Организация, с която е сключено двустранно споразумение

Година
Контактно лице
1Università degli Studi di Palermo- Италия2014Доц. Атанас Атанасов
2SS. Cyril and Methodius University in Skopie2014Доц. Атанас Атанасов
3Universidade de Evora - Португалия
2014Доц. Атанас Атанасов
4UNIVERSITY OF AGRONOMIC SCIENCES AND VETERINARY MEDICINE OF BUCHAREST - Румъния2014Доц. Атанас Атанасов
5Banat University of Agricultural Science and  Veterinary Medicine of Timisoara- Румъния2014Доц. Атанас Атанасов
6Josip Juraj Strossmayer University of Osijek – UNIOS -Хърватска2014Доц. Атанас Атанасов
7University "POLITEHNICA" of Bucharest (UPB) - Румъния2014Доц. Атанас Атанасов
8Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie- Полша2015Доц. Атанас Атанасов
9Universidad de León-Испания2015Доц. Атанас Атанасов
10Universita Degli Studi di Bari Aldo Moro-Италия2019Доц. Атанас Атанасов
11. Polytechnic Institute of Bragança- Португалия2020Доц. Атанас Атанасов


Подписаните договори дават възможности на студентите от катедрата да осъществят изходяща мобилност с цел обучение и практика. Някои студенти се възползват от възможността да разработят и дипломните си проекти в тези Университети.

Отделни членове на катедрата участват в международни проекти от програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България,  проекти по Оперативни програми на българското правителство, финансирани от структурните фондове на ЕС – Човешки ресурси, Административен капацитет, Конкурентоспособност, проект Фондация „Америка за България".

Някои членове на катедрата участват лично в международни организации според специалността си като: Asabe-American Society of Agricultural and Biological Engineers, USA; Международна организация по почвообработка и изследване  ISTRO; Европейската организация по защита на почвата ESSC.

През 2019 година завърши успешно проект  "Beekeeping and its Role in Countryside Ecology and Rural Development", по програма Еразмус + ключова дейност 2, резутатите от проекта могат да се видят на http://beekeeping-ecology.eu/