КАТЕДРА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА

УЧЕБНА  ДЕЙНОСТ

Обучението на студентите се извършва от висококвалифицирани преподаватели по нови учебни планове, съобразени с държавните изисквания и съответстващи на европейските стандарти за обучение по специалностите "Земеделска техника и технологии", "Аграрно инженерство" и "Растениевъдство" за ОКС "Бакалавър"  и "Магистър".

Основната цел на обучението по специалността "Земеделска техника и технологии" е да подготви квалифицирани специалисти, които да могат да работят в частни и кооперативни ферми и сдружения, като проектанти, конструктори и дистрибутори в машиностроителни фирми за производство и доставка на земеделска техника, в земеделски служби, в експертни комисии и др.      Основната цел на обучението по специалността "Аграрно инженерство" е да подготвя специалисти по отделните направления в земеделието –  растениевъдство, животновъдство и техника, където могат да извършват цялостен анализ на системите за земеделско производство, да оптимизират производствените процеси, да прилагат инженеринга  в земеделието, да извършват експертни оценки и упражняват контролни функции. Основната цел на обучението по специалността "Растениевъдство" е да подготви квалифицирани специалисти, които да могат да прилагат съвременни технологии за производство в областта на растениевъдството, да управляват различни по мащаби и характер на производството единици, да прилагат опита и постиженията на специалисти от области близки до земеделието.

 РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ ЗЕМЕДЕКСКА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

След завършване на обучението си, студентите от специалност "Земеделска техника и технологии"    придобиват професионална квалификация "МАШИНЕН ИНЖЕНЕР по ЗТТ", Завършилите специалност "Земеделска техника и технологии" ОКС "Бакалавър" работят и са високо ценени със своите професионални качества, като експерти и съветници, проектанти, консултанти и ръководители, както в български, така и в чуждестранни представителства на водещи в света фирми – Claas, New Holland, Case, John Deer, Massey Ferguson и др. Могат да работят по експлоатацията, ремонта, модернизацията и създаване на нова техника за селското стопанство в общински и областни земеделски служби дилъри на земеделска техника и др.

71269705_3074297802586948_8945057756642017280_n.jpg      72413764_3074298102586918_6499900808803385344_n.jpg

72721479_3091204684229593_2262188356026761216_o.jpg    72727541_1246970572156547_8061238755110944768_o.jpg

 РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ АГРАРНО ИНЖЕНЕРСТВО

След завършване на обучението си, студентите от специалност "Аграрно инженерство"  придобиват  професионална квалификация "АГРАРЕН ИНЖЕНЕР" Завършвайки специалност "Аграрно инженерство"  ОКС "Бакалавър" студентите ще се специализират в един от широкопрофилните подотрасли като растениевъдство, животновъдство и/или механизация на земеделието. Така подготвени те ще могат: 1) да прилагат съвременни технологии за производство в областта на растениевъдството, както и за обработка и съхранение на земеделската продукция; 2) да управляват различни по мащаби и характер на производство единици; 3) да прилагат опита и постиженията на специалисти от области близки до земеделието; 4) да прилагат информационните технологии; 5) да извършват оценка и избор на земеделската техника и технологии при усъвършенстване на технологиите и методите за механизиране на работните процеси;

74892382_1246970605489877_235393563922268160_o.jpg53525873_2674064685943597_9124190856759214080_n.jpg

РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ РАСТЕНИЕВЪДСТВО

След завършване на обучението си, студентите от специалност "Растениевъдство" придобиват професионална квалификация "АГРОНОМ" Завършилите специалност "Растениевъдство" ще са в състояние да извършват следните видове дейности: 1) Управление на различни по размер собствени, арендувани или комбинирани земеделски стопанства при производство на растениевъдна  продукция;о размер собствени, арендувани или комбинирани земеделски стопанства при производство на растениевъдна  продукция; 2) Организатор /технолог/ за производство на растениевъдна продукция в кооперации, сдружения и/или други форми на сдружаване имащи същия предмет на дейност; Работа в агро-аптеки и др. 3) Експерти в държавни и/или обществени институции, занимаващи се с проблемите на растениевъдството, до нивото им на компетенции.

      54798369_2672126572804075_3814462675799244800_n.jpg   55615913_2672126182804114_4268278695640170496_n.jpg

Как да кандидатствам за специалностите?

Попълване  на заявление за предварително класиране.

Повече информация може да се получи на тел: 082 888 442; 0885 497 406; E-mail: aatanasov@uni-ruse.bg