Лаборатории към катедра "Техническа механика"

Числено моделиране на строителни конструкции (1.110).

Членовете на катедрата имат интереси в научните области:

приложна механика, статистическа динамика, механика на непрекъснатите среди, метод на крайните елементи, композитни материали и конструкции, напрежения и деформации в покрития, компютърно моделиране на дискретни механични системи, симулации на удар, многокритериална оптимизация, механика на разрушението и на уврежданията, "умни" материали и конструкции, симулиране на термомеханични процеси.

През последните години са реализирани следните проекти:

"Създаване на оптимизационни алгоритми за механични, термични и термомеханични числени модели", финансиран от ФНИ на РУ с ръководител д-р инж. Иво Драганов, приключил 2021 г.

"Числено моделиране на напрегнатото и деформирано състояние при термични технологични процеси", финансиран от ФНИ на РУ с ръководител д-р инж. Иво Драганов, приключил 2019 г.;

“Параметричен анализ за оценка на ефективността на прозрачни структури в системи за оползотворяване на слънчевата енергия”, съвместен проект с ХТМУ, финансиран от националния ФНИ. Ръководител на проекта е проф. Нина Пенкова (ХТМУ), а координатор за РУ - проф. д-р инж. Ивелин Иванов, приключил 2018 г.;

"Създаване на опитни установки и средства за определяне на механични величини", финансиран от ФНИ на РУ с ръководител д-р инж. Иво Драганов, приключил 2017 г.;

"Числено моделиране на тънкостенни конструкции и покрития", финансиран от ФНИ на РУ с ръководител д-р инж. Иво Драганов, приключил 2016 г.;

"Динамика на механични системи с нетрадиционно задвижване", финансиран от ФНИ на РУ с ръководител доц. д-р инж. Велина Боздуганова, приключил 2015 г.;

"Създаване на учебно-изследователска лаборатория по строителни конструкции", финансиран от ФНИ на РУ с ръководител доц. д-р инж. Ивелин Иванов, приключил 2015 г.;

"​Моделиране и изследване на ламинатни стъкла и динамични процеси в машините" с ръководител доц. д-р инж. Велина Боздуганова, приключил 2014 г.;

"Моделиране и изследване на многослойни структури при статично и динамично натоварване по метода на крайните елементи" с ръководител доц. д-р инж. Ивелин Иванов, приключил 2014 г.;

"Моделиране, динамичен анализ и оптимизиране на дискретни механични системи" с ръководител доц. д-р инж. Стоян Стоянов, приключил 2013 г.;

"Моделиране и изследване на сложни по конфигурация твърди тела и механични системи" с ръководител доц. д-р инж. Ивелин Иванов, приключил 2012 г.;

"Моделиране, динамичен анализ и оптимизиране на дискретни механични системи" с ръководител доц. д-р инж. Стоян Стоянов, приключил 2011 г.;

"Числено моделиране и изследване на сложни по конфигурация и структура твърди деформируеми тела" с ръководител доц. д-р инж. Ивелин Иванов, приключил 2010 г.