На 19 октомври 2021 г. беше получено решение на Постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол, че приема доклада за специалност Строително инженерство в РУ "Ангел Кънчев" (още).

При откриване на учебната 2021/2022 година беше проведена среща-презентация на строителната компания "Райкомерс" със студенти от специалност Строително инженерство, Машинно инженерство, Индустриално инженерство и Материалознание и технологии. На срещата бяха представени възможностите за провеждане на стажове, практики и сключване на договори за стипендии.

На 19 април 2021 г. се подписа анекс към рамковия договор за сътрудничество между Община Русе и Русенски университет, касаещ професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия" (още).

През 2020 г. катедрата отбелязва 100 години от рождението на проф. Марко Тодоров (биография).


На 16.10.2020 г. се проведе семинар на тема Приложение на метода на граничните елементи в механика на твърдото деформируемо тяло. Основен докладващ беше гл. ас. д-р инж. Иво Драганов.

MGE.jpg

На 18.05.2018 г. се проведе семинар посветен на приложението на метода на крайните елементи за моделиране на топлообмен. Докладваха инж. Стилияна Милева и д-р Иво Драганов.

seminar1.pngseminar2.png

На 31.03.2016 г. се проведе семинар на тема "Обемни черупкови крайни елементи" с докладващ д-р инж. Иво Драганов.

 

На 26.06.2015 г. се състоя предварително обсъждане на дисертационния труд на ас. инж. Димитър Велчев, посветен на стъклените конструкции и ламинатните стъкла.

IMAG0929.jpg
 На 24.06.2015 г. се състоя предварително обсъждане на дисертационния труд на ас. инж. Павел Петров, посветен на комбинираните инструменти за механична обработка, реализиращи едновременно рязане и повърхностна пластична деформация.

IMAG0922.jpg 

На 9 юни се проведе катедрен семинар на тема "Динамика на мобилни механични системи с вибрационно задвижване" с докладващ доц. д-р инж. Иван Луканов.

driven_robot.png 

На 29.04.2015 г. се състоя защита на дисертационен труд на тема "Изследване и оптимизиране на технологичен процес за дълбоко изтегляне" с автор инж. Светлана Михайлова Паскалева и ръководители доц. Росен Радев от катедра МТМ и доц. Ивелин Иванов.

 

На 24.04.2015 г. се проведе катедрен семинар на тема "Симулиране на удар от град по фотоволтаик" с докладващ гл. ас. д-р инж. Иво Драганов.