​Началото на катедрата е положено през 1981 г., когато в рамките на Центъра по математика се създава сектор "Числени методи и статистика". По-късно през 1994 г., секторът се трансформира в катедра в рамките на новосъздадения Педагогически факултет. През 2012 г. катедрата е преименувана на Приложна математика и статистика. Понастоящем катедрата е в структурата на факултет "Природни науки и образование".​