Учебният план по специалността е разработен в два варианта. В първия вариант той има продължителност два семестъра и е предназначен за студенти, завършили ОКС "бакалавър" в професионално направление Математика. При втория вариант той има продължителност три семестъра и е предназначен за студенти, завършили ОКС "бакалавър" в област на висше образование Природни науки, математика и информатика, както и сродни специалности, свързани с финанси, счетоводство, финансов анализ, контрол и одит, застраховане, икономика, стопанско управление, мениджмънт, иконометрия, бизнес-информатика. В този случай е предвиден, като първи, един допълнителен (адаптивен) семестър. В него са включени основни дисциплини от бакалавърската програма по Финансова математика в Русенския университет. Приетите по държавна поръчка са освободени от такса за първите два семестъра.
Магистрите по специалността получават задълбочена фундаментална подготовка в областта на финансовата и застрахователна математика, статистиката и иконометрията, специализирания софтуер, финансовия анализ, трудовата и социална статистика, застраховането, актюерните методи, социалното дело, инвестиционните стратегии, анализа и управлението на финансовия риск, финансовия одит, финансовите пазари.
За нуждите на обучението са привлечени висококвалифицирани специалисти от големи международни финансови институции. Осигурени са възможности за стаж, професионална реализация и кадрово развитие на важни и отговорни позиции във финансовия сектор и социалното осигуряване.
Магистрите, завършващи специалност Математическо моделиране във финансите, застраховането и социалното дело,  могат успешно да продължат своето образователно и научно развитие в докторантската програма Математическо моделиране и приложение на математиката, както и в докторантски програми в областта на икономиката, финансите, застраховането и социалното дело.
Специфичната подготовка, която получават, им дава отлични възможности за реализиация във финансови институции, бюджетни организации, големи и средни бизнес компании у нас и в чужбина.

Учебен план