​Акредитационни процедури. През 2013 г. е акредитирано професионално направление 4.5 Математика за ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър". През 2011 г. е акредитирана докторантската програма Математическо моделиране и приложение на математиката. 

Учебно-преподавателска работа. Катедрата отговаря за обучението по специалност Финансова математика, където се водят следните курсове: Теория на вероятностите, Статистика, Иконометрия, Числени методи 1 и 2 част, Моделиране във финансите, Стохастичен анализ и приложения, Изследване на операциите в икономиката, Застраховане, Застахователна математика, Методи Монте Карло във финансите, Невронни мрежи, Анализ на риска, Кредитен риск, Теория и управление на портфейли, Времеви редове. В инженерни специалности се водят курсове в областта на приложенията на математиката и статистиката в инженерната практика; в икономически специалности в областта на приложенията на математиката и статистиката в икономиката; за специалностите: Педагогика на обучението по Математика и информатика, Компютърни науки, Информатика и информационни технологии в бизнеса се водят специализирани курсове по Вероятности и статистика, Числени​ методи, Изследване на операциите; за специалности Кинезитерапия и Ерготерапия - курсове по Медицинска статистика.

Научно-изследователска работа. Основни научни направления, по които се работи в катедрата са: Математическо моделиране, Финансова математика, Изследване на операциите, Числени методи за диференциални уравнения, Числени методи на линейната алгебра, Устойчивост на алгоритми, Приложна статистика, Математическа статистика, Образователни технологии, Системи за обработка на математически текстове, Софтуерни технологии на базата на MATLAB и SPSS.

 Учебно-научна лаборатория за изследване и моделиране на реални процеси.