Филиал – Силистра е плод на многовековни културно-просветни традиции. Той е акредитирана образователна структура на Русенския университет "Ангел Кънчев", която има за свое призвание разпространяването на знания, извършването на фундаментални научни изследвания и внедряването на иновации в практиката, с което способства за изграждането на висококвалифицирани специалисти и за устойчивото развитие на региона и страната. Специалностите обхващат универсума на висшето образование, състоящ се от хуманитарни, природни и технически науки.
За придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ Филиал – Силистра получи от Националната агенция по оценяване и акредитация оценка 9,30 за професионалното направление 1.3 "Педагогика на обучението по…"; оценка 9,32 за професионално направление 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика“; оценка 9,25 за професионално направление 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация“.
Структурата на Филиала включва една катедра – Катедра филологически и природни науки,  Научен център "Св. Дазий Доростолски", Студентска учебно-изследователска лаборатория„Културно-историческо наследство“ и Център за продължаващо обучение.
Филиалът има богата библиотека, в която на разположение на студентите са над 50 000 библиотечни единици учебна и специализирана техническа литература. В библиотеката има свободен достъп до Интернет.
Учебното заведение разполага с 4 учебни корпуса, 21 специализирани лаборатории, 4 компютърни зали и фитнес зала.