​​​​​Русенският университет "Ангел Кънчев" има за своя основна цел развитието и утвърждаването на университета като значима регионална и национална образователна и научноизследователска институция, и превръщането му в неразделна част на европейското образователно и научноизследователско пространство.  ​​​
Мисията на Университета се основава на натрупания опит в дълголетното му същ​ествуване, който му е отредил важно място в семейството на висшите училища в България. Основанията за това са:
  • стремежът към високо качество на обучението и изследванията;
  • постиженията при развитието на теоретичните знания и приложението им;
  • непрекъснатото усъвършенстване и развитие, като се използват личният, националният и международният опит;
  • стремежът за поддържане на тесен контакт с други висши училища и за приобщаване към международните образователни и научни структури;
  • традиционните връзки на Университета с културно- просветни, художествено-творчески и други институции в гр. Русе и страната.
Своята мисия и основните си задачи университетът изпълнява, като се придържа към непреходните общочовешки ценности:
  • либерален дух и атмосфера;
  • уважение към личността и нейното мнение;
  • чувство за принадлежност към академичната общност;
  • възможности за изява на личните качества, инициативи и достойнства на всеки индивид;
  • условия за реализиране на допълнителни лични и професионални интереси.​​

​​​​Химн на Русенския университет

 


​​​Химн на Русенския университет (в .mp3 формат)​​​​​​​​​