Институционална акредитация до 2024 година

  Решение от 19.07.2018 г. на Акредитационния съвет на НАОА:

  1. Дава институционална акредитация на Русенски университет «Ангел Кънчев» на основание на обща оценка по критериите 9.44 (девет цяло и четиридесет и четири стотни).
  2. Дава положителна оценка на средата за дистанционна форма на обучение.
  3. Срокът на валидност на акредитацията е ШЕСТ години, в съответствие с чл. 79, ал.4, т.1 от Закона за висшето образование.
  4. Определя капацитет на висше то училище от 19 555 студенти и докторанти.