emblema.jpg 

Университетският синдикат е сдружение на доброволно обединени синдикални организации и е напълно независим от политически партии, съюзи и други държавни и обществени структури и действа в рамките на Конституцията, законите на страна и своя Устав.
Седалището на сдружението е гр.Русе, ул."Студентска" № 8, РУ "Ангел Кънчев".
Адресът на управление на Сдружението е: Република България, обл. Русенска, гр.Русе, ул."Студентска" № 8, РУ "Ангел Кънчев".
Основните социални и трудови права, които Синдикатът представлява и отстоява са:

  1. Правото на труд и професионална реализация;
  2. Правото на договаряне на работната заплата;
  3. Правото на социално осигуряване и социално подпомагане;
  4. Правото на безопасни и здравословни условия на труд;
  5. Правото на професионално и социално сдружаване;
  6. Правото на трудовоправна закрила, включително социална закрила на майките и бременните жени;
  7. Правото на информация за управлението на РУ "А.Кънчев";
  8. Правото на повишаване на квалификацията и преквалификацията;
  9. Правото на защита по действащите закони.
Средствата за постигане на целите на синдиката са: диалога, договарянето, споразумението, контрола, санкциите, включително и търсенето на съдебна отговорност, стачка.