О Б Я В Л Е Н И Е

Русенски университет „Ангел Кънчев" обявява свободно работно място за длъжността „СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ" към ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ в Русенски университет „Ангел Кънчев" със следните изисквания:

 1. Образование – висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър" или „бакалавър", специалност – Счетоводство и контрол или Финанси;
 2. Професионален опит и стаж– не по-малко от 3 години трудов стаж на същата или сходна позиция;
 3. Основни задължения на длъжността – функционалните задължения включват отчитане на цялостната дейност на научноизследователския сектор (при необходимост оперативна счетоводна дейност; работа на каса).
 4. Специални умения: компютърна грамотност, офис програми Word, Excel, електронна поща и др.;
 5. Поведенчески характеристики: комуникативност, умение за работа в екип, инициативност, организираност, трудова и лична дисциплинираност, лоялност, етичност и дискретност;
 6. Личностни изисквания към изпълнителя: умения за работа с офис техника, работа със счетоводен продукт;

Кандидатите да представят следните документи:

 • заявление за кандидатстване (свободен текст);
 • автобиография;
 • диплома за завършено образование;
 • други документи за придобита квалификация;
 • документи, удостоверяващи трудов стаж и опит; 

Срок за подаване на документите: от 01.02.2018 г. до 09.02.2018 г. вкл. в отдел „Човешки ресурси", ет.2, стая 338, тел.888-454

Длъжностната характеристика за длъжността „Старши счетоводител" е на разположение на кандидатите в отдел „Човешки ресурси".

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Русенски университет „Ангел Кънчев" обявява свободно работно място за длъжността „КАСИЕР" към ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ в Русенски университет „Ангел Кънчев" със следните изисквания:

 1. Образование – средно или висше образование, икономическа специалност;
 2. Професионален опит и стаж– не по-малко от 1 година трудов стаж на същата или сходна позиция;
 3. Основни задължения на длъжността – приема, предава и изплаща парични суми в левове и валута, ценни книжа и ваучери; извършва касови операции по предварително оформени финансови документи за разходи; води касови книги; издава фактури; изчислява лихви за забава на дължими плащания; внася и тегли суми в обслужваща банка; обработва счетоводни документи по счетоводни сметки; изготвя справки.
 4. Специални умения: компютърна грамотност, офис програми Word, Excel, електронна поща и др.;
 5. Поведенчески характеристики: комуникативност, умение за работа в екип, инициативност, организираност, трудова и лична дисциплинираност, лоялност, етичност и дискретност;
 6. Личностни изисквания към изпълнителя: умения за работа с офис техника, работа със счетоводен продукт, фискални устройства;

Кандидатите да представят следните документи:

 • заявление за кандидатстване (свободен текст);
 • автобиография;
 • диплома за завършено образование;
 • други документи за придобита квалификация;
 • документи, удостоверяващи трудов стаж и опит;

Срок за подаване на документите: от 01.01.2018 г. до 07.02.2018 г. вкл. в отдел „Човешки ресурси", ет.2, стая 338, тел.888-454

Длъжностната характеристика за длъжността „Касиер" е на разположение на кандидатите в отдел „Човешки ресурси".