ОБЯВА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛEН ПРИЕМ НА КАНДИДАТИ ЗА МОДУЛ МЛАДИ УЧЕНИ ЗА ПЪРВИ ЕТАП ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ - 2"

КЛАСИРАНЕ


Във връзка с неусвоени средства по модул "Млади учени" от първи етап, Русенски университет "Ангел Кънчев" – бенефициент, обявява конкурс за допълнителен прием на кандидати за участие в програмата за изпълнение на задачите по Национална програма "Млади учени и постдокторанти - 2".

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 14.11.2022 – 17.00 Ч.

Кандидатите трябва да отговарят на условието за млад учен. "Млади учени" са лица, които извършват научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на първа образователно-квалификационна степен "магистър", но не повече от 10 години след придобиването ѝ. Допустими кандидати за участие в програмата са лица, отговарящи на изискванията на „Национална програма Млади учени и постдокторанти – 2". По време на участието си в програмата кандидатите трябва да отговарят на определението за млад учен. Те трябва да покриват минималните национални изисквания за длъжността, която ще заемат по научни области и/или професионални направления, в които кандидатстват, съгласно Закона за развитие на академичния състав в Република България и Правилника за прилагането му.

Изисквания към кандидатите за модул "Млади учени"

По време на участието си в програмата кандидатите трябва да отговарят на определението за млад учен. Те трябва да покриват минималните национални изисквания за длъжността, която ще заемат по научни области и/или професионални направления, в които кандидатстват, съгласно Закона за развитие на академичния състав в Република България и Правилника за прилагането му. Кандидати по този модул могат да:

 • са новоназначени по програмата в организацията бенефициент, които отговарят на условието за млад учен; 
 • заемат академичната длъжност „асистент" или „главен асистент" (с минимум шест месеца стаж към датата на кандидатстване) и са на трудов договор в организацията бенефициент; 
 • са докторанти, отчислени с право на защита и са назначени на трудов договор в организацията бенефициент; 
 • са докторанти в задочна форма на обучение или такива на самостоятелна подготовка, зачислени минимум шест месеца преди датата на кандидатстване в организацията бенефициент и са назначени на трудов договор в нея; 
 • са специалисти с висше образование, които отговарят на условието за млад учен и са на трудов договор в организацията бенефициент.

СРОК НА ПРОГРАМАТА:

Програмата ще се изпълнява на два етапа с продължителност по 18 месеца:

I етап, 18 месеца, 2022 г. – 2023 г.

II етап, 18 месеца, 2024 г. – 2025 г.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (по образец)
 • Автобиография (европейски образец)
 • Диплома за придобиване на образователна степен „Магистър" за модул "Млади учени"
 • Мотивационно писмо с проектно предложение за планираната изследователска дейност на кандидата, което да отговаря на следните изисквания: да е в актуална тематика и на високо научно ниво, да е представена детайлна работна програма за периода на проекта и подробен финансов план, придружен с обосновка. Планират се брой публикации, индексирани в Scopus или Web of Science, и заявки за патенти във времевия график на работната програма. Срок за изпълнение на проектното предложение: до 12 месеца с възможност за продължение, но не повече от общо 24 месеца в периода на изпълнение на Програмата;
 • Списък с публикации в индексирани и реферирани издания в Scopus и Web of Science за последните три завършени календарни години преди годината на стартиране на програмата (за първи етап - 2019, 2020, 2021 г.), в които кандидатът е участвал;
 • Списък с публикации и доклади, публикувани в нереферирани списания или в редактирани колективни томове с научно рецензиране за последните три завършени календарни години преди годината на стартиране на програмата (за първи етап - 2019, 2020, 2021 г.), в които кандидатът е участвал;
 • Очаквани резултати в съответствие с индикаторите на програмата (брой публикации в Scopus или Web of Science, брой заявки за патенти и регистрирани патенти);
 • Други материали, доказващи професионалните качества на кандидата по негова преценка (участия в проекти, участия в научни  семинари, участия в научни конференции, награди, грамоти и др. научни изяви);
 • Декларация за двойно финансиране (по образец)
 • Карта за оценка (по образец от Приложение 1 на Правилата)

Документи за участие в конкурса се подават на място в Русенски университет "Ангел Кънчев", зала 1.334

Онлайн на електронна поща: gdaskalova@uni-ruse.bg

Лице за контакти: Галина Даскалова – email: gdaskalova@uni-ruse.bg

За допълнителна информация:ОБЯВА ЗА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПЪРВИ ЕТАП ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ - 2"

КЛАСИРАНЕ

Във връзка с изпълнение на задачите по Национална програма "Млади учени и постдокторанти - 2", Русенски университет "Ангел Кънчев" – бенефициент, обявява конкурс за набиране на кандидати за участие в програмата.

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 06.10.2022 – 17.00 Ч.

Бенефициенти по програмата са:

 • "Млади учени" - лица, които извършват научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на първа образователно-квалификационна степен "магистър", но не повече от 10 години след придобиването ѝ. Допустими кандидати за участие в програмата са лица, отговарящи на изискванията на „Национална програма Млади учени и постдокторанти – 2". По време на участието си в програмата кандидатите трябва да отговарят на определението за млад учен. Те трябва да покриват минималните национални изисквания за длъжността, която ще заемат по научни области и/или професионални направления, в които кандидатстват, съгласно Закона за развитие на академичния състав в Република България и Правилника за прилагането му.
 • "Постдокторанти" – лица, които са придобили първа ОНС "доктор", но не повече от пет години след придобиването ѝ. Те трябва да покриват минималните национални изисквания за придобиване на ОНС „доктор" по научни области и/или професионални направления, в които кандидатстват. Допустими кандидати за участие в програмата са лица, отговарящи на изискванията на „Национална програма Млади учени и постдокторанти – 2".По време на участието им в Програмата кандидатите трябва да отговарят на определението за постдокторант.

Изисквания към кандидатите за модул "Млади учени"

По време на участието си в програмата кандидатите трябва да отговарят на определението за МУ. Те трябва да покриват минималните национални изисквания за длъжността, която ще заемат по научни области и/или професионални направления, в които кандидатстват, съгласно Закона за развитие на академичния състав в Република България и Правилника за прилагането му. Кандидати по този модул могат да:

• са новоназначени по програмата в организацията бенефициент, които отговарят на условието за млад учен; • заемат академичната длъжност „асистент" или „главен асистент" (с минимум шест месеца стаж към датата на кандидатстване) и са на трудов договор в организацията бенефициент; • са докторанти, отчислени с право на защита и са назначени на трудов договор в организацията бенефициент; • са докторанти в задочна форма на обучение или такива на самостоятелна подготовка, зачислени минимум шест месеца преди датата на кандидатстване в организацията бенефициент и са назначени на трудов договор в нея; • са специалисти с висше образование, които отговарят на условието за млад учен и са на трудов договор в организацията бенефициент.

Изисквания към кандидатите за модул "Постдокторанти"

Кандидати по този модул могат да бъдат учени с придобита ОНС „доктор" в страната или в чужбина. Те трябва да покриват минималните национални изисквания за придобиване на ОНС „доктор" по научни области и/или професионални направления, в които кандидатстват.

По време на участието им в Програмата кандидатите трябва да отговарят на определението за постдокторант: учен, който е придобил първа ОНС "доктор", но не повече от пет години след придобиването ѝ.

СРОК НА ПРОГРАМАТА:

Програмата ще се изпълнява на два етапа с продължителност по 18 месеца:

I етап, 18 месеца, 2022 г. – 2023 г.

II етап, 18 месеца, 2024 г. – 2025 г.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (по образец)
 • Автобиография (европейски образец)
 • Диплома за придобиване на образователна степен „Магистър" за модул "Млади учени" или ОНС „Доктор"  за модул "Постодкторанти"
 • Мотивационно писмо с проектно предложение за планираната изследователска дейност на кандидата, което да отговаря на следните изисквания: да е в актуална тематика и на високо научно ниво, да е представена детайлна работна програма за периода на проекта и подробен финансов план, придружен с обосновка. Планират се брой публикации, индексирани в Scopus или Web of Science, и заявки за патенти във времевия график на работната програма. Срок за изпълнение на проектното предложение: до 12 месеца с възможност за продължение, но не повече от общо 24 месеца в периода на изпълнение на Програмата;
 • Списък с публикации в индексирани и реферирани издания в Scopus и Web of Science за последните три завършени календарни години преди годината на стартиране на програмата (за първи етап - 2019, 2020, 2021 г.), в които кандидатът е участвал;
 • Списък с публикации и доклади, публикувани в нереферирани списания или в редактирани колективни томове с научно рецензиране за последните три завършени календарни години преди годината на стартиране на програмата (за първи етап - 2019, 2020, 2021 г.), в които кандидатът е участвал;
 • Очаквани резултати в съответствие с индикаторите на програмата (брой публикации в Scopus или Web of Science, брой заявки за патенти и регистрирани патенти);
 • Други материали, доказващи професионалните качества на кандидата по негова преценка (участия в проекти, участия в научни  семинари, участия в научни конференции, награди, грамоти и др. научни изяви);
 • Декларация за двойно финансиране (по образец)
 • Карта за оценка (по образец от Приложение 1 на Правилата)

Документи за участие в конкурса се подават на място в Русенски университет "Ангел Кънчев", зала 1.334

Онлайн на електронна поща: gdaskalova@uni-ruse.bg

Лице за контакти: Галина Даскалова – email: gdaskalova@uni-ruse.bg

За допълнителна информация: