С цел разпределяне на средствата, отпускани целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност съгласно ПМС 233/10.09.2016 г., ежегодно в университета се провежда конкурс, в който с проектни предложения могат да участват научни колективи, ръководени от хабилитирани преподаватели, отделни преподаватели на ОТД, докторанти или студенти. Задължително изискване е в колектива да участват докторанти и проектът да е свързан с дисертациите им.​