​С цел постигане на пълна прозрачност при разпределянето на средствата във фонд "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ" Академичният съвет прие Ръководство за прилагане на Наредба No 9 на МОН за условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средствата, отпускани целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност, което е одобрено от министъра на образованието, младежта и науката.

Линк към файл: Ръководство за прилагане на наредба №9