​В края на всяка календарна година ректорът на университета издава заповед, съдържаща график за приключване на проектите, финансирани от фонд „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ" на университета през изтичащата година, както и график за провеждане на конкурс за финансиране на проекти от този фонд през настъпващата година.

Линк към файл: Заповед на ректора