​​​    Дейностите по международно сътрудничество, мобилност и проектно финансиране по международни програми за образование и изследвания са един от основните приоритети на Русенски университет "Ангел Кънчев" и атестат за неговата интеграция в европейското образователно и изследователско пространство. В тази сфера Университетът има сериозни постижения, които му отреждат челна позиция в ранглистите на висшите училища у нас и в чужбина и утвърждават авторитета му на уважавана и престижна образователна и научноизследователска институция.
    Русенският университет "Ангел Кънчев" e редовен член на Асоциацията на европейските университети (ЕUА), на Конференцията на ректорите на университетите от дунавските страни (DRC), на Вишеградската университетска асоциация и на Интеруниверситетски център - Дубровник, Балканската университетска асоциация. През 2017 г. Русенският университет става член на Университетската Агенция на Франкофонията към Международната организация на франкофонията (OIF). 

    Университетът заема лидерски позиции в академичния обмен на студенти, докторанти и преподаватели по международни програми на Европейския съюз на базата на подписани над 200 многостранни и двустранни споразумения с университети от над 30 европейски страни, сред които: Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Испания, Италия, Кипър, Литва, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Турция, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Чехия, Швеция и др. Постиганата ежегодна международна мобилност на студенти и докторанти от университета е около 130 души, а тази на преподавателите – около 300 души.
      Русенският университет е с утвърдени лидерски позиции и по броя и резултатността на изпълняваните проекти в рамките на различни европейски програми: LLP, CEEPUS, Рамкови програми за наука и технологии и др. Неслучайно в докладите на Европейската комисия, отнасящи се до изпълнението на проекти по VII рамкова програма в България, е откроена успешната проектна дейност на Русенския университет. Значителен финансов принос е отчетен и чрез участието на Русенския университет в проекти по Оперативните програми на българското правителство.
      Русенският университет е безспорен лидер и в областта на трансграничното сътрудничество. През последните години в Университета са изпълнени около 15 проекта по програмата за трансгранично сътрудничество България-Румъния 2007-2013г. Във връзка с това може да се добави и фактът, че в Русенския университет е създадена първата в България и ЮИ Европа трансгранична образователна структура БРИЕ (Българо-румънски интеруниверситетски Европа център).
      Русенският университет е център на интензивна международна дейност и домакин на многобройни международни конференции и форуми. Той участва успешно и координира академични мрежи за партньорство, сред които могат да се посочат Тематичната мрежа по компютинг с 67 партньори от 35 страни и Академичната мрежа по предприемачество и иновации РЕШИЦА с университети - партньори от 13 страни.
    Основната дейност по планирането, организирането и развитието на международното сътрудничество, мобилността и проектното финансиране в Русенския университет е поверена на направление Европейска интеграция и международно сътрудничество (ЕИМС).
Отправна точка в работата на направление ЕИМС са следните основни принципи:
  1. Утвърждаване и развитие на създадените в Русенския университет традиции и добри практики в областта на ЕИМС. 
  2. Хармонизиране на дейността на сектора с най-актуалните европейски изисквания, норми и ценности за сътрудничество и интеграция (Европа 2020, Обучение през целия живот и др.). 
  3. Всеобхватно отваряне на университета към международната академична общност, интегрирането и сътрудничеството му с престижни международни образователни и изследователски институции, неправителствени и бизнес организации. 
  4. Приоритетна ориентация към проектно финансиране и привличане на международни донори. 
  5. Насърчаване на студентската активност в областта на международното сътрудничество.
       В дейността на направление ЕИМС функционират следните поднаправления:
  • Международно сътрудничество
  • Университетски Еразъм офис
  • Европейска интеграция и проектно финансиране.
    Работата на направление ЕИМС се подпомага от Съвет по ЕИМС, който има консултативни функции и координира оперативното изпълнение на дейностите в сферата на европейската интеграция и международното сътрудничество на факултетно ниво.

За контакти:

​​Проф. д-р Юлиана Попова - тел. 082 888 255, jppopova@uni-ruse.bg
Заместник-ректор по ЕИМС и университетски Еразъм координатор
Elica photo.jpg

Доц. д-р Елица Вълчева-Куманова​ – тел. 082 888 434, ekuman​ova@uni-ruse.bg​
Координатор  Международно сътрудничество
​ ​ ​

Гл. ас. д-р Наталия Венелинова тел. 888 810, nvenelinova@uni-ruse.bg
Координатор Европейски програми и проекти

bratanov.PNGПроф. д-р Даниел Братанов - 0888226988, dany@manuf.uni-ruse.bg
Оторизиран представител на университета пред Европейската комисия (LEAR)
Експерти:
diana.PNG

Диана Георгиева – Старши експерт в поднаправление Международно сътрудничество и институционален координатор по Фонда за стипендии на Европейското икономическо пространство

Каб. 1-313.1, тел/факс. 082 888 650, dgeorgieva@uni-ruse.bg; eims@uni-ruse.bg

milena.PNG

Милена Богданова – Главен експерт в Университетския Еразъм офис

Каб. 1-313.1, тел/факс 082 888 650, mbogdanova@uni-ruse.bg; eims@uni-ruse.bg

Viki.jpg

Виктория Иванова - Старши експерт в поднаправление Европейска интеграция и проектно финансиране, EURAXESS контактно лице за Русенски университет "Ангел Кънчев"

Каб. 1-313.1, тел/факс 082 888 650, vivanova@uni-ruse.bg; eims@uni-ruse.bg


Пощенски адрес: Русенски университет „Ангел Кънчев”, ул. „Студентска”№8, Русе 7017​