Ръководител катедра: доц. д-р Каталина Григорова
тел.: (++359 82) 888 464;
е-mail: kgrigorova@ami.uni-ruse.bg 

Технически организатор: инж. Величка Статева
тел.: (++359 82) 888 475;
e-mail:  secretar@ami.uni-ruse.bg

Русенски университет, ул."Студентска" 8, 7017 , Русе, България,