Студентите и докторантите са активни участници и в научните семинари провеждани в катедрата. След промяната в държавните изисквания и въвеждане на степен магистър, мотивацията на студентите за включване в научноизследователска работа значително се увеличи, тъй като по този начин се стимулира преминаването им в магистратура и специализации в чужбина.

Публикуваните доклади на студенти и докторанти от научното направление на национални и международни студентски конференции са показани в таблиците по-долу:

ГодинаБрой доклади на докторанти и студенти от ПН Брой доклади на докторанти и студенти от ПН в чужбина
20091 
20107 
201132
201252
201363
Общо227


Брой публикации на студенти и докторанти

ГодинаОбщ брой преподаватели на ОТДОбщ брой публикацииОбщ брой публикации с докторанти и студентиПроцент на публикации с докторанти и студенти
2009202420.09
2010223830.08
2011205790.158
2012195380.15
2013191830.22
 Общо19018Средно:    0.14


Действащите в РУ Вътрешни правила за провеждане на учебно-изследователска работа с мотивираните студенти са стъпка към включване на изследователската дейност на студентите като елемент от учебния план и за натрупване на образователни кредити от нея.

Тези правила отчасти регламентират и подготовката на студенти за участие в олимпиади по различни дисциплини. Катедра ИИТ провежда университетската олимпиада и организира подготовката на студенти от РУ за участие в националната студентска олимпиада по програмиране. Може да се отбележи напредъкът, който е налице през последните години. Той се изразява в увеличаване на броя на участниците в университетските кръгове, както и на подобряване на резултатите, постигнати на националния кръг.

Преподавателският екип на професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки има опит и амбиция да разширява работата си в тази насока - както включването на студенти в научноизследователска дейност, така и участието им в олимпиадите по програмиране.

През 2012 г. катедра ИИТ организира Представяне на студентски софтуерни разработки на студентите от професионално направление Информатика и компютърни науки. Класирането по категории беше следното:

Най-добра разработка
Соларна система, използваща компютърно зрение на Калоян Миронов, 2 курс, специалност Софтуерно инженерство

Категория Графични приложения
1 място
3D модели и клипове в уеб сайт middleages-bg.info на Николай Колев, 3 курс, специалност Компютърни науки
2 място
3D къща на Валерий Фалка, 1 курс, специалност Информатика и информационни технологии в бизнеса

Категория Специализирани инструментариуми
1 място
Файлов браузър за андроид устройства на Симеон Илиев, 4 курс, специалност Информатика и информационни технологии в бизнеса
2 място
Elit-Shot 1.0 на Георги Чавдаров, 2 курс, специалност Компютърни науки

Категория Web-базирани приложения
1 място
Уеб сайт на организация за бойни изкуства learn2fight.de на Илиян Боев и Николай Колев, 3 курс, специалност Компютърни науки
2 място
Уеб сайт на спортен клуб на Георги Петров, 1 курс, специалност Компютърни науки