Членовете на катедра ИИТ имат интереси в различни научни и научно-приложни области. Участват в научно-изследователски колективи, които работят по проекти от национални и международни програми. Работили са по:
  • повече от 100 проекти, финансирани от фонд "Научни изследвания" и други организации в страната;
  • 11 изследователски проекти, финансирани от програми на ЕС и други чужди организации.
Резултатите от извършената дейност са публикувани в:
  • 42 статии в списания в чужбина;
  • 283 статии в български списания;
  • 67 доклада на конференции в чужбина;
  • 529 доклада на конференции в страната.
Сред значимите научно-изследователски постижения на катедрата е програмно-технически комплекс за автоматизирано програмиране на машини с ЦПУ – МНЕМО, създаден от колектив, работещ под ръководството на проф. Върбан Илиев. Работата по тази разработка се извършва в периода 1983 – 1991 г. Авторският колектив е носител на златен медал от Пловдивския панаир през 1986 г., както и на няколко златни значки от прегледи на ТНТМ. Програмната система на комплекса успешно съперничи с подобни системи, разработени в редица европейски страни и Япония. Тя е внедрена в повече от 50 предприятия и научни институти в страната и бившите СССР и ГДР.
През периода 1997 – 2001 г. колектив от катедрата е един от седемте партньори – изпълнители на проект CONFLOW по програмата INCO Copernicus. Работата по този проект кара членовете на колектива да навлязат в съвършено нова за тях област и да покажат знания и умения за успешното приключване на работата по проекта и получаването на изключително висока оценка от рецензентите.
От 09.1999 до 04.2001 доц. Цветомир Василев работи като научен сътрудник към катедра Computer Science, University College London по научно-изследователски проект "Centre for 3D Electronic Commerce – Virtual Shopping". Основната цел е да се разработи софтуер, в който е заложен модел на плат и чрез който могат да се обличат модели на човешки тела получени с тримерен скенер. В момента системата е инсталирана в два магазина: "Selfridges"-London и "Le Bon Marchе"-Paris.


Научни семинари


СЕМИНАРИ на катедра Информатика и информационни технологии за учебната 2012-13 година

ДатаДокладчик, Тема
17.09.2012Ивайло Каменаров: Хранилища за бизнес процеси
12.10.2012Доц. Цветомир Василев: Приложение на алгебрата на Грасман в компютърната графика.
12.11.2012Камелия Шойлекова: Многослойни бизнес архитектури.
25.02.2013Десислава Баева: Интегриране средствата на приложния софтуер за интензифициране формирането на чуждоезиков фонематичен слух
21.06.2013гл. ас. д-р Виктория Рашкова: Изследване на динамичното поведение на клетъчно невронни модели с приложения в разпознаването и обработка на образи