​​

Катедрата обучава студенти в профе​​сионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки за образователно-квалификационни степени "бакалавър" - специалности Компютърни науки и Информатика и информационни технологии в бизнеса и "магистър"  - Софтуерно инженерство и Информатика. Тя е специализираща и за магистърска програма Информатика и информационни технологии в образованието. Учебни планове за всички специалности са разработени в съответствие със съвременните изисквания на софтуерната индустрия, бизнеса и поръчителите на кадри.

Специалност Компютърни науки е разкрита през 2011 г. и е наследник на специалност Информатика и информационни технологии. Завършилите специалността владеят основните методи за обработка на информация, проектиране, програмиране и изграждане на софтуерни системи. В състояние са да ползват и създават софтуер в различни области.  

Специалност Информатика и информационни технологии в бизнеса е разкрита през 2009 г. Целта на специалността е да подготвя професионалисти по приложение на информационни технологии в държавната администрация.

Магистърска специалност Софтуерно инженерство е разкрита през 2008 г. Обучение по магистърска специалност Информатика се провежда от 2002г.

Катедра ИИТ води обучението на студентите от всички специалности на университета по програмиране и информационни технологии.

Важен фактор за качественото обучение е добрата материално-техническа база, с която катедрата разполага, и за развитието на която среща съдействието и подкрепата на ръководството на университета.

Катедрата е активен участник в дейността на Факултета за продължаващо обучение.