​​
Катедрата по български език, литература и изкуство (БЕЛИ) е наследник на две катедри. Едната води своето начало от 1982 г., когато със заповед на ректора се основава Катедра Български език, която става основно звено в новия Факултет за чуждестранни студенти. Неин пръв ръководител е Руси Д. Русев. Катедрата е една от четирите специализирани катедри в страната и наброява 30 преподаватели, осъществяващи обучението на чуждестранни студенти по български език, които по силата на държавни споразумения се обучават в четири висши учебни заведения в България.
  През 1994 г. с решение на Академическия съвет Катедра Български език към ФЧС се обединява с Катедра Български език към бившия Полувисш институт за детски и начални учители, която съществува от учебната 1966/1967 година. Новосформираната катедра обядинява преподаватели от двете звена и получава названието Катедра Български език и литературакоято  става част от новата академическа структура –  Педагогически факултет, обединяващ специалисти от областта на педагогическите, историческите и лингвистичните науки. През 2000 г. Катедра Български език и литература се обединява с Катедра Музика и изобразително изкуство и получава названието Катедра Български език, литература и изкуство. Ръководител на Катедрата е доц. /проф. д-р Димитрина Цонева - до 2014 г., а след това Катедрата се ръководи от доц. д-р Яна Пометкова.
  Днес Катедра Български език, литература и изкуство влиза в състава на Факултета по природни науки и образование, отговаря за обучението на студенти от специалността Български език и история и взема участие в обучението по специалностите Предучилищна и начална училищна педагогика, Начална училищна педагогика и чужд език, Социална педагогика, Право. Към Катедрата са разкрити и магистърските програми Културен туризъм, екскурзоводство и образование, Кариерно консултиране и развитие, Лингводидактика в началното училище (английски език), Лингводидактика в прогимназиалния етап (английски език), Съвременна българистика и образование.
Катедрата води обучение и по две акредитирани докторски програми: Български език и Общо и сравнително езикознание
  През учебната 2017 г. Катедрата по български език, литература и изкуство чества внушителен юбилей - навършва 50 години от създаването си! По този случай по проект по ФНИ беше издадена колективната монография "50 години Катедра по български език, литература и изкуство - традиции, научни търсения и постижения" и беше тържествено представена пред академичната общност и пред русенската общественост.
На 24.05.2017 г. Катедра БЕЛИ получи престижната награда на Община Русе - НАГРАДА "РУСЕ" 2017 - в раздел ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА. По случай 1 ноември - Деня на народните будители, пак през 2017 г., Катедра БЕЛИ бе наградена с Грамота от Съюза на учените - Русе, за активна дейност.