​​​​​​​В центъра за продължаващо обучение се организират различни обучения по актуални и търсени теми, съответстващи на специалностите изучавани в университета.​ Предлагат се условия за дългосрочни и краткосрочни квалификации и езиково обучение.

Брошура с информация за провежданите курсове към ЦПО


ДЪЛГОСРОЧНИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НОВА КВАЛИФИКАЦИЯ

Квалификациите със срок на обучение до 1 календарна година осигуряват нова или допълнителна професионална квалификация. В Центъра за продължаващо обучение се предлагат следните дългосрочни специализации:

• Учителска правоспособност
• Транспортна техника и технологии
• Технология и управление на транспорта
• Инструктор за обучение на водачи на МПС
• Придобиване на правоспособност за провеждане на практическите изпити на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС от подкатегория В1 и категории М, В, Ттб, Ттм и Ткт по чл. 153, т.3 от Закона за движение по пътищата
• Мениджмънт в образованието
• Земеделска техника и технологии
• Социален асистент

КРАТКОСРОЧНИ  КУРСОВЕ

Чрез краткосрочните курсове се опресняват и обогатяват професионалните знания. В Центъра за продължаващо обучение се предлагат обучения за повишаване на квалификацията в следните направления:

• Краткосрочни обучения по КРЕДИТНАТА СИСТЕМА ЗА УЧИТЕЛИ
• Курсове в направление ТРАНСПОРТ
• Курсове в направление АГРОТЕХНОЛОГИИ
• Курсове в направление МАШИННИ ТЕХНОЛОГИИ
• Курсове в направление ЕЛЕКТРОНИКА И МЕХАТРОНИКА
• Курсове в направление ИКОНОМИКА
• Курсове в направление ЗДРАВНИ ГРИЖИ
• Курсове по ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
• КОМПЮТЪРНИ КУРСОВЕ


КУРСОВЕ ЗА ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ

Периодичните обучения имат за цел да актуализират и усъвършенстват познанията на специалисти в отделни области. Да информират и допълват знанията им относно промени в нормативни документи, правилници и наредби. В Центъра за продължаващо обучение се предлагат следните курсове за периодично обучение:

• Периодично обучение на работещи в Пунктове за годишни технически прегледи -1, 2, 3, 4 -Тб, Тм категории.
• Периодично обучение на Инструктори за обучение на кандидати за придобиване на правоуправление В, С и други категории. 
Периодично обучение на Председатели на изпитни комисии за практически и теоретични изпити на кандидати за придобиване на правоуправление В, С и други категории.


<< За повече информация относно предлаганите курсове, моля изберете желаното от Вас направление в "Провеждани курсове" от менюто най-горе, вляво.