Структурно ЦИКО се състои от следните отдели и сектори:

  • Информационни и комуникационни технологии. Дейността на отдела е свързана с поддръжката и развитието на мрежовата инфраструктура и услугите в нея. В него работят висококвалифицирани специалисти (системни администратори, приложни и уеб програмисти), които непрекъснато повишават знанията и квалификацията си.
    • Компютърни системи и телекомуникационни мрежи. Осигурява техническа поддръжка на компютърната периферия, мрежовия хардуер и софтуер, телефонната централа. Специалистите, работещи в отдела, могат да предложат професионални консултации за избор и оценка на компютърно оборудване при закупуване за различните структурни звена на университета.
    • Връзка с потребителите. IT специалистите оказват системна помощ и решават текущите проблеми на потребителите на локалната университетска мрежа. Отделът работи с интерактивна система за регистриране на проблеми и за обратна връзка с потребителите.
    • Мултимедия.
  • Разработване и поддържане на софтуерни системи
  • Информационно обслужване

ЦИКО е пряко подчинен на Ректора на Русенски университет, ръководи се от Директор, който участва в заседанията на Ректорския съвет.