Русенският университет "Ангел Кънчев" е автономно държавно висше училище, което се издържа със субсидии от държавата и със собствени приходи от учебна, научноизсле­дователска и консултантска дейност.

Висш орган на самоуправление на университета е Общото събрание, в което студентите са представени от Студентския съвет. Общото събрание на университета избира Академичен съвет и Ректор.

Обучението и основната част от научноизследователската работа се извършва от катедри, създадени по основни научни области и специалности. Катедрите са разпределе­ни по факултети и филиали. Специалностите, по които се провежда обучение в универси­тета, също са разпределени по факултети и филиали.

Факултетите се управляват от Общи събрания, които избират Факултетни съвети и Декани. Филиалите се ръководят от Директор. Студентите се записват и се обслужват от съответната факултетна канцелария (канцелария на филиала).

В структурата на Русенския университет са включени осем факултета и три филиала:

Аграрно-индустриален факултет (АИФ)

Машинно-технологичен факултет (МТФ)

Факултет Електротехника, електроника и автоматика (ФЕЕА)

Транспортен факултет (ТФ)

Факултет Бизнес и мениджмънт (ФБМ)

Факултет Природни науки и образование (ФПНО)

Юридически факултет (ЮФ)

Факултет Обществено здраве и здравни грижи (ФОЗЗГ)

Филиал на Русенския университет - гр.Силистра (ФС)

Филиал на Русенския университет - гр.Разград (ФР)

Филиал на Русенския университет - гр. Видин (ФВ)

Обучението в университета се обслужва от следните основни дирекции и центрове:

Учебен сектор

Сектор Прием на нови студенти

Дирекция Качество на образованието

Дирекция Чуждестранни студенти

Дирекция Международно сътрудничество

Университетска библиотека с филиали

Център за информационно и компютърно обслужване

Център за продължаващо обучение

Център за дистанционно обучение

Център за кариерно развитие

Българо-румънски интеруниверситетски Европа център (БРИЕ) и др.