За кандидатстване в Русенския университет е въведен кандидатстудентски изпит във вид на тест  от две части – обща част и специална част. Общата част обхваща 20 въпроса (с коефициент 1) по български език и езикова култура. Специалната част обхваща 40 въпроса (с коефициент 2), които са в следните области по избор: български език, история на България, общотехническа подготовка, математика, биология, химия, икономическа география на България и информатика и информационни технологии.

Предварителни изпити за кандидат-студенти в Русенския университет

Русенският университет организира предварителни изпити за своите кандидат-студенти. Резултатите от тези изпити се съхраняват и след подаване документи за кандидатстване, могат да бъдат използвани при балообразуването като резултати от редовните кандидатстудентски изпити.

Всеки кандидат-студент има право да се яви на един и същ конкурсен изпит на всички обявени за него дати в предварителната изпитна сесия. Той може да се яви на същия изпит и в редовната изпитна сесия.

Предварителни писмени изпити ще се провеждат в Русе, Силистра, Разград и Видин. Графикът за провеждането им по дати и градове е даден в ПРИЛОЖЕНИЕ №1 на кандидатстудентския справочник.

Съдържанието на тестовете, начинът на провеждане и оценяване на предварителните изпити съответства напълно на описаното в този справочник.

При явяване на изпити кандидатите заплащат такса в размер на 50 лв. за един изпит и по 30 лв. за всеки следващ.

Желаещите да се явят на предварителни изпити заявяват желанието си за участие в даден изпит до два работни дни преди датата на съответния изпит. Изключение има в случаите, когато е посочена конкретна дата.

ЗАЯВКИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ:

-          в Русенския университет и неговите филиали в градовете  Разград, Силистра и Видин от 2 ноември 2020г. до 5 май 2021 г.;

-          в бюрата на ЦКПИ ( www.ckpi-bg.comв цялата страна (без градовете Русе, Разград, Силистра и Видин) - от 2 ноември 2020г. до 5 май 2021 г.;

-         Онлайнhttps://online.uni-ruse.bg  или  http://www.uni-ruse.bgот 2 ноември 2020г. до 5 май 2021 г.;

При явяване на изпит е необходимо да се носят лична карта и квитанция за платена такса

Оценката от държавен зрелостен изпит, положен след 01.01.2008 г.се признава за оценка от съответстващ конкурсен изпит, съгласно Приложение  2.

Ако кандидатът се яви и на конкурсен изпит, при образуването на състезателния му бал се зачита по-високата оценка.

Признаването на оценките от държавните зрелостни изпити за оценки от съответстващ конкурсен изпит не се отнася за кандидатстващите за специалностите Медицинска сестра, Акушерка, и Лекарски асистент.

За тези специалности задължително се полагат кандидатстудентски изпити в годината на кандидатстване и при балообразуването се отчитат само оценките от приемните изпити, а не оценките от държавните зрелостни изпити.

За специалностите Кинезитерапия, Ерготерапия, Медицинска сестра, Лекарски асистент и Акушерка изборност на конкурсните изпити няма. За всички останали специалности кандидатите могат да избират измежду два или повече алтернативни изпита. Предпочитанията се заявяват при подаване на документите.

Когато кандидатът се е явил на повече от един изпит (може и на всички), при формирането на бала се зачита най-високата оценка.

Резултати от изпити, положени в други акредитирани висши училища, се признават при всички класирания.

Удостоверенията за резултатите трябва да бъдат представени до един работен ден преди датата, определена за обявяване на класирането.

Размерът на внасяната за участие в конкурса такса се определя от Министерския съвет и зависи от броя на изпитите, които кандидатът заявява при подаване на документите. Евентуално неявяване на изпит не е основание да се иска връщане на част от внесената такса.