Русенският университет "Ангел Кънчев" е учебен и научен център, в който се подготвят специалисти с висше образование по широк спектър инженерни, икономически, управленски и хуманитарни специалности, провеждат се фундаментални и приложни научни изследвания и се реализират всички форми на следдипломна квалификация. Учебните планове и програми  са разработени съвместно с водещи чуждестранни университети и бизнес партньори и дават на завършващите широки перспективи за реализация в различни професионални сфери в страната и чужбина.

За рождена дата на университета се счита 12 ноември 1945 г., когато в гр. Русе се създава Висше техническо училище. В процеса на развитието си и особено през последните 20 години, Русенският университет съществено промени своя профил. Днес в него се обучават над 10 000 студенти по над 50 специалности от над 20 професионални направления, над 150 докторанти и над 1 400 специализанти. Обучението се провежда от висококвалифицирани преподаватели с богат практически опит. Научно-препо­давателският състав на университета включва над 600 преподаватели, от които над 300 хабилитирани (професори и доценти). В учебния процес участват и много водещи в своята област наши и чужди специалисти.

Общата разгърната застроена площ на РУ "Ангел Кънчев" възлиза на 67 490 кв.м., от които над 13 000 кв.м. в новопостроения и въведен в експлоатация през 2010 г. учебен корпус 2. През 2013 г. бе открит нов уникален многофункционален комплекс „Канев център" за университетски и публични събития, с най-голямата комплексна зала (800 места) и други конферентни и заседателни зали. Голяма част от модерната учебна база и съвременно оборудваните изследователски лаборатории са изградени с финансиране по международни проекти и със съдействието на водещи наши и чуждестранни фирми.

Русенският университет предоставя на студентите си над 2 100 места в 6 студентски общежития и студентски стол, които са в непосредствена близост до учебните корпуси. За студентите и преподавателите е изградена богата материална база за спорт, туризъм и художествено-творческа дейност.

Университетът има изнесени филиали в градовете Силистра, Разград и Видин. Във филиалите в Силистра и Видин се извършва обучение по педагогически и инженерни специалности, а във филиала в Разград - по инженерни специалности с биологична и химична насоченост.

Русенският университет има солиден международен авторитет и е развил широка мрежа от партньорства в областта на образованието и изследванията с престижни университети от Европа, САЩ, Япония, Русия и много други. Университетът е член на авторитетни международни организации като Европейска университетска асоциация, Дунавска конференция на ректорите и др. Чрез многобройните проекти с европейско финансиране, по които се работи в университета, се създават отлични възможности за мобилност и квалификация на студенти и преподаватели.

През 2018 г. Русенският университет получи четвърта институционална акредитация от Националната агенция по оценяване и акредитация с много добра оценка 9,44 по 10 степенната скала. Това нарежда Русенския университет сред водещите в страната и му дава право да провежда обучение по всички предлагани в университета специалности.