В основата на обучението са положени класическите академични форми - лекции, семинарни, лабораторни и практически упражнения и индивидуални активни форми на самоподготовка. Целите на обучението по всяка специалност произтичат от квалифика­ционната характеристика на специалността. Учебното съдържание се излага в учебни дисциплини, логическата последователност на които е описана в учебните планове. Учебните програми за всяка дисциплина описват детайлно съдържанието на дисциплината и технологията на обучението. Практическата подготовка се осигурява от учебни, клинични, производствени и преддипломни практики и стажове.

Учебните планове за всички форми на обучение /редовна, задочна и дистанционна/ съдържат едни и същи учебни дисциплини с еднакви учебни програми. Различия има само в организацията и технологията на учебния процес и разположението му във времето. Основните параметри на учебния процес за всяка учебна година се фиксират в Графика на учебния процес.

Учебната година е разделена на два семестъра. След всеки от семестрите е предвидена изпитна сесия за окончател­на проверка на усвоените знания и умения. По време на семестъра се провежда текущ контрол. Учебните занятия във всеки семестър се провеждат по седмичен или семестриален разпис на занятията.

В зависимост от специалността, продължителността на обучението и придоби­тите знания, умения и квалификация, на завършващите се осигурява държавно призната диплома за образователно-квалификационните степени:

- "бакалавър" - след 8 семестъра обучение във факултетите и филиалите;

- "магистър" - след 2, 3 или 4 семестъра допълнително обучение за притежаващите степента "бакалавър" (или 10 семестъра обучение след средно образование за специалността Право).

          Законът за висшето образование гарантира на всеки студент, според желанието и възможностите му, правото да се обучава за получаване на дефинираните в Закона образователно-квалификационни степени.

Обучението за степента бакалавър се води по 50 специалности в различни професионални направления и осигурява широка фундаментална подготовка с подчертано приложна насоченост за гарантиране на успешна реализация на дипломиралите се бакалаври. Обучението за степента магистър осигурява по-задълбочена теоретична подготовка и конкретна специализация в по-тясно направление за нуждите на внедрителската, развойната и изследователската дейност в специализирани звена.

За студентите с повишени интереси и възможности са създадени условия да получат допълнителни знания и квалификация чрез свободно избираеми учебни дисциплини и курсове. Особено разширени са възможностите за изучаване на чужди езици по избор. Допълнителна квалификация може да се получи с включване в Центъра за продължаващо обучение.