Обл на висше образованиеПрофесионални направления СпециалностиФорма на обучение

Педагогически

науки

1.2. Педагогика1Начална училищна педагогика и чужд език (английски)редовна
2Предучилищна и начална училищна педагогикаредовна, задочна
3Социална педагогикаредовна, задочна
1.3. Педагогика на обучението по …4Български език и история (Русе и Видин)редовна
5Педагогика на обучението по математика и информатика редовна
6Педагогика на обучението по български език и чужд език (английски или румънски)редовна
7Педагогика на обучението по физика и информатикаредовна

Социални, стопански

и правни науки

3.3. Политически науки8Европеистика и глобалистика (на английски език)редовна
3.4. Социални дейности9Социални дейностиредовна
3.6. Право10Праворедовна, задочна
3.7. Администрация и управление11Бизнес мениджмънтредовна, дистанц.
12Дигитален мениджмънт и иновациидистанционна
3.8. Икономика13Икономикаредовна, дистанц.
Природни науки 4.5. Математика14Финансова математикаредовна
4.6. Информатика и компютърни науки15Компютърни науки (Русе и Видин)редовна, задочна
16Софтуерно инженерстворедовна
17Информатика и информационни технологии в бизнесаредовна
Технически науки5.1. Машинно инженерство18Земеделска техника и технологии (Русе и Видин)редовна, задочна
19Мениджмънт и сервиз на техникатаредовна, дистанц.
20Климатизация, хидравлика и газификацияредовна, задочна
21Машинно инженерстворедовна, задочна
5.2. Електротехника, електроника и автоматика22Електроенергетика и електрообзавежданередовна, задочна
23Компютърно управление и автоматизацияредовна, задочна
24Електроника (Русе и Видин)редовна, задочна
25Електроинженерстворедовна, задочна
5.3. Комуникационна и компютърна техника26Компютърни системи и технологии редовна, задочна
27Интернет и мобилни комуникацииредовна, задочна
28Информационни и комуникационни технологииредовна, задочна
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация29Автомобилно инженерстворедовна
30Транспортна техника и технологииредовна, задочна
31Технология и управление на транспорта (Русе и Видин)редовна, задочна
5.6. Материали и материа­лознание32Материалознание и технологииредовна, задочна
5.7. Архитектура, строи­телство и геодезия33Строително инженерстворедовна
5.10. Химични технологии34Химични технологииредовна
5.11 Биотехнологии35Биотехнологииредовна
5.12. Хранителни технологии36Технология на хранитередовна
5.13. Общо инженерство37Промишлен дизайнредовна
38Аграрно инженерстворедовна, задочна
39Екология и техника за опазване на околната средаредовна, задочна
40Мениджмънт на качеството и метрологияредовна
41Индустриално инженерстворедовна, задочна
42Индустриален мениджмънт (Русе и Видин) редовна, задочна
Аграрни науки6.1. Растениевъдство43Растениевъдстворедовна, задочна

Здраве-опазване

и спорт

7.4. Обществено здраве44Кинезитерапияредовна
45Ерготерапияредовна, задочна
7.5. Здравни грижи46Медицинска сестра редовна
47АкушеркаРедовна

48Лекарски асистентредовна
Сигурност и отбрана9.1. Национална сигурност49Евроатлантическа и глобална сигурностредовна


50
Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред
редовна, задочна

Забележки към таблицата със специалностите:

  1. Специалностите обявени за прием във Филиал Видин са само в редовна форма на обучение;
  2. До издаването на този справочник договарянето с Министерството на образованието и науката не е приключило. В списъка на специалностите и формите на обучение са възможни промени.