​Програмата за специалната част по математика е разработена на базата на учебната програма за Държавния зрелостен изпит по математика, определена от Министерството на образованието и науката. Тя включва учебно съдържание по алгебра, геометрия, комбинаторика и вероятности, с което се проверяват основни знания, умения и компетентности.

На изпита по математика се разрешава ползването на математически справочници с формули, графики, таблици и чертежи по елементарна математика, които са одобрени от Министерството на образованието и науката (МОН), например Четиризначни математически таблици и формули и Математически справочник (автор Б. Милкоева).

АЛГЕБРА

Реални числа.

Дробно-рационални изрази, уравнения и неравенства: тъждествени преобразува­ния на изрази, дробно-рационални уравнения и рационални неравенства, свеждащи се до линейни.

Квадратна функция: свойства и графика на квадратната функция, квадратни уравнения и неравенства, уравнения и неравенства, свеждащи се до квадратни, системи уравнения от втора степен с две неизвестни.

Степен и логаритъм: тъждествени преобразувания на изрази, съдържащи степен с рационален степенен показател, ирационални уравнения, записани с квадратни корени, съдържащи до два радикала.

Тригонометрични функции: преобразуване на изрази, съдържащи тригонометрични функции, свойства на тригонометричните функции.

Числови редици: аритметична прогресия и геометрична прогресия, лихва.

КОМБИНАТОРИКА И ВЕРОЯТНОСТИ

Съединения без повторения: пермутации, вариации, комбинации.

Вероятност: случайни събития, класическа вероятност.

Статистика: статистически ред, статистически средни, диаграми.

ГЕОМЕТРИЯ

Подобни триъгълници: теорема на Талес, свойство на вътрешната ъглополовяща, четвърта пропорционална, подобни триъгълници, признаци за подобни триъгълници, лица.

Правоъгълен триъгълник: теорема на Питагор, метрични и тригонометрични зависимости между елементите на правоъгълен триъгълник, лице.

Произволен триъгълник: синусова теорема, косинусова теорема, метрични и тригонометрични зависимости за елементите на произволен триъгълник, лице.

Четириъгълник: успоредник, трапец, лице.

ЛИТЕРАТУРА:

  1. Лозанов, Ч.,Т.Витанов, П.Недевски. Математика за 8, 9, 10 и 11 клас, “Анубис”.
  2. Коларов К., Хр.Лесов. Сборник от задачи по геометрия VIII-XII клас, “Интеграл”.
  3. Коларов К. и др. Сборник от задачи по алгебра VII-XII клас, “Интеграл”.
  4. Паскалев Г. Сборник от задачи по математика за кандидат-студенти, Планиметрия, “Регалия 6”.
  5. Решени теми от кандидатстудентските изпити по МАТЕМАТИКА за Русенски Университет „Ангел Кънчев” (С. Романова, редактор) СБМ-Русе.

ОБРАЗЕЦ НА ИЗПИТНИЯ ТЕСТ:

Стойността на изразае:

А) 9      Б) 10      В) 11      Г) 12      Д) 13

Отговор: В

Акои са корените на уравнениетото стойността на израза  е:

А) 10      Б) 7      В)     Г)     Д) -2

Отговор: Б

Ако за аритметична прогресия вторият и шестият член са -5 и -17, тогава осмият член е:

А) -23      Б) 23      В) -26      Г) -30     Д) -36

Отговор: А

В равнобедрен триъгълник с височина към основата 6 см и бедро 10 см дължината на основата е:

А) 10 см      Б) 12 см      В) 14 см      Г) 16 см      Д) 18 см

Отговор: Г