Специалната част по биология се провежда под формата на тест, включващ въпроси от затворен тип с по пет отговора, от които единият е верен. Въпросите обхващат учебния материал, свързан със структурата на човешкото тяло, жизнените процеси, които протичат в него, нивата на организация на живата материя и клетката като основна структурна и функционална единица на организмите. Прове­ряват се различните равнища на овладяване на знанията – възпроизвеждане, разбиране и приложение.

КОНСПЕКТ:

 1. Тъкани.
 2. Организмът – единно цяло.
 3. Опорно-двигателна система.
 4. Сърдечносъдова система.
 5. Дихателна система.
 6. Храносмилателна система.
 7. Отделителна система. Кожа.
 8. Ендокринна система.
 9. Нервна система.
 10. Сетивни системи.
 11. Среди на живот. Екологични фактори.

  Популации.

  Биоценози.

  Екосистеми.

  Биосфера.

  Химичен състав на клетката.

  Вируси.

  Прокариотни клетки.

  Еукариотни клетки – устройство и функции на клетъчните органели.

  Процеси в клетката – катаболизъм, анаболизъм, репликация, транскрипция, транслация, клетъчно делене.

  ЛИТЕРАТУРА:
 1. БИОЛОГИЯ за 8 клас на СОУ, Владимир Овчаров, Огнян Димитров. Булвест 2000, 2002-2010.
 2. БИОЛОГИЯ и здравно образование за 9 клас (задължителна подготовка), Огнян Димитров и кол., Булвест 2000, 2001-2012.

  При подготовката за изпита кандидат-студентите могат да ползват всички одобрени от МОН учебници за осми и девети клас, издадени след 2001 г.

  ОБРАЗЕЦ НА ЗАДАЧИ ОТ ТЕСТА:
 1. Скелетните мускули:

  А) са еднообразни по форма                 Б) обикновено се състоят от тяло и сухожилия

  В) са винаги вретеновидни                     Г) не се прикрепят към костите

  Д) никога не осъществяват сгъване в ставите

  Отговор: Б
 2. Сърцето е:

  А) плътен вътрешен орган         Б) орган с пет кухини              В) свързано с големите кръвоносни съдове

  Г) с тегло 400-500 гр.                   Д) свързано само с аортата

  Отговор: В

   
 3. Кръвта:

  А) съдържа само белтъци                                      Б) е съставена от кръвен серум и червени кръвни клетки

  В) съдържа само  0,9 % минерални соли                                    Г) съдържа кръвна плазма и кръвни клетки

  Д) съдържа хемоглобин, разтворен в плазмата

  Отговор: Г
 4. Биоценозата:

  А) е съставен елемент на екосистемата            Б) не е съставена от популации на различни видове

  В) е понятие, въведено от Тенсли                       Г) е съставена само от популации на животински видове

  Д) винаги има богат видов състав

  Отговор: А
 5. Белтъците

  А) не са органични съединения                                                   Б) са група от въглехидратите           

  В) не са свързани с функциите на организмите                     Г) се подразделят на моно- и олигозахариди

  Д) осъществяват каталитична, регулаторна, структурна и други функции в клетката

  Отговор: Д