​Специалната част се провежда под формата на тест. Проверява се подробното и задълбочено позна­ва­не на учебния материал по Икономическа география на България, застъпен в учебниците за сред­ните училища, задължителна и профилирана подготовка за X, XI и XII клас, одобрени от МОН.

Състои се от въпроси със затворен (структуриран) отговор, обхващащи всички 17 изпитни теми. Въпросите включват равнища на усвоеното знание, разбиране, приложение и синтезиране. Установяват се географските умения на кандидат-студентите, както и знанията им за географското положение, демографските процеси и стопанството на България. При изучаване на регионите е необходимо използването на комплексния подход.

КОНСПЕКТ:

 1. Географско положение, граници и големина на България.
 2. География на населението на България.
 3. География на производството на зърнени и технически култури.
 4. География на зеленчукопроизводството, лозарството и овощарството в България.
 5. География на енергетиката в България.
 6. География на металургията в България.
 7. География на производството на храни, напитки и тютюневи изделия в България.
 8. География на транспорта и съобщенията в България.
 9. География на туризма в България.
 10. Югозападен регион.
 11. Южен централен регион.
 12. Югоизточен регион.
 13. Североизточен регион.
 14. Северен централен регион.
 15. Северозападен регион.

ЛИТЕРАТУРА:

 1. Учебници по ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА за Х, XI и XII клас, одобрени от МОН, 2008 – 2012.
 2. Дойков, В., С.Щерев. Примерни тестове за конкурсен изпит по Икономическа география на България. РУ „А. Кънчев”, Русе, 2010.
 3. Дончев, Д., Хр.Каракашев. География на България (сборник материали за средношколци и кандидат-студенти 2010/2011), преработено и допълнено издание, София, 2009.
 4. Дойков В. и др. Градовете на България, 2009.

ОБРАЗЕЦ НА ИЗПИТНИЯ ТЕСТ:

1. В кой град няма фериботен комплекс?

А) Видин
Б) Оряхово
В) Лом
Г) Русе
Д) Силистра

Отговор: В

2. В кои части на Югозападния регион има общини с положителен естествен прираст?

А) Краището
Б) Задбалканските котловини
В) долината на р. Места
Г) Ботевградско и Етрополско
Д) Ихтиманска Средна гора

Отговор: В

3. Кои два европейски транспортни коридори минават през Западен Тракийско-Родопски регион?

А) №7 и №10
Б) №4 и №9
В) №9 и №8
Г) №8 и №10
Д) №7 и №4

Отговор: Г