Специалната част се провежда под формата на тест. Проверява се подробното и задълбочено познаване на учебния материал по Икономическа география на България, застъпен в учебниците за средните училища, задължителна и профилирана подготовка за X, XI и XII клас, одобрени от МОН.

Състои се от въпроси със затворен (структуриран) отговор, обхващащи всички 17 изпитни теми. Въпросите включват равнища на усвоеното знание, разбиране, приложение и синтезиране. Установяват се географските умения на кандидат-студентите, както и знанията им за географското положение, демографските процеси и стопанството на България. При изучаване на регионите е необходимо използването на комплексния подход.

КОНСПЕКТ:

 1. Географско положение, граници и големина на България.
 2. География на населението на България.
 3. География на производството на зърнени и технически култури.
 4. География на зеленчукопроизводството, лозарството и овощарството в България.
 5. География на енергетиката в България.
 6. География на металургията в България.
 7. География на производството на храни, напитки и тютюневи изделия в България.
 8. География на транспорта и съобщенията в България.
 9. География на туризма в България.
 10. Югозападен регион.
 11. Южен централен регион.
 12. Югоизточен регион.
 13. Северозападен регион.
 14. Северен централен регион.
 15. Североизточен регион.

  ЛИТЕРАТУРА:
 1. Учебници по ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА за Х, XI и XII клас, одобрени от МОН, 2008 – 2012.
 2. Дойков, В., С.Щерев. Примерни тестове за конкурсен изпит по Икономическа география на България. РУ „А. Кънчев", Русе, 2010.
 3. Дончев, Д., Хр.Каракашев. География на България (сборник материали за средношколци и кандидат-студенти 2010/2011), преработено и допълнено издание, София, 2009.
 4. Дойков В. и др. Градовете на България, 2009.

  ОБРАЗЕЦ НА ИЗПИТНИЯ ТЕСТ:

  1. В кой град няма фериботен комплекс?

  А) Видин                  Б) Оряхово          В) Лом                Г) Русе                  Д) Силистра

  Отговор: В

  2. В кои части на Югозападния регион има общини с положителен естествен прираст?

  А) Краището           Б) Задбалканските котловини       В) долината на р. Места

  Г) Ботевградско и Етрополско          Д) Ихтиманска Средна гора

  Отговор: В

  3. Кои два европейски транспортни коридори минават през  Западен Тракийско-Родопски регион?

  А) №7 и №10          Б) №4 и  №9        В) №9 и №8      Г) №8 и №10       Д) №7 и №4

  Отговор: Г