​     Общата част на кандидатстудентските изпити е по български език и езикова култура. Провежда под формата на тест, състоящ се от тестови задачи с множествен отговор. Целта е да се провери правописната и пунктуационната култура на кандидат-студентите.
     Установява се доколко кандидат-студентът владее общите правописни правила на съвременния български книжовен език, като например: отбелязване на звуковия състав на думите (ятов преглас; вмятане и изпадане на гласни; редукция на гласни; уподобяване на съгласни; удвояване на съгласни); употреба на главни и малки букви; слято, полуслято и разделно писане на сложни и съставни думи.
     Обръща се внимание на лексикалната и на граматическата правилност на речта: синоними и антоними; фразеологични словосъчетания; употреба на членувани форми; бройна форма на съществителните имена от мъжки род; по-особени случаи на съгласуване по число и др.
     Проверява се също в каква степен кандидат-студентът е овладял правилата за употреба на препинателните знаци в простото и в сложното изречение.

ЛИТЕРАТУРА:

  1. Игнатова-Цонева, Д. Български език и речева култура. Русенски университет „А. Кънчев”. Русе, 2013.
  2. Официален правописен речник на българския език. С., БАН, 2012.
  3. Правопис и пунктуация на българския език. Основни правила. С., БАН, 2011.

ОБРАЗЕЦ НА ЗАДАЧИ ОТ ТЕСТА:

1. В кой ред фразеологичните словосъчетания са синоними?

А) отивам далеч; отивам на кино от пет до шест
Б) от игла до конец; от дума на дума
В) през куп за грош; ни в клин ни в ръкав
Г) плета си кошницата; опичам си работата
Д) обирам си крушите; обирам калая

Отговор: Г

2. В кой ред всички думи са написани правилно?

А) усмивка, осмивам, усмихнат
Б) онагледя, умия, овия
В) озаконя, оглавя, обеля
Г) двуяк, двуетажен, двудневен
Д) употребявам, упорочавам, углеждам

Отговор: А

3. В кое изречение e употребена грешна форма на местоимение?

А) Който не работи, не трябва да яде.
Б) Не ми се говори с никой.
В) Не разчитай на никого, само на себе си.
Г) Когото и да попиташ, ще ти каже.
Д) Не срещна никого на уреченото място.

Отговор: Б

4. В кое изречение има пунктуационна грешка?

А) – Обичам те, мое мило Отечество!
Б) – Ти майсторе, в чужди работи не се бъркай!
В) – Бай Давиде, ти друга работа нямаш ли?
Г) – Господин инспекторе, да ви представя госпожица Стоянова.
Д) – Мястото е диво, брате Ромиле – заговори пръв Теодосий.

Отговор: Б