Специалната част на изпита по ОТП служи за проверка на знанията по механика, машинни елементи, техническо чертане, електротехника и електроника. Въпросите са съобразени със знанията и уменията на кандидат-студентите, придобити при обучението им в професионалните гимназии. Чрез тест върху изучаваното от всички технически специалности, независимо от спецификата на специалната им подготовка, се проверява нагласата на кандидатите за изучаване на инженерни специалности.

Тестът включва решаване на задачи със следния примерен характер:

 • посочване на верния отговор (един) на въпрос от пет възможни отговора;
 • посочване на правилното изображение (само едно) на детайл или група детайли измежду пет възможни изображения.

Тестовите задачи се съставят на базата на изучаваното в професионалните гимназии, като се проверяват основни понятия и дефиниции, знания и умения в следните области:

I.  Техническа механика - на равнището и изискванията за немашинно-техническите специалности:

Основни понятия и аксиоми на статиката. Сила и система от сили. Връзки, опори и опорни реакции. Основни понятия и хипотези в съпротивления на материалите - опън, натиск, срязване, усукване и огъване. Общи сведения за машинните елементи.

II.  Машинни елементи - на равнището и изискванията за немашинно-техническите специалности:

Образуване и видове съединения - разглобяеми и неразглобяеми. Оси, валове, лагери и съединители. Предаватели на въртящ момент - зъбни, червячни, ремъчни и верижни.

IIIТехническо чертане –на равнището и изискванията за немашинно-техническите специалности:

Сечения и разрези - видове, означаване и щриховане. Резбови изделия и съединения - болтови, шпилкови, винтови и изобразяване на резби. Правила за нанасяне на размери. Съединения и изобразяване на съединения - шпонкови и шлицови. Скици и работни чертежи - правила за изпълнение. Нанасяне на грапавост на повърхнините. Означаване на допуски и сглобки и на граничните отклонения. Сборни чертежи - оформяне, четене и детайлиране.

IV. Електротехника - на равнището и изискванията за неелектротехническите специалности:
Основни понятия и закони за електрическите вериги и за електромагнитното поле.

V. Електроника - на равнището и изискванията за неелектротехническите специалности:
Основни понятия и принцип на действие на електронните елементи и на някои електронни устройства.

VI. Електрически измервания - на равнището и изискванията за неелектротехническите специалности:
Средства и начини за измерване на електрически ток, електрическо напрежение, електрическо съпротивление, активна мощност.

VII. Електрически машини - на равнището и изискванията за неелектротехническите специалности:
Основни понятия за устройството и принципа на действие на електрическите генератори и двигатели.

Трудността на поставените въпроси е съобразена с нивото и обхвата на изучавания материал във всички професионални гимназии, без да се отчита по-задълбоченото и специализирано обучение в някои от тях.

При подготовката си кандидат-студентите могат да ползват учебната литература, по която са обучавани в професионалните гимназии.

ЛИТЕРАТУРА:

 1. Сборник тестови задачи по общотехническа подготовка. Колектив на РУ „Ангел Кънчев”, Русе, 2011.
 2. Димчев Г., Хр.Христов. Техническа механика. Матком, София, 2004.
 3. Кисьов Ив. Техническа механика. Техника. София, 2007.
 4. Панайотов П. Техническа механика с машинни елементи. Нови знания, София, 2006.
 5. Димчев Г., П.Панайотов. Машинни елементи и взаимозаменяемост. Техника, Сф, 2000.
 6. Димчев Г., П.Панайотов. Машинни елементи. Нови знания, София, 2008.
 7. Гроздева М., В.Бойчева.Техническо чертане и документация.Нови знания, София.
 8. Станков Ст., Сл.Ангелов. Техническо чертане. Техника, София, 2003.
 9. Сандалски Бр. и др. Техническо чертане със задачи и въпроси за професионалните гимназии и училища 9-10 клас, Софтрейд.
 10. Ананиев, Л. Електротехника за 9 клас. Учебно помагало за ЗПП в професионалните гимназии, Изд. „Нови знания", 2004
 11. Ананиев, Л., Е.Качаров. Основи на електротехниката – учебник за техникуми. Изд. „Техника", ИСБН 9540304393.
 12. Белчева, М., И.Златанов, Електротехника и електроника. Учебник за всички неелектротехнически професии и специалности. Изд.ИК „Матком", вкл. в LiterNet, дата на вкл. 2003-11-01,214 стр.
 13. Несторова, Р. Електротехника, ЗПП. Изд. "Просвета", ISBN 9540114632.
 14. Сборник тестови задачи по общотехническа подготовка. Колектив на РУ „Ангел Кънчев", Русе, 2011.
 15. Спасова, В. Електроника: 10 клас. ISBN 9789549315592.
 16. www.book.store.bg
 17. www.LiterNet

ОБРАЗЕЦ НА ЗАДАЧИ ОТ ТЕСТА:

1. Алгебричната сума от проекциите на силите на една двоица върху произволна ос е:

А) равна на произведението от големината на силите и рамото на двоицата;
Б) винаги равна на нула;
В) обратнопропорционална на големината на силите на двоицата;
Г) винаги положително число, пропорционално на рамото на двоицата;
Д) равна на големината на моментите им спрямо същата ос.

Отговор: Б

2. При предаване на въртящ момент зъбът от правостенно шлицово съединение е подложен на:

А) натиск и усукване;            Б) усукване и срязване;
В) смачкване и усукване;      Г) смачкване и срязване;
Д) смачкване и опън.

Отговор: Г

3. Едно от следните винтови съединения (съставени от по 3 детайла) е начертано правилно. Кое е то?

 Отговор: Г

4. Коя комбинация “ИЗГЛЕД ОТПРЕД” и “ИЗГЛЕД ОТГОРЕ” е на тялото, дадено вляво?

 


Отговор: В

5.  Кое от посочените вещества не може да се използва като електроизолатор?

   А - въздух       Б - порцелан      В - каучук           Г - живак           Д- бакелит

Отговор: Г

6.    Електрическите съпротивления могат да се измерват:

А - само с омметър                                   Б - косвено с амперметър и волтметър и пряко с омметър
В - само с волтметър                                 Г - само с амперметър и волтметър
Д - само с амперметър

Отговор: Б

7.    Подвижната част на асинхронен двигател се нарича:

   А - статор          Б - магнитопровод            В - котва               Г - ротор               Д - намотка

Отговор: Г

8.   С колко извода е тиристорът и за какво се използва?

А - с три извода (анод, катод и управляващ електрод) и се използва като регулируем токоизправител
Б - с три извода и се използва като стабилитрон
В - с три извода и се използва за индикация на сигнали
Г - с два извода (анод и катод) и се използва като усилвател
Д - с три извода и се използва като усилвател

Отговор: А