​№ ​

СПЕЦИАЛ​НОСТ ​
Оценки от изпитОценки от дипломата ​

Образуване н​а бала

​Макс. бал

 (А) (Б)​ (В)
1Екология и ТООС избираем 1

биология

бълг. език 2А+Б+В 24
2
Растениевъдствоизбираем 1биология​бълг. език
3Биотехнологии избираем 1химиябълг. език 2А+Б+В 24
4Технология на храните избираем 1химиябълг. език 2А+Б+В 24
5Химични технологии избираем 1химиябълг. език 2А+Б+В 24

Забележки:

  1.  С “избираем 1”е означен кандидатстудентски изпит по: български език, биология, химия, мате­матика, общотехническа подготовка (ОТП) или информатика и информационни технологии (ИИТ).
  2. Кандидат-студентът/ката е длъжен/на да се яви на един, но има право да се яви и на повече от един избираеми изпити. При образуване на състезателния му бал се зачита най-високата оценка.
  3. Използваните при образуването на състезателния бал оценки по химия, биология и български език от дипломата за средно образование се вземат от задължителната подготовка.