СПЕЦИАЛНОСТОценки от изпитиОценки от дипломата

Образуване

на бала

Макс

бал

(А)(В)(Г)(Д)
1Право

история 1)

бълг. език ( А2)

бълг. езикистория 12+Б+В30
2Икономикаизбираем 3бълг. езикматематика 2А+В+Г24
3Бизнес мениджмънтизбираем 3бълг. езикматематика 2А+В+Г24
4Дигитален мениджмънт и иновацииизбираем 3бълг. езикматематика 2А+В+Г24
5Евроатлантическа и глобална сигурностизбираем 3бълг. език  2А+2В24
6Противодействие на престъпността и опазване на общественият ред избираем 3бълг. език  2А+2В24
7

Европеистика и глобалистика

( на английски език)

английски език

бълг. език,

избираем

чужд език  2А+В+Г24
8Начална училищна педагогика и чужд езиканглийски или български езикбълг. езикчужд език 2А+В+Г24
9Педагогика на обучението по български език и чужд езиканглийски или български езикбълг. езикчужд език 2А+В+Г24
10Предучилищна и начална училищна педагогикаистория или български езикбълг. езикистория 2А+В+Г24
11Социална педагогикаистория или български езикбълг. езикистория 2А+В+Г24
12Български език и историяистория или български езикбълг. езикистория 2А+В+Г24
13Социални дейностибълг. ез., история или биологиябълг. езикбиология 2А+В+Г24
14Педагогика на обучението по математика и информатикаизбираем 4бълг. езикматематика 2А+В+Г24
15Педагогика на обучението по физика и информатикаизбираем 4бълг. езикматематика физика2А+В+Г+Д30
16Софтуерно инженерствоизбираем 4бълг. езикматематика 2А+В+Г24
17Компютърни наукиизбираем 4бълг. езикматематика 2А+В+Г24
18Информатика и ИТ в бизнесаизбираем 4бълг. езикматематика 2А+В+Г24
19Финансова математикаматематика. или ИИТбълг. езикматематикачужд език2А+В+Г+Д30

Забележки:

    1. С "избираем 3" е означен кандидатстудентски изпит по: български език, чужд език (английски), история на България, икономическа география на България, математика, или информатика и информационни технологии (ИИТ);
    2. С „избираем 4" е означен кандидатстудентски изпит по: български език, математика, общотехническа подготовка (ОТП) или информатика и информационни технологии (ИИТ);
    3. При подаване на документите за кандидатстване кандидатът е длъжен да заяви, на кои от избираемите изпити ще се яви. При балообразуването се зачита най-високата оценка;
    4. Оценка от дипломата в колона (B) е изрично посочена, като избираема за кандидатите за специалност Европеистика и глобалистика;
    5. Под "чужд език" от дипломата се разбира оценката по езика, по който е полаган конкурсен изпит. Изключение се допуска в случая, описан в чл.15 ал.6 и 7 от Правилата за приемане на студенти.