СПЕЦИАЛНОСТОценки от изпитиОценки от дипломата

Образуване

на бала

Макс.

бал

(А)(Б)(В)(Г)   
1Кинезитерапиябиологиябълг. езикбиологияфизическо възпитание или двигателна култура2А+Б+В+Г30
2Ерготерапиябиологиябълг. езикбиологиячужд език2А+Б +В+Г30
3Медицинска сестрабиологиябълг. езикбиологияхимия2А+Б +В+Г30
4Акушеркабиологиябълг. езикбиологияхимия2А+Б +В+Г30
5Лекарски асистентбиологиябълг. езикбиологияхимия2А+Б +В+Г30

Забележка: При формиране на състезателния бал оценките от дипломата за средно образование се вземат от задължителната подготовка.