№ ​


СПЕЦИАЛ­НОСТ ​

Оценки от изпити

​Оценки от дипломата ​​ ​

Образуване на бала

Макс. бал

(А)
(Б) (В) (Г)
1Кинезитерапия биология
бълг. езикбиология физическо възпитание или двигателна култура 2А+Б+В+Г 30
2Ерготерапия биология  бълг. езикбиологиячужд език 2А+Б+В+Г 30
3Медицинска сестра биология  бълг. езикбиологияхимия 2А+Б+В+Г 30
4Акушерка биология  бълг. езикбиологияхимия 2А+Б+В+Г 30

Забележка:
При формиране на състезателния бал оценките от дипломата за средно образование се вземат от задължителната подготовка.