СПЕЦИАЛНОСТ ​
Оценки от изпитиОценки от дипломата ​ ​

Образуване

на бала

 

Макс.

бал

 
(А)(Б)(В)(Г)
1Кинезитерапия
биологиябълг. езикбиологияфизическо възпитание или двигателна култура
2А+Б+В+Г30
2Ерготерапиябиологиябълг. езикбиологиячужд език2А+Б +В+Г30
3Медицинска сестрабиологиябълг. езикбиология 2А+Б +В24
4Акушеркабиологиябълг. езикбиология 2А+Б +В24
5Лекарски асистентбиологиябълг. езикбиология 2А+Б +В24


Забележка: При формиране на състезателния бал оценките от дипломата по български език, чужд език, химия, биология и физическо възпитание се вземат от задължителната подготовка от дипломата за средното образование (втори гимназиален етап). Ако такава оценка липсва тя може да бъде заменена с оценка от положен кандидатстудентски изпит по съответния предмет.