№ ​


СП​ЕЦИАЛНОСТ ​
Оценки от ЕПИОценки от изпитиОценки от дипломата ​

Образуване на бала

Макс. бал

(А)  (Б) (В) (Г)
1Земеделска техника и технологии избираем математикабълг. език 2А+В+Г​ 24
2Мениджмънт и сервиз на техниката избираем математикабълг. език 2А+В+Г 24
3Климатизация, хидравлика и газификация избираем математикабълг. език 2А+В+Г 24
4Аграрно инженерство избираем математикабълг. език 2А+В+Г 24
5Машинно инженерство избираем математикабълг. език 2А+В+Г 24
6Мениджмънт на качеството и метрология избираем математикабълг. език 2А+В+Г 24
​7​Материалознание и технологииизбираем​математика​бълг. език2А+В+Г24
8Индустриално инженерство избираем математикабълг. език 2А+В+Г 24
9Строително инженерство избираем математикабълг. език 2А+В+Г 24
10Електроенергетика и електрообзавеждане избираем математикабълг. език 2А+В+Г 24
11Електроника избираем математикабълг. език 2А+В+Г 24
12Електроинженерство избираем математикабълг. език 2А+В+Г 24
13 Компютърно управление и автома­ти­за­ция избираем математикабълг. език 2А+В+Г 24
14Интернет и мобилни комуникации избираем математикабълг. език 2А+В+Г 24
15

Информационни и комуник. технологии 

избираем математикабълг. език 2А+В+Г 24
16Компютърни системи и технологии избираем математикабълг. език 2А+В+Г 24
17Транспортна техника и тех­но­ло­гии избираем математикабълг. език 2А+В+Г 24
18Автомобилно инженерство избираем математикабълг. език 2А+В+Г 24
19
Технология и управление на транспорта избираем математикабълг. език 2А+В+Г 24

Забележки:
1.
С "избираем" е означен кандидатстудентски изпит по: български език, математика, общотехническа подготовка (ОТП), и информатика и информационни технологии  (ИИТ) .
2.  Кандидат-студентът/ката е длъжен/на да се яви на един, но има право да се яви и на повече от един избираеми изпити. При образуване на състезателния му бал се зачита най-високата оценка.
3. При формиране на състезателния бал оценките по математика и български език от дипломата за средно образование се вземат от задължителната подготовка