СПЕЦИАЛНОСТ

Оценки от изпити

Оценки от дипломата

Образуване

на бала

Макс

бал

(А)

(Б)

(В)

(Г)

(Д)

1

Промишлен дизайн

рисуване

моделиране 

бълг. език

математика

 

A+Б+В+Г

24

2

Икономика

избираем 2

 

бълг. език

математика

 

2А+В+Г

24

3

Бизнес мениджмънт

избираем 2

 

бълг. език

математика

 

2А+В+Г

24

4

Дигитален мениджмънт и иновации

избираем 2

 

бълг. език

математика

 

 2А+В+Г 

24

5

Публична администрация

избираем 2

 

бълг. език

математика

 

2А+В+Г

24

6

Индустриален мениджмънт

избираем 2

 

бълг. език

математика

 

2А+В+Г

24

7

Евроатлантическа и глобална сигурност

избираем 2

 

бълг. език

 

 

2А+2В

24

8

Противодействие на престъпността и опазване на общественият ред

избираем 2

 

бълг. език

 

 

2А+2В

24

9

Европеистика и глобалистика

( на английски език)

английски език

 

бълг. език,

избираем

чужд език

 

2А+В+Г

24

10

Начална училищна педагогика и чужд език

английски или български език

 

бълг. език

чужд език

 

2А+В+Г

24

11

Педагогика на обучението по български език и чужд език

английски или български език

 

бълг. език

чужд език

 

2А+В+Г

24

12

Предучилищна и начална училищна педагогика

история или български език

 

бълг. език

история

 

2А+В+Г

24

13

Социална педагогика

история или български език

 

бълг. език

история

 

2А+В+Г

24

14

Български език и история

история или български език

 

бълг. език

история

 

2А+В+Г

24

15

Социални дейности

бълг. ез., ист. или биология

 

бълг. език

биология

 

2А+В+Г

24

16

Педагогика на обучението по физика и информатика

избираем 3

 

бълг. език

математика

физика

2А+В+Г+Д

30

17

Софтуерно инженерство

избираем 3

 

бълг. език

математика

 

2А+В+Г

24

18

Компютърни науки

избираем 3

 

бълг. език

математика

 

2А+В+Г

24

19

Информатика и ИТ в бизнеса

избираем 3

 

бълг. език

математика

 

2А+В+Г

24

20

Педагогика на обучението по математика и информатика

избираем 3

 

бълг. език

математика

 

2А+В+Г

24

21

Финансова математика

мат. или ИИТ

 

бълг. език

математика

чужд език

2А+В+Г+Д

30

22

Право

история

бълг. език

бълг. език

история

 

2А+Б+В+Г

30

 

Забележки:

1.  С “избираем 2”е означен кандидатстудентски изпит по: български езикчужд език (английски), история на България, икономическа география на България, математика, или информатика и информационни технологии (ИИТ), а с „избираем 3” – български език, математика, общотехническа подготовка (ОТП)или информатика и информационни технологии (ИИТ).

2.  Оценка от дипломата в колона (B)е изрично посочена като избираема за кандидатите заспециалност Европеистика и глобалистика.

3.  При подаване на документите за кандидатстване кандидатът е длъжен да заяви, на кои от избираемите изпити ще се яви. При балообразуването се зачита най-високата оценка.

4.  Под “чужд език” от дипломата се разбира оценката по езика, по който е полаган конкурсен изпит. Изключение се допуска в случая, описан в чл.15 ал.6 и 7 от Правилата за приемане на студенти.