№ ​


СПЕЦИАЛ­НОС​Т ​

Оценки от изпити ​

​Оценки от дипломата ​ ​

Образуване на бала

Макс. бал

 (А)  (Б)  (В) (Г) (Д)    
1Промиш​лен дизайнрисуванемоделиране  бълг. езикматематика  A+Б+В+Г 24
2Маркетинг избираем 2 бълг. езикматематика  2А+В+Г 24
3Икономика избираем 2 бълг. езикматематика  2А+В+Г 24
4
Бизнес мениджмънт избираем 2 бълг. езикматематика  2А+В+Г 24
5
Публична администрация избираем 2 бълг. езикматематика  2А+В+Г 24
6
Индустриален мениджмънт избираем 2 бълг. езикматематика
  2А+В+Г 24
7
Евроатлантическа и глобална сигурност избираем 2 бълг. език
  2А+2В 24
8
Противодействие на престъпността и опазване на общественият редизбираем 2 бълг. език
  2А+2В 24
9

Европеистика и глобалистика (на английски език)

английски езикбълг. език, избираемчужд език2А+В+Г24
10

Начална училищна педагогика и чужд език

англ., немски френски или бълг. език
бълг. езикчужд език  2А+В+Г 24
​11
​Педагогика на обучението по български език и чужд език
английски или български езикбълг. език
чужд език2А+В+Г24
12
Предучилищна и начална училищна педагогика
бълг. ез. или история  бълг. езикистория  2А+В+Г 24
13
Социална педагогика бълг. ез. или история  бълг. езикистория  2А+В+Г 24
14

Български език и история

бълг. ез. или история  бълг. езикистория  2А+В+Г 24
15
Социални дейности бълг. ез., ист. или биология бълг. езикбиология  2А+В+Г 24
16
Педагогика на обучението по физика и информатика избираем 3 бълг. езикматематика  2А+В+Г+Д 30
17​
Софтуерно инженерство​избираем 3бълг. езикматематика2А+В+Г24
18

Компютърни науки

избираем 3 бълг. език
математика  2А+В+Г 24
19
Информатика и ИТ в бизнеса
избираем 3
 бълг. езикматематикачужд език 2А+В+Г 24
20
Финансова математика
мат. или ИИТ бълг. езикматематикачужд език 2А+В+Г+Д 30
21
Право
история български езикбълг. езикистория  2А+Б+В+Г 30

Забележки:

  1. С “избираем 2”е означен кандидатстудентски изпит по: български език, чужд език (английски, немски или френски), история на България, икономическа география на България, математика, или информатика и информационни технологии (ИИТ), а с „избираем 3" – български език, математика, общотехническа подготовка (ОТП) или информатика и информационни технологии (ИИТ).
  2. Оценка от дипломата в колона (B) е изрично посочена като избираема за кандидатите за специалност Европеистика и глобалистика.
  3. При подаване на документите за кандидатстване кандидатът е длъжен да заяви, на кои от избираемите изпити ще се яви. При балообразуването се зачита най-високата оценка.
  4. Под "чужд език" от дипломата се разбира оценката по езика, по който е полаган конкурсен изпит. Изключение се допуска в случая, описан в чл.15 ал.6 и 7 от Правилата за приемане на студенти.