ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА, РАЗВОЙНАТА И ВНЕДРИТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ

Факултет АГРАРНО-ИНДУСТРИАЛЕН:

 • Изследване, проектиране, използване и сервиз на земеделската техника;
 • Устойчиво развитие и екологични аспекти на земеделското производство;
 • Надеждно удължаване на жизнения цикъл на изделията и оползотворяване на ресурсите;
 • Информационен дизайн – трансфер и презентация на знания и технологии;
 • Енергийна техника и технологии;
 • Теория на механизмите и машините;
 • Подемно-транспортна техника и технологии;
 • Механизация и електрификация на животновъдството;
 • Селскостопански и хидромелиоративни машини
 • Изследване и създаване на нови работни органи и машини в областта на земеделието и животновъдството;
 • Промишлена топлотехника;
 • Следприбираща обработка и съхранение на земеделската продукция;
 • Интегрирани системи за земеделско производство;
 • Алтернативни и възстановими енергийни източници в земеделието;
 • Технологии за възстановяване на резервните части и трибология на възстановителните покрития;
 • Надеждност, диагностика, мениджмънт и сервиз на техниката;
 • Нефтохимия и гориво-смазочни материали (вкл. биогорива);
 • Формообразуване, композиционно формоизграждане, оформление на среда и експозиции;
 • Графичен дизайн и визуални комуникации;
 • Екология и опазване на околната среда;
 • Синтез на лостови и зъбни механизми и геометрия на зъбните зацепвания;
 • Изследване, проектиране и експертни оценки на подемно-транспортна техника;
 • Консултационно-техническа помощ на земеделските кооперации и фермери;
 • Експертни и сертификати оценки;
 • Земеделски услуги;
 • Маркетингови, мениджърски и дилърски услуги;
 • Изследване, проектиране, използване и сервиз на земеделската техника;
 • Устойчиво развитие и екологични аспекти на земеделското производство;
 • Надеждно удължаване на жизнения цикъл на изделията и оползотворяване на ресурсите;
 • Информационен дизайн – трансфер и презентация на знания и технологии;
 • Механизация и електрификация на растениевъдството.

Факултет МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕН:

 • Технология и управление на машиностроителното производство;
 • Автоматизация и роботизация на производствените процеси;
 • Метрология, метрологично осигуряване и управление на качеството;
 • Вакуумни технологии за повърхностно и обемно обработване на материалите;
 • Ресурсоспестяващи технологии и инструменти;
 • Теоретична и приложна механика.

Факултет ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА и АВТОМАТИКА:

 • Компютърни и комуникационни системи и технологии;
 • Системи за автоматично управление;
 • Интелигентни технологии за контрол на качеството на земеделска продукция;
 • Механизация и електрификация на земеделието;
 • Електроснабдяване и електрообзавеждане;
 • Автоматизация на научните изследвания;
 • Иновационни образователни технологии;
 • Виртуални образователни среди;

Факултет ТРАНСПОРТЕН:

 • Изследване и подобряване на експлоатационните свойства на автомобили, трактори и кари;
 • Електромобили;
 • Ефективност, безопасност и устойчиво развитие на транспорта;
 • Диагностика, техническо обслужване и ремонт на транспортната техника;
 • Конструиране, управление и изследване на ДВГ;
 • Общо машиностроително проектиране и автоматизация на инженерния труд;
 • Механични предавки и задвижвания на машини и съоръжения;
 • Проектиране и оптимизиране на зъбни предавки и редуктори;
 • Проектиране и конструиране на машини и съоръжения;
 • Автоматизация на инженерния труд;
 • Автоматизация на чертожно-графичната работа.

Факултет БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ:

 • Социално управление;
 • Организация и управление на производството;
 • Методологически проблеми на икономическата теория;
 • Приложна икономика и маркетинг;
 • Социално-политически, правни и културни аспекти на европейската интеграция и трансграничното сътрудничество;
 • Приложна комуникация, европейски езици и лингвокултурология.

Факултет ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ:

 • Диференциални уравнения;
 • Математическо моделиране и приложение на математиката;
 • Информатика и компютърни науки;
 • История на България;
 • Методика на обучението по математика, информатика и информационни технологии;
 • Теория на възпитанието и дидактиката;
 • Български език;
 • Сравнително езикознаниe.

Факултет ЮРИДИЧЕСКИ:

 • Гражданскоправни науки;
 • Наказателноправни науки;
 • Публичноправни науки.

Факултет ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ:

 • Методология на обучението по физкултура и спорт;
 • Медицинска и социална рехабилитация.

Филиал – СИЛИСТРА:

 • Педагогика на обучението по: Литературознание; Езикознание; Чужд език; Физика; Информационни технологии.
 • Енергийна ефективност.

Филиал – РАЗГРАД:

 • Биотехнологии и хранителни технологии;
 • Неорганични и органични химични технологии.