През 2016 г. получи акредитация в ДФО магистърски курс Компютърни системи и мрежи.

=============================================================================

От 2016 г.  в Русенския университет „Ангел Кънчев“ се приемат студенти в ДИСТАНЦИОННА форма на обучение в специалност „Бизнес мениджмънт“, бакалавърска степен. Условията за прием са същите като за редовна форма. Семестриалната такса е 460 лв.​

=============================================================================

​​През 2014 г. екип от РУ, с ръководител проф. А. Смрикаров и участие на ЦДО, приключи успешно проект на тема "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в Русенски университет" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на обща стойност 795 263,35 лв. Основните резултати са: оборудвани са 11 зали с ИПС; Обучени са 10 сътрудници на ЦИКО за работа с тези системи; обучени са 10 обучители по един от всеки факултет и филиал; обучени са 202 преподаватели за работа с иновационни образователни ИКТ; разработени са 5 цялостни магистърски програми; създадени са 307 уеб базирани курса във виртуалната библиотека на университета; Създадени са 7 виртуални лаборатории за ДО; проведено е дистанционно (електронно) обучение с 1478 студенти; създаден е център за обучение през целия живот.

=============================================================================

През юни, 2014 г. ФБМ бе посетен от комисия по акредитация като акредитира успешно две програми в ДФО: магистърска програма по Бизнес администрация и бакалавърска програма по Бизнес мениджмънт.

=============================================================================

През учебната 2014-15 г. бяха записани студенти дистанционната форма на обучение в акредитирана магистърска специалност „Бизнес администрация”. Студентите бяха регистрирани в системата за електронно обучение и им беше предоставен достъп до създадените дисциплини от учебния план за дистанционно обучение по тези специалности.

=============================================================================

През учебната 2013-14 г. бяха записани студенти дистанционната форма на обучение в следните акредитирани магистърски специалности: „Автомобилна техника”, „Диагностика, обслужване и ремонт на автомобилната техника”, „Технология и управление на транспорта“, „Хибридни и електрически превозни средства“. Студентите бяха регистрирани в системата за електронно обучение и им беше предоставен достъп до създадените дисциплини от учебния план за дистанционно обучение по тези специалности.

=============================================================================

През юли, 2013 г. РУ бе посетен от комисия по акредитация на средата за ДФО в университета и акредитация на ДФО на магистърски програми в Транспортен факултет. През септември РУ получи успешна акредитация на средата на ДФО, както и на магистърските програми в ТФ. 

=============================================================================​

От учебната 2010-2011 г. Русенски университет стартира дистанционна форма на обучение по следните магистърски курсове:
- "Мениджмънт и сервиз на техниката" от професионално направление 5.1. "Машинно инженерство" с продължителност на обучението 3 семестъра към Аграрно-индустриален факултет.
- "Транспортна техника и технологии" от професионално направление 5.5. "Транспорт, корабоплаване и авиация" с продължителност на обучението 2 семестъра към Транспортен факултет. 
- "Технология и управление на транспорта" от професионално направление 5.5. "Транспорт, корабоплаване и авиация" с продължителност на обучението 3 семестъра към Транспортен факултет. 

=============================================================================

Русенски университет спечели проект на тема:
РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ. 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Повече за проекта: Инфо​

=============================================================================

От март 2008 Русенски университет участва в проект по програмата 
Леонардо "Съвместна реализация на двете кредитни системи ECTS-ECVET". 
Повече информация: http://betwin.stratford.ac.uk/ , http://www.betwin-project.eu​
=============================================================================
На 3.05.2011 г. в РУ се проведе информационен семинар по Леонардо проект "Съвместна реализация на двете кредитни системи ECTS-ECVET" (Testing a joint ECVET-ECTS implementation). 
Материали за семинара:
- Презентация за EQF и ECTS
- Презентация за ECVET
- Презентация за проекта
=============================================================================

В периода ноември 2010 – януари 2011 г. ЦДО участва в съвместен проект с МОМН "Обучение на преподаватели от висшите училища за придобиване на умения за въвеждане на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в учебния процес във висшите училища" по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г. Преподаватели от Великотърновския университет, ТУ-Габрово, СА "Д. Ценов" – Свищов, НВУ "В.Левски" и МУ – Плевен посетиха РУ и бяха обучавани на Иновативни образователни технологии от преподаватели на РУ. В резултат бяха обучени 25 преподавателя от други университети и около 75 преподаватели от РУ.
=============================================================================
Обучителни семинари за работа с новата система за електронно обучение на ЦДО бяха проведени и в следните катедри: 
- в катедра "Електроника"; 
- в катедра "Комуникационна техника и технологии"; 
- в катедра "ЕСЕО".
=============================================================================

На 04.05.06 г. стартира серия от обучителни семинари на Центъра за дистанционно обучение, основната цел на които е участниците в семинарите да се запознаят с възможностите на новата система за електронно обучение на ЦДО. В тези семинари участваха над 150 колеги от различни катедри на Университета.