Международни стандарти в помощ на иновациите

Най-новият брой на списанието ISO Focus, издавано от Меджународната организация за стандартизация ISO, е посветен на иновациите. Разгледани са теми като "Иновации за по-добро бъдеще", "Цикъл на управление на иновациите" и "Как серията стандарти ISO 56000 може да осигури устойчивостта на иновациите в организациите". Последната тема е в процес на разработване от екип под ръководството на гл. ас. д-р Цветелин Георгиев, след което тя ще бъде предложена за внедряване в Русенския университет.

Иновация за превенция на заразяване с COVID-19

Лятото е време за отдих и възстановяване. Изследователи от Русенския университет опровергават това клише с ново изобретение- филтър на маска за лице срещу патогени и вируси. Основното предимство на изобретението се състои в превантивното ограничаване на разпространението на патогени и вируси. Бившият ръководител на Центъра по интелектуална собственост инж. Койчо Митев е автор на концепцията за изобретението, представено от чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев на 6 август 2020 г., на специална пресконференция в Русенския университет. Новосъздадената интелектуална собственост на екип от 14 изобретатели ще бъде защитена с патент и като полезен модел. Пълният текст на новината можете да намерите в раздел "Новини" на страницата на Русенския университет.

Интердисциплинарен екип от Русенския университет успешно регистрира полезен модел

На 15.07.2020 год. Патентното ведомство на Република България публикува официалната регистрация на полезен модел № BG 3737 U1 "Система за измерване на физическото състояние на човека". Полезният модел е съвместно притежание на Русенски университет "Ангел Кънчев" и интердисциплинарен екип в състав: гл. ас. д-р Емил Янков (МТФ), доц. д-р Асен Асенов (ТФ), гл. ас. д-р Искра Илиева (ТФ) и доц. д-р Борис Евстатиев (ФЕЕА).

Полезният модел се отнася до система за измерване физическото състояние на човека с цел установяване на визуална, силова и функционална симетрия и асиметрия при координацията на движението на мускулните групи на човешкото тяло. Системата ще намери приложение в научноизследователската и приложна дейност в образованието и здравеопазването за превантивен контрол при оценка на състоянието на мускулния баланс.

Няколко факта правят приятно впечатление при създаването и регистрирането на полезния модел: 
  • той е един от основните резултати на проведените през 2019 год. проекти от университетския фонд "Научни изследвания";
  • той увенчава интелектуалния капацитет и усилията на колеги от различни изследователски области и от различни структурни звена, но обединени от обща цел в полза на обществото;
  • от датата на заявяване (20.02.2020 год.) до публикуването на официална регистрация преминават по-малко от 5 месеца.

Желаем още нови успехи на колегите, регистрирали полезния модел! Нека техният пример бъде още един мотив за всички изследователи от научната общност на Русенския университет да създават и успешно да защитават своята интелектуална собственост.

VI Международен научен конгрес „ИНОВАЦИИ 2020”

На 24.02.2020 год. от проф. дтн инж. Георги Попов- Председател на Научно-техническия съюз по машиностроене се получи покана за участие в VI Международен научен конгрес „ИНОВАЦИИ 2020” от 22 до 25 юни 2020 г. в град Варна. Можете да представите доклади в три направления: теоретични проблеми на иновациите, иновационна политика и иновационен мениджмънт, и иновационни решения. За повече информация вижте сайта на научния конгрес.

Урсула фон дер Лайен за иновациите и дигиталното бъдеще на Европа

На 19.02.2020 год. Европейската Комисия публикува изказването на Урсула фон дер Лайен за дигиталното бъдеще на Европа. В него тя поставя акцент върху изкуствения интелект, големите данни и техното качество, достъпът на изследователските екипи до такива данни и целенасоченото им използване за разработване на иновации. По-подробна информация за изказването можете да намерите тук.

Нова добра практика в областта на иновациите

На 18.02.2020 год. ISO публикува първия стандарт за управление на иновациите- ISO 56000:2020 Innovation management — Fundamentals and vocabulary. Този стандарт е създаден, за да подпомогне създаването на кохерентна, последователна и всеобща рамка за:

a) разбиране на основните термини, определения, концепции и принципи, свързани с управлението на иновациите;

b) подпомагане на организацията при създаване, внедряване, поддържане и постоянно подобряване на система за управление на иновациите, както и други стандарти за управление на иновациите, и

c) улесняване на комуникацията (обмена на информация) и създаване на условия за осъзнаване на дейностите, свързани с иновации, в рамките на организацията и между организациите.

За повече информация посетете сайта на ISO. На 19.02.2020 год. е публикувана и статията "Вдъхновяване на успешни иновации с нов международен стандарт". 

ПВ на РБ.JPG

Посещение на Патентно Ведомство на Република България, София


На 13.02.2020 год. Ръководителят на ЦТТИС проведе срещи с експерти от Патентното Ведомство на Република България в София. Бяха уточнени възможностите за получаване на информация, свързана със защитата на интелектуалната собственост на изследователи от Русенски университет "Ангел Кънев". Наред с това се проведоха предварителни разговори за организиране и провеждане на разяснителни семинари по интелектуална собственост от представители на Патентното Ведомство.
След срещата в Патентното Ведомство, д-р Георгиев посети Университета за национално и световно стопанство (УНССи неговият Институт по интелектуална собственост и лидерство. За библиотеката на ЦТТИС е закупена книгата на проф. Борислав Борисов "Интелектуалната собственост на индустриалната фирма". Проф. Борисов е Председател на Националната асоциация по интелектуална собственост и Директор на Университетския център по интелектуална собственост на УНСС.

Уебинар по интелектуална собственост

На 11.02.2020 год. European Patent Office проведе 90 минутен уебинар на тема "PATSTAT Online". Експерите Johannes Schaaf и Geert Boedt представиха възможностите на онлайн базата от патенти на Европейското Патентно Ведомство. Статистиката позволява да се правят търсения по вид на интелектуалната собственост, периоди на увеличена активност при заявяване и получаване на патенти, кои са най-активните държави при защита на интелектуалната собственост и къде евентуални конкуренти / изобретатели защитават своите права. Данните от тези търсения могат да се експортират към Excel или Access, а след обработването им да служат за вземане на решение за управление на иновациите. По-подробна информация и презентацията от уебинара можете да получите от Ръководителя на ЦТТИС.