Президентът Румен Радев "България е на 37-о място в класацията на Глобалния Иновационен Индекс"

Глобалният Иновационен Индекс (The Global Innovation Index - GII) през 2020 година е посветен на темата "Кой ще финансира иновациите". Тази тема е още по-актуална на фона на кризата, породена от пандемията от COVID-19. Пълният текст на доклада може да бъде свален от сайта на Световната организация по интелектуална собственост (WIPO).
Според Президента Радев, в областта на патентите и полезните модели се наблюдава пик през последните 10 години. Официалните данни на WIPO нареждат България в Топ 3 на най-бързо прогресиращите държави със средни нива на доходите. Той сподели това в свое обръщение към участниците в Националния конкурс „Иновативно предприятие”. Формалният повод за това бе проведеният под егидата на Президента Радев и с подкрепата на Enterprise Europe Network Шестнадесети Национален иновационен форум „Икономическа устойчивост чрез иновации“Новината бе съобщена в централната емисия "Новини" на БНТ1.
В представената на форума публикация "Иновации 2020" Русенският университет има поводи за гордост. Той се нарежда сред елитна група от:
  • Топ 5 на висшите училища в страната, които имат издадени патенти за 2019 г. от Патентното ведомство на Република България;
  • Топ 10 на висшите училища с регистрирани полезни модели;
  • Топ 20 участници в институционалната класация SCImago, която нарежда нашия университет на най-високи позиции от МОН при оценка на постигнатите резултати от научна дейност и е предпоставка за дефинирането ни като изследователски университет.
Русенският университет е даден за пример и в областта на социалното предприемачество. Повод за това е реакцията срещу COVID-19 чрез производство с помощта на 3D-принтери на шлемове за индивидуална защита.Стандартизиране на методите и инструментите за управление на интелектуалната собственост

Ефикасното управление на интелектуалната собственост е ключово за поддържане на процеса на иновации, има основно значение за растежа и защитата на организацията, и е двигател на конкурентоспособността. На 24 ноември 2020 год. ISO официално публикува стандарт с указания за методите и инструментите за управление на интелектуалната собственост.

ISO 56005:2020 предлага указания в подкрепа на ролята на интелектуалната собственост в рамките на управлението на иновациите. Този стандарт цели да се обърне внимание на следните въпроси, свързани с управлението на интелектуалната собственост на стратегическо и оперативно ниво:

— създаване на стратегия по отношение на интелектуалната собственост, за да се подпомогнат иновациите в дадена организация;

— създаване на систематично управление на интелектуалната собственост в рамките на иновационните процеси;

— прилагане на съгласувани инструменти и методи за управление на интелектуалната собственост в подкрепа на ефикасното управление на интелектуалната собственост.

Според указанията на ISO, този нов стандарт може да се използва за иновационни дейности и инициативи от всякакъв вид.


Изследователи от Русенския университет с идея за интегриране на иновациите в системата за управление

В периода 12-13 ноември 2020 год. се проведе 59-та Научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето III", посветена на 75-годишния юбилей на Русенския университет. В рамките на секция "Качество на висшето образование" екип в състав гл. ас. д-р Цветелин Георгиев- Ръководител на Центъра за трансфер на технологии и интелектуална собственост, доц. д-р Борис Евстатиев- Директор на НИС, и доц. Борис Сакакушев представи доклад на тема "Подобряване на системите за управление на образователни организации чрез интегриране на качество и иновации". Докладът впечатли със своите обхват, задълбоченост и атрактивност. След презентацията бяха зададени въпроси, които ще подпомогнат екипа на НИС в разработване и внедряване на система за управление на иновациите като част от вътрешната система за управление на качеството в Русенския университет. Можете да се запознаете с изнесената презентация като я свалите от тук. След публикуване на научния доклад ще бъде предоставена и връзка към пълния му текст.

Дунавският Трансферен Център дава достъп до полезни материали по предприемачество

Онлайн платформата на мрежата от Дунавски Трансферни Центрове от тази седмица има полезно ново попълнение. Всички студенти, преподаватели от Русенския университет могат да се възползват от публикуваните материали по предприемачество. Към тях вече са добавени 10 модула, които са разработени в резултат от работата по проект DANUBECHANCE2.0 Embracing failure to facilitate second-chance entrepreneurship in the Danube region (2018-2021).

Международни стандарти в помощ на иновациите

Най-новият брой на списанието ISO Focus, издавано от Меджународната организация за стандартизация ISO, е посветен на иновациите. Разгледани са теми като "Иновации за по-добро бъдеще", "Цикъл на управление на иновациите" и "Как серията стандарти ISO 56000 може да осигури устойчивостта на иновациите в организациите". Последната тема е в процес на разработване от екип под ръководството на гл. ас. д-р Цветелин Георгиев, след което тя ще бъде предложена за внедряване в Русенския университет.

Иновация за превенция на заразяване с COVID-19

Лятото е време за отдих и възстановяване. Изследователи от Русенския университет опровергават това клише с ново изобретение- филтър на маска за лице срещу патогени и вируси. Основното предимство на изобретението се състои в превантивното ограничаване на разпространението на патогени и вируси. Бившият ръководител на Центъра по интелектуална собственост инж. Койчо Митев е автор на концепцията за изобретението, представено от чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев на 6 август 2020 г., на специална пресконференция в Русенския университет. Новосъздадената интелектуална собственост на екип от 14 изобретатели ще бъде защитена с патент и като полезен модел. Пълният текст на новината можете да намерите в раздел "Новини" на страницата на Русенския университет.

Доц. Цветан Димитров от Филиала на Русенския университет в Разград с полезен модел

Доц. Цветан Димитров, в екип от 5 изобретатели, защити като полезен модел № BG 3820 U1 "Син керамичен пигмент на база отпадни Со-Мо катализатори".  Доц. Димитров е втори член на колектива и голяма част от синтезите са правени в Разград. Заявката е платена от Университет "Асен Златаров" гр. Бургас по съвместен проект, на който Доц. Димитров е втори ръководител. Полезнят модел влиза в действие от 23.04.2020 год., а потвърждението на публикувано в бюлетин №7.2 на Патентното ведомство на Република България на 31.07.2020 год.

Интердисциплинарен екип от Русенския университет успешно регистрира полезен модел

На 15.07.2020 год. Патентното ведомство на Република България публикува официалната регистрация на полезен модел № BG 3737 U1 "Система за измерване на физическото състояние на човека". Полезният модел е съвместно притежание на Русенски университет "Ангел Кънчев" и интердисциплинарен екип в състав: гл. ас. д-р Емил Янков (МТФ), доц. д-р Асен Асенов (ТФ), гл. ас. д-р Искра Илиева (ТФ) и доц. д-р Борис Евстатиев (ФЕЕА).

Полезният модел се отнася до система за измерване физическото състояние на човека с цел установяване на визуална, силова и функционална симетрия и асиметрия при координацията на движението на мускулните групи на човешкото тяло. Системата ще намери приложение в научноизследователската и приложна дейност в образованието и здравеопазването за превантивен контрол при оценка на състоянието на мускулния баланс.

Няколко факта правят приятно впечатление при създаването и регистрирането на полезния модел: 
  • той е един от основните резултати на проведените през 2019 год. проекти от университетския фонд "Научни изследвания";
  • той увенчава интелектуалния капацитет и усилията на колеги от различни изследователски области и от различни структурни звена, но обединени от обща цел в полза на обществото;
  • от датата на заявяване (20.02.2020 год.) до публикуването на официална регистрация преминават по-малко от 5 месеца.

Желаем още нови успехи на колегите, регистрирали полезния модел! Нека техният пример бъде още един мотив за всички изследователи от научната общност на Русенския университет да създават и успешно да защитават своята интелектуална собственост.

VI Международен научен конгрес „ИНОВАЦИИ 2020”

На 24.02.2020 год. от проф. дтн инж. Георги Попов- Председател на Научно-техническия съюз по машиностроене се получи покана за участие в VI Международен научен конгрес „ИНОВАЦИИ 2020” от 22 до 25 юни 2020 г. в град Варна. Можете да представите доклади в три направления: теоретични проблеми на иновациите, иновационна политика и иновационен мениджмънт, и иновационни решения. За повече информация вижте сайта на научния конгрес.

Урсула фон дер Лайен за иновациите и дигиталното бъдеще на Европа

На 19.02.2020 год. Европейската Комисия публикува изказването на Урсула фон дер Лайен за дигиталното бъдеще на Европа. В него тя поставя акцент върху изкуствения интелект, големите данни и техното качество, достъпът на изследователските екипи до такива данни и целенасоченото им използване за разработване на иновации. По-подробна информация за изказването можете да намерите тук.

Нова добра практика в областта на иновациите

На 18.02.2020 год. ISO публикува първия стандарт за управление на иновациите- ISO 56000:2020 Innovation management — Fundamentals and vocabulary. Този стандарт е създаден, за да подпомогне създаването на кохерентна, последователна и всеобща рамка за:

a) разбиране на основните термини, определения, концепции и принципи, свързани с управлението на иновациите;

b) подпомагане на организацията при създаване, внедряване, поддържане и постоянно подобряване на система за управление на иновациите, както и други стандарти за управление на иновациите, и

c) улесняване на комуникацията (обмена на информация) и създаване на условия за осъзнаване на дейностите, свързани с иновации, в рамките на организацията и между организациите.

За повече информация посетете сайта на ISO. На 19.02.2020 год. е публикувана и статията "Вдъхновяване на успешни иновации с нов международен стандарт". 

ПВ на РБ.JPG

Посещение на Патентно Ведомство на Република България, София


На 13.02.2020 год. Ръководителят на ЦТТИС проведе срещи с експерти от Патентното Ведомство на Република България в София. Бяха уточнени възможностите за получаване на информация, свързана със защитата на интелектуалната собственост на изследователи от Русенски университет "Ангел Кънев". Наред с това се проведоха предварителни разговори за организиране и провеждане на разяснителни семинари по интелектуална собственост от представители на Патентното Ведомство.
След срещата в Патентното Ведомство, д-р Георгиев посети Университета за национално и световно стопанство (УНССи неговият Институт по интелектуална собственост и лидерство. За библиотеката на ЦТТИС е закупена книгата на проф. Борислав Борисов "Интелектуалната собственост на индустриалната фирма". Проф. Борисов е Председател на Националната асоциация по интелектуална собственост и Директор на Университетския център по интелектуална собственост на УНСС.

Уебинар по интелектуална собственост

На 11.02.2020 год. European Patent Office проведе 90 минутен уебинар на тема "PATSTAT Online". Експерите Johannes Schaaf и Geert Boedt представиха възможностите на онлайн базата от патенти на Европейското Патентно Ведомство. Статистиката позволява да се правят търсения по вид на интелектуалната собственост, периоди на увеличена активност при заявяване и получаване на патенти, кои са най-активните държави при защита на интелектуалната собственост и къде евентуални конкуренти / изобретатели защитават своите права. Данните от тези търсения могат да се експортират към Excel или Access, а след обработването им да служат за вземане на решение за управление на иновациите. По-подробна информация и презентацията от уебинара можете да получите от Ръководителя на ЦТТИС.