VI Международен научен конгрес „ИНОВАЦИИ 2020”

На 24.02.2020 год. от проф. дтн инж. Георги Попов- Председател на Научно-техническия съюз по машиностроене се получи покана за участие в VI Международен научен конгрес „ИНОВАЦИИ 2020” от 22 до 25 юни 2020 г. в град Варна. Можете да представите доклади в три направления: теоретични проблеми на иновациите, иновационна политика и иновационен мениджмънт, и иновационни решения. За повече информация вижте сайта на научния конгрес.

Урсула фон дер Лайен за иновациите и дигиталното бъдеще на Европа

На 19.02.2020 год. Европейската Комисия публикува изказването на Урсула фон дер Лайен за дигиталното бъдеще на Европа. В него тя поставя акцент върху изкуствения интелект, големите данни и техното качество, достъпът на изследователските екипи до такива данни и целенасоченото им използване за разработване на иновации. По-подробна информация за изказването можете да намерите тук.

Нова добра практика в областта на иновациите

На 18.02.2020 год. ISO публикува първия стандарт за управление на иновациите- ISO 56000:2020 Innovation management — Fundamentals and vocabulary. Този стандарт е създаден, за да подпомогне създаването на кохерентна, последователна и всеобща рамка за:

a) разбиране на основните термини, определения, концепции и принципи, свързани с управлението на иновациите;

b) подпомагане на организацията при създаване, внедряване, поддържане и постоянно подобряване на система за управление на иновациите, както и други стандарти за управление на иновациите, и

c) улесняване на комуникацията (обмена на информация) и създаване на условия за осъзнаване на дейностите, свързани с иновации, в рамките на организацията и между организациите.

За повече информация посетете сайта на ISO. На 19.02.2020 год. е публикувана и статията "Вдъхновяване на успешни иновации с нов международен стандарт". 

ПВ на РБ.JPG

Посещение на Патентно Ведомство на Република България, София


На 13.02.2020 год. Ръководителят на ЦТТИС проведе срещи с експерти от Патентното Ведомство на Република България в София. Бяха уточнени възможностите за получаване на информация, свързана със защитата на интелектуалната собственост на изследователи от Русенски университет "Ангел Кънев". Наред с това се проведоха предварителни разговори за организиране и провеждане на разяснителни семинари по интелектуална собственост от представители на Патентното Ведомство.
След срещата в Патентното Ведомство, д-р Георгиев посети Университета за национално и световно стопанство (УНССи неговият Институт по интелектуална собственост и лидерство. За библиотеката на ЦТТИС е закупена книгата на проф. Борислав Борисов "Интелектуалната собственост на индустриалната фирма". Проф. Борисов е Председател на Националната асоциация по интелектуална собственост и Директор на Университетския център по интелектуална собственост на УНСС.

Уебинар по интелектуална собственост

На 11.02.2020 год. European Patent Office проведе 90 минутен уебинар на тема "PATSTAT Online". Експерите Johannes Schaaf и Geert Boedt представиха възможностите на онлайн базата от патенти на Европейското Патентно Ведомство. Статистиката позволява да се правят търсения по вид на интелектуалната собственост, периоди на увеличена активност при заявяване и получаване на патенти, кои са най-активните държави при защита на интелектуалната собственост и къде евентуални конкуренти / изобретатели защитават своите права. Данните от тези търсения могат да се експортират към Excel или Access, а след обработването им да служат за вземане на решение за управление на иновациите. По-подробна информация и презентацията от уебинара можете да получите от Ръководителя на ЦТТИС.