ШКОЛА "МЛАД ПРЕПОДАВАТ​ЕЛ" - учебна 2015/2016 г.

Заключителна среща на школата на младите преподаватели - 08.07.2016

     

   

Откриване работата на Школата на младите преподаватели в Русенския университет и среща разговор с академичното ръководство на университета - 11.02.2016 г.

 

​УЧАСТИЕ НА 56 МЛАДИ АСИСТЕНТИ В 19 СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ - 2014 г.

      

Курсовете са организирани по проект с BG 051РО001-3.1.09-0014 Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите  в Русенския университет „А. Кънчев“, изпълняван по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-3.1.08 "Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.​​

ШКОЛА "МЛАД ПРЕПОДАВАТ​ЕЛ" - учебна 2011/2012 г.

ГРАФИК на Школата на младите преподаватели в Русенския университет

Среща разговор с академи​чното ръководство на университет​а "Обучението в университетите през 21 век" - 30 ноември 2011 г. 

    
 

Лекция на тема: Университетският преподавател - мисия и дълг в Alma Mater, 14 декември 2011  г.

Запознаване на участниците в Школата с:

  • Вътрешна система за управление на качеството на обучение и академичния състав
  • Вътрешни одити и анкетни проучвания в Русенски университет "Ангел Кънчев"
  • Мобилност на преподаватели и студенти 11 април 2012 г.
  
 

Семинар "Иновационни образователни технологии", 6 юни 2012 г.

  

Ораторско изкуство, 3 октомври 2012 г.

    

Заключителен семинар "Иновациите във висшето образование - добри практики на Русенския университет" - 23 октомври 2012 г.

1 019.JPG 1 025.JPG

ШКОЛА "МЛАД ПРЕПОДАВАТЕЛ"  - учебна 2010 / 2011 г.​

График на Школата на младите преподаватели в Русенския университет

Среща-разговор с академичното ръководство на университета "Обучението в университетите през 21 век":

 

Европейска интеграция, международно сътрудничество и мобилност :

 

Заключителна годишна среща "Ино​вативни практики и идеи в обучението"

 
 

 
 
 ​​